Elektronická knižnica

Jednotlivé publikácie na stiahnutie vo formáte PDF:

Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice

Obrázok obálky November. Očami ŠtB a ulice

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti.

Zo zachovaných hlásení vyplýva, že ŠtB aj po zásahu na Národnej triede v Prahe pracovala v nezmenených intenciách. Vládnuca garnitúra vnímala študentskú demonštráciu ako ďalšiu rebéliu a následné udalosti sa usilovala mať pod kontrolou. Dôkazom toho bolo vyhlásenie celoštátnych akcií, ktoré boli dlhodobo pripravované pre prípad vzniku mimoriadnych štátnobezpečnostných situácií. Zamerané boli napr. na ovládnutie elektronických médií (akcia Vlna) alebo na ochranu ekonomických objektov a robotníkov pred organizátormi protištátnych a nepriateľských prejavov, hromadných protisocialistických vystúpení (akcia Kruh). Podobné akcie však stroskotali na nezvládnutí generálneho štrajku 27. novembra 1989. Nepriateľských osôb a organizátorov hromadných vystúpení už bolo jednoducho priveľa. Situácia sa začala meniť – bolo jasné, že ľudia už nebudú akceptovať zmenu tvárí, že nebudú stačiť kozmetické úpravy na najvyšších miestach. Potvrdila to aj reakcia verejnosti na vyhlásenie novej vlády. Požiadavky ako pluralita politického života, sloboda slova, cestovania a slobodné voľby neboli predstavitelia KSČ schopní splniť. Na to bola potrebná zmena celého systému, nielen výmena kádrov v ÚV KSČ a vo vláde... Denné situačné správy ŠtB začali po generálnom štrajku rednúť. V decembri sa už dotýkajú len niektorých udalostí a voči predstaviteľom opozície sú omnoho opatrnejšie. Úbytok počtu denných situačných správ súvisí aj s pozastavením operatívnej činnosti odborov boja proti vnútornému nepriateľovi, ktoré 11. decembra 1989 nariadil šéf Štátnej bezpečnosti genmjr. Alojz Lorenc. Následne sa mení aj rétorika prípisov predstaviteľov ŠtB adresovaných podriadeným útvarom. Dovtedy používané pojmy vo vzťahu k opozičným aktivitám ako „radikalizácia“, „protisocialistické požiadavky“ alebo „odhaľovanie štruktúr opozície“ sa nahrádzajú výzvami na ochranu „ústavných práv a slobôd občanov“, ochranu „zhromažďovacích, národnostných a náboženských práv“ a podobne.
Podstatnú časť publikácie tvoria fotografie. Z prvých revolučných dní je ich málo, čo je pochopiteľné, veď strach z fotografovania na verejnosti sa odbúraval iba pomaly. S rastom eufórie, nadšenia a nádeje na skorú zmenu, rástol aj počet fotografií a videozáznamov. Je medzi nimi aj veľké množstvo doteraz neznámych fotografií od súkromných osôb, ktoré dokumentujú priebeh Nežnej revolúcie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Fotografie dopĺňajú plagáty, letáky, výzvy, vyhlásenia, karikatúry a humorné kresby dokresľujúce atmosféru tých dní.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 46.81 MB)

August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa.

Obrázok obálky August 68.

Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August ´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fondu Archívu ÚPN, ktoré zachytávajú okamihy invázie.
Jedným z dôvodov vydania publikácie je aj doterajší, pomerne zjednodušený vizuálny obraz okupácie. Tá je známa hlavne z bohatého a dramatického pražského, menej už z bratislavského materiálu, z ktorého je najznámejší súbor fotografií z centra Bratislavy neskôr komunistami perzekvovaného fotoreportéra Ladislava Bielika. Publikácia sa preto snaží ísť inou cestou a predstaviť augustové dni roku 1968 prierezovo, z pohľadu obyvateľov viacerých slovenských regiónov. Hlavnou „pridanou hodnotou“ publikovaného súboru fotografií a dokumentov je, okrem spomínanej originálnosti, ich pôvod.
Svojou koncepciou ide o populárno-vedeckú prácu a jej hlavným cieľom je osloviť čo možno najširšiu časť verejnosti, hlavne mladšiu generáciu, ktorá nebola priamym svedkom týchto udalostí. Publikácia vychádza v slovensko-anglickej mutácii.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 49.02 MB)

