Archív aktualít

29.05.2008

Ústav pamäti národa podrobne zdokumentoval prípady usmrtenia 42 osôb pri pokuse o prechod hranice na Západ na jej časti na území Slovenska v období rokov 1948 – 1989. Jednotlivé prípady aj s menami osôb, ktoré za ne nesú zodpovednosť, sú uvedené v samostatnej prílohe k podaniu. Takýto postup je v súlade s § 8 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa.

Zistené skutočnosti ÚPN oznámil Generálnej prokuratúre SR v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) spomínaného zákona.

20.05.2008

Medzinárodná vedecká konferencia "Tajná zbraň alebo obete studenej vojny?
Politickí emigranti zo strednej a východnej Európy
".

Termín a miesto konania: 13. - 15. november 2008, LUBLIN, Poľsko.

20.05.2008

Správna rada Ústavu pamäti národa (ÚPN) zásadne odmieta spochybňovanie existencie a činnosti ÚPN a snahy o jeho zrušenie. Zároveň vyjadruje nesúhlas s obsahom iniciatív, ktorých cieľom je novelizáciou zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa obmedziť činnosť ÚPN spôsobom, ktorý by znamenal popretie myšlienok, na ktorých bol ústav založený. Správna rada ÚPN apeluje na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby si boli vedomí svojej zodpovednosti pred občanmi Slovenskej republiky a nepodporili kroky, ktoré by boli v rozpore s úsilím o dôsledné vyrovnanie sa s totalitnou minulosťou.

28.04.2008

Národná rada Slovenskej republiky sa na najbližšom zasadnutí má zaoberať poslaneckým návrhom zákona o zrušení Ústavu pamäti národa. V jeho dôvodovej správe sa uvádza, že ústav dlhodobo neplní úlohy dané zákonom. S takýmto konštatovaním vyjadrujem zásadný nesúhlas...

28.04.2008

Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky ZNB (III. správa ZNB) vznikla v roku 1951. Až do konca komunistického režimu bola súčasťou Federálneho ministerstva vnútra (FMV), predtým MV, ako jedna z bezpečnostných zložiek. Takto ju definuje aj zákon o pamäti národa v § 2 písm. g).

V Archíve ÚPN sa nachádza 20 kusov registračných protokolov, v ktorých je spolu 8 300 záznamov. Nie je to údaj o počte evidovaných osôb, nakoľko k jednej osobe môže byť viac ako jeden záznam.

Zo samotných zväzkov ÚPN doposiaľ prevzal len malú časť – približne 400 kusov. Proces delimitácie ostatných zachovaných zväzkov v súčasnosti prebieha.

16.03.2008

V pondelok 17.3.2008 prezentoval Ústav pamäti národa publikáciu Jerguša Sivoša XII. správa ZNB – Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989. Kniha približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 – 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy – od jej vzniku až do konca 80. rokov – v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy

05.03.2008

Prednáška Dr. Jany Švehlovej, ktorú Ústav pamäti národa pripravil v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska, sa týkala oblasti psychologických následkov uväznenia, ktoré majú mnohostranný dopad na uväzneného človeka a jeho rodinné vzťahy, vrátane nasledujúcich generácií. Práve ich svedectvami sa otvára nový pohľad na zločiny stalinizmu, ktorý zatiaľ nebol predmetom širšej verejnej diskusie.
Jana Švehlová iniciovala v ČR vznik Občianskeho združenia "Dcery 50. let".

26.02.2008

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na prednášku Jany Švehlovej Vplyv päťdesiatych rokov na deti politických väzňov – dcéry nepriateľa štátu vo štvrtok 6. marca 2008 o 17. 00 hod. v kníhkupectve SVET KNIHY, Obchodná 4, Bratislava / 2.posch.

16.02.2008

Pri príležitosti 60. výročia Februárových udalostí v roku 1948 sa 14.-15.2.2008 konala v Bratislave vedecká konferencia

FEBRUÁR 1948 A SLOVENSKO

Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja ju usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenským historickým ústavom Matice slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK.

Informácie aj na www.vitaznyfebruar.sk

30.01.2008

Publikácia Martina Lacka Proti Poľsku, ktorú vydal ÚPN, bola prezentovaná spoločne s knihou Ivice Majeríkovej Vojna o Spiš, keďže v oboch prípadoch ide o tému slovensko-poľských vzťahov v 1. polovici 20.storočia.

18.01.2008

Ústav pamäti národa a Spolok Slovákov v Poľsku Vás pozývajú na prezentáciu kníh Martina Lacka Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády a Milice Majerikovej Vojna o Spiš, Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období

vo štvrtok 31. 1. 2008 o 15:00 v kníhkupectve Svet knihy, 3. poschodie, Obchodná 4, Bratislava.

Záštitu prevzal Martin Fedor, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

11.12.2007

Zoznam objektových zväzkov I. správy ZNB ČSSR bol doplnený o ďalších 200 v poradí nasledujúcich zväzkov.