Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

28.04.2008

Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky ZNB (III. správa ZNB) vznikla v roku 1951. Až do konca komunistického režimu bola súčasťou Federálneho ministerstva vnútra (FMV), predtým MV, ako jedna z bezpečnostných zložiek. Takto ju definuje aj zákon o pamäti národa v § 2 písm. g).

V Archíve ÚPN sa nachádza 20 kusov registračných protokolov, v ktorých je spolu 8 300 záznamov. Nie je to údaj o počte evidovaných osôb, nakoľko k jednej osobe môže byť viac ako jeden záznam.

Zo samotných zväzkov ÚPN doposiaľ prevzal len malú časť – približne 400 kusov. Proces delimitácie ostatných zachovaných zväzkov v súčasnosti prebieha.

16.03.2008

V pondelok 17.3.2008 prezentoval Ústav pamäti národa publikáciu Jerguša Sivoša XII. správa ZNB – Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989. Kniha približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 – 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy – od jej vzniku až do konca 80. rokov – v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy

05.03.2008

Prednáška Dr. Jany Švehlovej, ktorú Ústav pamäti národa pripravil v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska, sa týkala oblasti psychologických následkov uväznenia, ktoré majú mnohostranný dopad na uväzneného človeka a jeho rodinné vzťahy, vrátane nasledujúcich generácií. Práve ich svedectvami sa otvára nový pohľad na zločiny stalinizmu, ktorý zatiaľ nebol predmetom širšej verejnej diskusie.
Jana Švehlová iniciovala v ČR vznik Občianskeho združenia "Dcery 50. let".

26.02.2008

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na prednášku Jany Švehlovej Vplyv päťdesiatych rokov na deti politických väzňov – dcéry nepriateľa štátu vo štvrtok 6. marca 2008 o 17. 00 hod. v kníhkupectve SVET KNIHY, Obchodná 4, Bratislava / 2.posch.

16.02.2008

Pri príležitosti 60. výročia Februárových udalostí v roku 1948 sa 14.-15.2.2008 konala v Bratislave vedecká konferencia

FEBRUÁR 1948 A SLOVENSKO

Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja ju usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenským historickým ústavom Matice slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK.

Informácie aj na www.vitaznyfebruar.sk

30.01.2008

Publikácia Martina Lacka Proti Poľsku, ktorú vydal ÚPN, bola prezentovaná spoločne s knihou Ivice Majeríkovej Vojna o Spiš, keďže v oboch prípadoch ide o tému slovensko-poľských vzťahov v 1. polovici 20.storočia.

18.01.2008

Ústav pamäti národa a Spolok Slovákov v Poľsku Vás pozývajú na prezentáciu kníh Martina Lacka Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády a Milice Majerikovej Vojna o Spiš, Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období

vo štvrtok 31. 1. 2008 o 15:00 v kníhkupectve Svet knihy, 3. poschodie, Obchodná 4, Bratislava.

Záštitu prevzal Martin Fedor, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

11.12.2007

Zoznam objektových zväzkov I. správy ZNB ČSSR bol doplnený o ďalších 200 v poradí nasledujúcich zväzkov.

16.11.2007

Na Ružinovskom cintoríne v Bratislave si uctili pamiatku popravených a umučených politických väzňov z komunistického obdobia položením vencov k ich pamätníku. Udalosti z Novembra ´89, ktoré viedli k pádu totalitného režimu, si takto pripomenuli prezident SR Ivan Gašparovič, vicepremiér Dušan Čaplovič a ďalší predstavitelia politického a verejného života. Medzi účastníkmi spomienky bol aj predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský.
Podujatie zorganizoval Zväz protikomunistického odboja.

16.11.2007

V dňoch 14.-16. novembra 2007 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989, ktorú usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s Úradom spolkového zmocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR v Nemecku, Inštitútom pamäti národa v Poľsku, Historickým archívom štátno-bezpečnostných služieb v Maďarsku a s Odborom archívov bezpečnostných zložiek MV ČR. Išlo o prvé podujatie s takouto témou v niektorej z postkomunistických krajín od zmien, ku ktorým došlo v období po roku 1989. Viac ako stovka účastníkov z 11 krajín mala možnosť vypočuť si zaujímavé informácie, získané v archívoch po bezpečnostných zložkách bývalého východného bloku a zhodla sa na potrebe ďalšej spolupráce pri spracovávaní tejto zaujímavej témy. Z konferencie bude vydaný zborník, ktorý poskytne cenné informácie odbornej i laickej verejnosti.

27.09.2007

Prezentácia knihy Roberta Letza Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom sa konala v Bratislave v priestoroch jezuitov.

24.09.2007

Ústav pamäti národa zverejnil na internete ďalšie registračné protokoly. Ide o záznamy centrálnych útvarov kontrarozviedky pre boj proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi v rokoch 1969 – 1989. Pozostávajú zo 45 kníh a obsahujú viac ako 37 tisíc záznamov o objektoch záujmu ŠtB. Súčasťou každého záznamu je obdobie a kategória ich evidencie. Tieto údaje sú veľmi dôležitou informáciou pri posudzovaní vtedajšej situácie.

Zachované zväzky z týchto registrov sa nachádzajú v Českej republike.