Ján Hlavinka - Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 - 1945

Obrázok obálky

Poznatky z niekoľkoročného výskumu v slovenských i zahraničných archívoch a výpovedí priamych svedkov udalostí, obsiahnuté v knihe, vnášajú svetlo do dejín dnes už neexistujúcej, a takmer zabudnutej židovskej komunity v okrese Medzilaborce na východnom Slovensku.

Hospodársky zaostalá oblasť, na severe susediaca s Poľskom bola domovom prvých Židov z Haliče už v 18. storočí. V oblasti obývanej prevažne Rusínmi, Židia plne uplatnili svoje nadanie pre obchod a podnikanie a na začiatku 20. storočia už dominovali v hospodárstve ako obchodníci, drobní živnostníci i majitelia drevárskych a stavebných firiem, ktoré poskytovali prácu desiatkam ľudí. V samotných Medzilaborciach Židia dlhodobo tvorili tretinu obyvateľstva. Dôkazom životaschopnosti ich komunity boli dve murované synagógy a samostatná Židovská ľudová škola v centre mestečka. Rozpad Československa a následná zmena spoločenských pomerov v októbri 1938 viedli k radikálnemu zhoršeniu postavenia Židov. V novembri 1938, na základe nariadenia predsedu autonómnej vlády a ministra vnútra Jozefa Tisa, vysídlili z okresu Medzilaborce dvadsať Židov. Kniha v kontexte celoslovenského vývoja zachytáva dosah jednotlivých protižidovských opatrení na Židov z okresu Medzilaborce. Podrobne sa venuje aj problematike likvidácií a arizácií židovských podnikov. Na konkrétnych prípadoch ilustruje charakter celého arizačného procesu v celoslovenskom i regionálnom kontexte. Samostatné kapitoly knihy sú venované dramatickým udalostiam v čase deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942. Na základe výskumu v zahraničných archívoch možno sledovať tragické osudy členov komunity po ich deportácii zo Slovenska. Osobitnú pozornosť si zasluhuje kapitola o organizovaných útekoch niekoľkých medzilaborských Židov vo vlakoch s dreveným uhlím do neutrálneho Švajčiarska na prelome rokov 1942/1943. Posledné kapitoly knihy približujú osudy Židov z okresu Medzilaborce v dobe Slovenského národného povstania, nemeckej okupácie a ich povojnový návrat. Jej súčasťou je rozsiahla fotografická i materiálova príloha.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 3.42 MB)

Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1938 – 1945

Obrázok obálky

Hlinkova garda, pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945.

Peter Sokolovič vo svojej monografii dáva priestor aj menej známym skutočnostiam, ktoré čitateľom umožňujú, aby si vytvorili komplexný obraz o tejto organizácii a dobe, v ktorej pôsobila.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 36.88 MB)

Michal Milla - Hlinkova mládež 1938 – 1945

Obrázok obálky

Politický systém prvej Slovenskej republiky zasiahol do výchovy celej generácie mládeže. Pre jej formovanie a výchovu nového človeka, vytvoreného na obraz zodpovedajúci ideológii Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, bola založená jedna z najvýznamnejších masových organizácií v republike –Hlinkova mládež (HM).
Kniha prináša veľké množstvo nových, doteraz nepublikovaných informácií o jej organizácii – od jej vzniku zo základov Slovenského katolíckeho skautingu až po zánik spolu s politickým a štátnym aparátom Slovenskej republiky. Jej genézu, domácu aj medzinárodnú činnosť autor plasticky vykresľuje na základe rozsiahleho archívneho výskumu a dobovej tlače, ktoré dopĺňa o poznatky zo súčasných publikovaných prác. Súčasťou knihy je bohatý obrazový a textový materiál s profilmi hlavných predstaviteľov Hlinkovej mládeže, časovou chronológiou organizácie, jej organizačnou štruktúrou, publikáciami a výchovným a vzdelávacím systémom HM.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 13.36 MB)

Matej Medvecký - Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký

Obrázok obálky

Kniha sa zaoberá životnými osudmi Imricha Suckého, ktorý sa do dejín zapísal ako vedúci detektívnej skupiny protikomunistického oddelenia Ústredne štátnej bezpečnosti. Sucký pracoval na policajnom spravodajstve už počas 1. ČSR a v tej dobe participoval aj na
pomerne závažných prípadoch, ktoré československá polícia riešila (prípad maďarského špióna a neskoršieho predsedu slovenskej vlády prof. Vojtecha Tuku či odhaľovanie sovietskej špionáže v československých zbrojovkách). Počas Slovenskej republiky 1939 – 1945 sa podieľal na takmer všetkých zásahoch proti komunistickej ilegalite, jeho „rukami“ prešla celá plejáda neskorších komunistických funkcionárov (Viliam Široký, Ludevít Benada, Gustav Husák, Štefan Bašťovanský a mnohí iní). Počas pôsobenia na ÚŠB tak získal závažné
poznatky, ktoré mohli mnohých kompromitovať. Po obnovení Československa ho ľudový súd odsúdil na mimoriadne krátky trest, viacerí svedkovia totiž radšej nechceli svedčiť. V roku 1948 Sucký emigroval do Viedne, odkiaľ ho československá rozviedka v septembri 1957
uniesla. Dôvodom toho únosu bola okrem iného snaha šéfa ÚV KSČ Antonína Novotného a ministra vnútra Rudolfa Baráka pomocou Suckého výpovedí kompromitovať a odstaviť predsedu vlády Viliama Širokého z politiky. Sucký počas výsluchov na ŠtB vypovedal veľmi obsiahlo a jeho výpovede kompromitovali mnohých funkcionárov režimu a preto stranícke vedenie nakoniec radšej ustúpilo od zverejňovania akýchkoľvek informácií o tomto prípade. Imrich Sucký opustil brány väzenia po amnestii v roku 1968 a opäť emigroval do Rakúska, kde aj začiatkom 70.rokov 20. storočia zomrel.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 2.88 MB)

Martin Lacko - Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943

Obrázok obálky

Nová monografia sa na základe historických prameňov snaží podať objektívny obraz o pôsobení a činnosti príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR. Spochybňuje najmä ťažiskový, dodnes pretrvávajúci mýtus marxistickej historiografie o celkovej nespoľahlivosti slovenských vojakov, ktorý dlhé roky symbolizovala najmä postava kpt. Nálepku. Zároveň podáva presný zoznam zbehnutých a zajatých slovenských vojakov, ich osudy, ako aj historické pozadie vojnových udalostí na Ukrajine a v Bielorusku, keď sa príslušníci nášho národa ocitli v gigantickom zápase dvoch zločinných ideológií – nacizmu a boľševizmu, ktoré tragicky zasiahli aj našu krajinu.

Prácu dopĺňajú dobové, posiaľ nepublikované fotografie a prílohy.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 68.64 MB)

Tomáš Klubert - Smrť sa volala Schill

Obrázok obálky

Vedecká monografia SMRŤ SA VOLALA SCHILL je vôbec prvou publikáciou, ktorá sa venuje činnosti nemeckého okupačného útvaru na Slovensku v rokoch 1944 - 1945. Bojová skupina "Schill" vznikla na sklonku 1944 ako improvizovaná jednotka v Protektoráte Čechy a Morava. Po presune na Slovensko sa jej príslušníci zapojili do odzbrojenia bratislavskej posádky a v priebehu troch týždňov vytlačili povstalecké vojská z horného Ponitria. Následne útokom z južného smeru rozvrátili dovtedy úspešnú obranu Turca a po prielome do údolia rieky Hron dobyli Žarnovicu, Svätý Kríž nad Hronom, Banskú Štiavnicu a Krupinu. Ich ťaženie bolo zavŕšené v dňoch 26. - 27. októbra 1944, keď ako prví vstúpili do hlavných povstaleckých centier - Zvolena a Banskej Bystrice. Publikácia je určená nielen odborníkom, ale všetkým záujemcom o pohnuté obdobie Slovenského národného povstania.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 4.62 MB)

Daniel Atanáz Mandzák - „Agent a špión Vatikánu" – Redemptorista Ján Ivan Mastiliak, slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.

Obrázok obálky

Monografia približuje monsterproces s desiatimi rehoľnými kňazmi, po ktorom o niekoľko dní nasledovala likvidácia mužských kláštorov, dobre známa ako „akcia K". Štátna prokuratúra pôvodne navrhovala štyri tresty smrti, ale nakoniec bolo najvyšším trestom doživotie. Iba jeden z desiatich súdených rehoľníkov pochádzal zo Slovenska, no práve on, gréckokatolícky redemptorista Ján Ivan Mastiliak, dostal z celej skupiny najvyšší trest. To bol aj dôvod, prečo sa monsterproces konal v dňoch 31. marca – 5. apríla 1950, a v predkladanej monografii je spracovaný práve z pohľadu jeho osoby.
Jednotlivé kapitolky približujú zákulisie príprav procesu, jeho priebeh, realizáciu, hodnotenie, ale aj ohlas vo verejnosti. Posledná kapitola sa venuje úsiliu J. Mastiliaka dosiahnuť súdnu rehabilitáciu, čo sa mu však za života nepodarilo. Zhromaždené archívne dokumenty jasne dokazujú, že monsterproces bol nielen vykonštruovaný, ale že pri jeho príprave i realizácii štátne a stranícke orgány, vrátane vysokých funkcionárov, postupovali nezákonne. Aj tu sa ukázala všemocnosť komunistickej strany a jej prisluhovačov, ktorá vyrobila obludný mechanizmus, dovoľujúci odsúdiť nevinných ľudí, na vysoké tresty odňatia slobody.
Súčasťou publikácie je menný register, fotografická a dokumentárna príloha.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 15.11 MB)

Branislav Kinčok a kol. - Gustáv Husák a jeho doba

Obrázok obálky

Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov. Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodenia G. Husáka zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 28. a 29. januára 2013 v Bratislave. Už z názvu diela vyplýva, že predmetom výskumu kolektívu autorov nebola len samotná osobnosť G. Husáka, ale aj jeho doba. Publikácia približuje viaceré životné etapy G. Husáka – jeho hviezdne chvíle a hlboké pády, činy, ktoré možno oceniť, ale aj činy, ktoré treba jednoznačne odsúdiť. Kolektív autorov sa pokúsil priblížiť jeho cestu ku komunistickému hnutiu a rovnako aj jeho prvotnú aktivistickú činnosť, teda obdobie, keď G. Husáka len ťažko možno nazvať ambicióznym a po moci bažiacim karieristom. Autori sa nevyhýbali ani jeho súkromnému životu – vzťahu s manželkou Magdou Husákovou, rod. Lokvencovou.
Bez povšimnutia nemohla ostať ani prvá hviezdna chvíľa G. Husáka, ktorou sa stala jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní. Nesmierne zaujímavou a málo prebádanou časťou života G. Husáka je komplikovaný vzťah ku katolíckej cirkvi, na ktorej perzekúcii nesie výrazný podiel. Autori venovali značnú pozornosť aj jeho najťažšiemu životnému obdobiu – vyšetrovaniu Štátnou bezpečnosťou, odsúdeniu na doživotie, pobytu vo väzení, ťažkému návratu na slobodu, zaradeniu sa do spoločnosti a neskoršej občianskej a straníckej rehabilitácii. Predmetom výskumu sa stal aj jeho podiel na federalizácii Československa a zásluhy na vytvorení slovenskej cirkevnej provincie. Publikácia sa nevyhýba ani najkontroverznejšej časti politického pôsobenia G. Husáka – obdobiu normalizácie, ktorej symbolom sa stal. Všíma si vzťahy generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a zároveň prezidenta Československej socialistickej republiky G. Husáka s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi a aj jeho posledné roky osamelosti a úplnej izolácie za múrmi Pražského hradu.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 5.13 MB)

Vladimír Palko, ml. - Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti

Obrázok obálky

Kniha o utajenom monsterprocese s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti Bernardom Jaškom, Pavlom Kalinajom a ďalšími. Boli súdení za zločiny ohrozenia obrany republiky a vyzvedačstva, pretože prostredníctvom Štefana Uhrína informovali biskupa Michala Buzalku o niektorých operáciách ŠtB namierených proti rímskokatolíckej cirkvi. Rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 9. novembra 1949 obsahoval dva tresty smrti pre Pavla Kalinaja a Bernarda Jaška. Ostatných 20 osôb z vykonštruovanej skupiny súd odsúdil spolu na 93 rokov väzenia. Najvyšší súd oba rozsudky smrti potvrdil a tresty väzenia zvýšil spolu na 144 rokov.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 12.77 MB)

Slavomír Michálek - Prípad OATIS

Obrázok obálky

Metódy a praktiky komunistickej Štátnej bezpečnosti pocítili na vlastnej koži nielen občania vtedajšieho Československa, ale aj cudzinci z "nepriateľského" Západu, ktorí sa u nás v tom čase zdržiavali. Jedným z nich bol aj Wiliam Nathan Oatis, dopisovateľ americkej tlačovej agentúry Associated Press. Oatis bol v roku 1951 obvinený z protištátnej špionážnej činnosti a odsúdený na 10 rokov väzenia.
Autor monografie Slavomír Michálek odkrýva Oatisov príbeh vo svetle amerických archívnych dokumentov, ako aj materiálov komunistickej tajnej polície.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 4.58 MB)

Michal Schvarc, Martin Holák, David Schriffl - „Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I.

Obrázok obálky

Produkcia komentovaných prameňov patrí medzi jedny z najdôležitejších úloh každej historiografie. Slovensko je, žiaľ, v porovnaní so susednými štátmi vo všetkých kultúrno-historických ukazovateľoch pozadu. Hoci problematike vzniku Slovenského štátu a politike nacistického Nemecka boli venované viaceré práce, nejestvuje k tomuto relatívne krátkemu, zato však veľmi dynamickému obdobiu najnovších slovenských dejín žiadna edícia dokumentov, ktorá by sa zaoberala všeobecným vývojom na Slovensku od októbra 1938 do marca 1939.
Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ túto doposiaľ jestvujúcu medzeru zaplniť. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, ale nemeckej proveniencie. Hlavnú kostru edície „Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I. tvoria diplomatické dokumenty, ktoré sú organicky doplnené spisovým materiálom nacistickej Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD), viedenského ríšskeho miestodržiteľstva (A. Seyss-Inquart) a Deutsche Partei na Slovensku. Rôznorodosť prameňov umožňuje poukázať na variabilitu nemeckých plánov a koncepcií v súvislosti nielen so Slovenskom, ale aj ďalšou autonómnou časťou vtedajšej ČSR – Zakarpatskou Ukrajinou. Pritom všetky reflektujú aj vnútorný vývoj na Slovensku. Publikácia je dvojjazyčná – v slovenskom a nemeckom jazyku, doplnená o menný a miestny register.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 4.39 MB)

Martin Lacko - Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády

Obrázok obálky

Námetom edície je proces vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939 v slovenskej armáde, a to na pozadí dokumentov zachovaných vojenských kroník. 22 kroník armádnych útvarov – počnúc divíziou až po špecializované utvary typu Vojenského súdu – sa zachovali v spravodajských fondoch Vojenského historického archívu v Bratislave. Kniha prináša množstvo nových, posiaľ nepublikovaných informácií, ktoré môžu byť užitočné nielen pre záujemcov o armádnu problematiku, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto dynamické obdobie našich národných dejín, či už na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni. Súčasne nepriamo nadväzuje na prácu „Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády“ z roku 2007 a zároveň uzatvára túto tému.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 1.24 MB)

Martin Lacko - Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

Obrázok obálky

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Priamych bojov sa však Slováci zúčastnili len ojedinele, v prvý septembrový týždeň.

Slovenská republika sa týmto stala jediným spojencom Nemecka v protipoľskej vojne, čím svojou mierou prispela k začiatku druhej svetovej vojny a súčasne sa skompromitovala v očiach demokratických veľmocí. Na druhej strane bola účasť Slovenska vo vojne i reakciou na predchádzajúcu expanzívnu politiku Poľska, ktoré sa v roku 1938 snažilo o anexiu časti Slovenska a vytvorenie spoločnej hranice s hortyovským Maďarskom. Marxistická propaganda takisto zamlčovala fakt, že intervenčné slovenské jednotky boli vo viacerých ukrajinských, rusínskych i bývalých slovenských obciach pohraničia ich obyvateľstvom srdečne vítané.

Rozpornosť i tragickosť tejto doby zachytávajú autentické dokumenty. V prvom rade osem denníkov (vrátane veliteľstva slovenskej poľnej armády Bernolák) a ďalších sedem kroník útvarov, resp. príslušníkov armády, ktoré sa zachovali vo Vojenskom historickom archíve Bratislava.

Kniha má 255 strán v mäkkej väzbe formátu B5 a farebnú obálku. Dobové dokumenty dopĺňa zoznam 24 slovenských obetí, ako aj krátka biografická informácia o padlých, zoznam krycích názvov jednotiek, miestny a menný register, ako aj mapka s približným ohraničením územia, kam armáda vstúpila.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 5.94 MB)

Martin Lacko - Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941).

Obrázok obálky

Publikácia predstavuje menej známu kapitolu dejín 20. storočia – osudy ukrajinských utečencov pred boľševickým režimom, pričom sa venuje aj otázke poznatkov o tomto režime počas druhej svetovej vojny na Slovensku.
V lete 1941 sa na území východnej Haliče (bývalé východné Poľsko, dnes západná Ukrajina), nachádzalo až 50 tisíc slovenských vojakov. Títo sa na viacerých miestach stretali s dôkazmi otrasnej sociálno-ekonomickej situácie a proticirkevnej politiky sovietskeho režimu, ale najmä s následkami masového zabíjania politických väzňov (dovedna až 30 tisíc obetí) príslušníkmi NKVD. Tieto šokujúce informácie vzápätí poslúžili ako základ pre dobovú propagandu ľudáckeho režimu. Práve na základe osobných svedectiev tisícok Slovákov sa však informácie – najprv o boľševických a onedlho aj o nacistických zločinoch (či protižidovských pogromoch v Haliči) – rýchle šírili do spoločnosti aj neoficiálnou cestou.
Z dokumentov tiež vyplýva, že Ukrajinci, ktorí od jesene 1940 utekali pred sovietskymi perzekúciami do strednej Európy, informovali nielen o skutočných pomeroch na územiach bývalého Poľska pričlenených v auguste 1939 k ZSSR, ale tiež o prípravách Červenej armády na útočnú vojnu proti Nemecku a jeho spojencom.
Predkladané dobové dokumenty, verifikované údajmi z novšej zahraničnej literatúry, a viacero posiaľ nepublikovaných fotografií o excesoch stalinského režimu súčasne môžu prispieť k objektivizácii pohľadu na zločinné režimy 20. st. – boľševizmus a nacizmus.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 33.82 MB)

Róbert Letz: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

Obrázok obálky

Vykonštruovaný proces proti trom slovenským katolíckym biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi patrí rozsahom príprav, propagandistickým využitím a dosahom na slovenskú spoločnosť k najväčším procesom tohto typu v Československu a vôbec v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Iba v tomto procese boli totiž naraz odsúdení traja biskupi. Svojím charakterom patrí do skupiny tzv. cirkevných procesov, ktoré boli úderom komunistického režimu proti katolíckej cirkvi.
Nové objavy dokumentov k procesu už umožňujú do väčšej hĺbky analyzovať túto historickú udalosť a súčasne detailne rekonštruovať celý mocenský mechanizmus, ktorý sa pre prípravu procesu vytvoril. Z príprav, realizácie a dosahu procesu na verejnosť sa zachovalo pomerne veľké množstvo dokumentov. Publikácia obsahuje 86 najdôležitejších, ktoré ho verne zachytávajú. Väčšina z nich dodnes nebola publikovaná.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 7.43 MB)

Jerguš Sivoš - XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989.

Obrázok obálky

Publikácia približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 – 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy – od jej vzniku až do konca 80. rokov – v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 203.55 MB)

Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície

Obrázok obálky

Jedinečná publikácia poodhaľuje pád komunistického režimu z pohľadu vysokého dôstojníka ŠtB.

Na základe stoviek strán originálnych materiálov Archívu ÚPN, hlavne Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Košiciach je v monografii zrekonštruovaný profesijný rast perspektívneho dôstojníka komunistickej tajnej polície Miroslava Chovanca od jeho referentskej činnosti na úseku tzv. ochrany ekonomiky KS ZNB Správy ŠtB v Košiciach (november 1972) až po zástupcu náčelníka II. Správy ZNB v Prahe - ústredného organizačného celku Štátnej bezpečnosti (apríl 1989).
V druhej, netypickej časti publikácie je faksimile Chovancovho autentizovaného zošita, v ktorom zaznamenával informácie služobnej povahy v kľúčovom období novodobých dejín – od 2. novembra 1989 do 2. februára 1990 doplnené o výpovede z výsluchov Miroslava Chovanca pred Komisiou pre dohľad nad vyšetrovaním 17. novembra. Vďaka tomu môže čitateľ sledovať reakciu vedenia ŠtB na prudké zmeny vnútropolitickej situácie.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 53.79 MB)

Anglán - Spomienky generála Antona Petráka

Obrázok obálky

Kniha Anglán prináša autentické spomienky generálmajora vo výslužbe Ing. Antona Petráka (1912 - 2009), ktorý bol od roku 1935 dôstojníkom čs. armády a na jar 1940 vstúpil do zahraničného odboja. Po nástupe komunistického režimu vo februári 1948 sa stal obeťou dvoch vykonštruovaných súdnych procesov. Úplnej morálnej, spoločenskej a vojenskej rehabilitácie sa dočkal až po novembri 1989.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 11.58 MB)Martin Lacko, Ján Sabo: Žandár troch režimov

Obrázok obálky

Kniha ponúka neobvyklý pohľad na mimoriadne spletité dejiny Slovenska v 20. storočí cez prizmu životného príslušníka bezpečnostného aparátu. Ústredná postava tohto diela, Gustáv Polčík, rodák z Veľkých Kostolian (1918), bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva SR (1941 – 1944), potom povstaleckým četníkom, potom znova žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne bol príslušníkom Národnej bezpečnosti, neskôr SNB, v rokoch 1954 – 1966 bol pridelený k jej štátnobezpečnostnej zložke (OO MV Prievidza). Jeho životný príbeh je tak na slovenské, ako aj československé pomery výnimočným. Len veľmi zriedka sa totiž stávalo, aby jeden človek vydržal v tomto, politicky najviac exponovanom, rezorte vo všetkých protichodných režimoch, kontinuálne od začiatku služby až do penzie. Osobitne cenné sú jeho poznatky k téme slovenského žandárstva, ktoré podnes ostáva bielym miestom historiografie, ako aj k fungovaniu komunistickej bezpečnosti a jej konkrétnym akciám v 50. rokoch, ku ktorým sa nezachovali archívne dokumenty. Biografia je príspevkom nielen do mozaiky dejín Bezpečnosti na Slovensku, ale rovnako aj príspevkom k tzv. malým dejinám v 20. storočí.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 15.70 MB)

Zborník z konferencie Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

Obrázok obálky

Zborník je výstupom z vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval v dňoch 22. – 23. marca 2011 v Mestskom múzeu v Šuranoch. V predkladanom zborníku sa nachádza šestnásť príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny a Veľkej Británie. Väčšina príspevkov podrobne analyzuje dopady Viedenskej arbitráže, na územie južného Slovenska. Ide najmä o prípadové štúdie z konkrétnych regiónov, ktoré popisujú celu škálu prostriedkov, ktorými okupačná moc zasahovala do života obyvateľov regiónu. Niekoľko príspevkov popisuje hospodárske dopady arbitráže nielen na územie južného Slovenska, ale aj na formovanie vznikajúceho Slovenského štátu. Štúdie zahraničných autorov sa venujú najmä bilaterálnym slovensko-maďarským vzťahom, napríklad postojom Veľkej Británie k požiadavkám Maďarska voči Česko-Slovensku a k samotnej Viedenskej arbitráži. Štúdie dvoch ukrajinských historikov umožňujú komparatívny pohľad na správanie maďarských okupačných organov na južnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorú Viedenská arbitráž rovnako zasiahla. Aj keď zborník nemá ambíciu osvetliť celú škálu zložitej problematiky, prináša najnovšie výsledky výskumu odborníkov, odrážajúce stav, ktorý je v slovenskej historiografii z hľadiska výskumu tejto témy.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 5.10 MB)

Zborník Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX

Obrázok obálky

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“. V jednotlivých tematických okruhoch prinášajú autori v mnohom inovatívne pohľady na prejavy bežného života počas druhej svetovej vojny. Snažia sa poodhaliť nielen jeho spoločensko-politické aspekty, ale aj percepciu na úrovni armády, školstva, kultúry či cirkevnej problematiky a hospodárstva. Cieľom zborníka je vniesť do slovenskej historiografie potrebu reflexie „malých“ dejín. Veľké historické udalosti sa totiž nestávajú každý deň, človek však žije svoj život bez prestávky, viac či menej týmito udalosťami ovplyvňovaný. Nový zborník ÚPN, ako dúfame, aj v tejto oblasti pomôže vniesť do slovenskej historiografie nové impulzy a stane sa ďalším zo stupienkov na ceste k poznaniu našich nedávnych dejín.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 7.14 MB)

NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 – 1989
Anthology of the international and interdisciplinary Conference


Anthology of the international and interdisciplinary Conference NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 – 1989 contains papers presented on November 14th – 15th, 2007 in Bratislava, Slovak Republic. In the Conference participated experts from Slovakia, Poland, Hungary, Germany, Czech Republic, Austria, Canada, Russia, Lithuania, Romania and Italy.
In the Anthology are published papers of the Conference participants divided into six panels:
1. Security Archives as Sources of NKVD/KGB Activities

2. From Soviet Advisors in Satellite States to Soviet Security Schools
3. Central and Eastern Europe as a Base for Espionage against the West
4.NKVD/KGB Co-operation with Satellite State Security Services
5. NKVD/KGB Activities in Occupied East Germany and Austria
6. Final Conclusions
Presented Anthology also contains a Declaration on a Conference, speeches delivered at the Conference opening and information about accompanying events as well as Conference partners and donors – The International Visegrad Fund and The Konrad Adenauer Foundation – whom we would like to thank for their kind support.

File download PDF (size 2.46 MB)

Zborník Moc verzus občan

Obrázok obálky

V dňoch 10. a 11. novembra 2005 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný seminár Ústavu pamäti národa ,,Úloha represie a politického násilia v komunizme". V štyroch tematických paneloch vystúpili prednášajúci ÚPN a partnerských inštitúcií z Poľska, Českej republiky a Slovenska s príspevkami týkajúcimi sa problematiky tzv. "Železnej opony" a incidentov na týchto hraniciach oddeľujúcich komunistickú a demokratickú Európu, III. /protikomunistického odboja/, politických procesov ako mocenského nástroja komunistickej strany voči obyvateľstvu a foriem perzekúcie bezpečnostného aparátu a straníckych orgánov voči rôznym zložkám obyvateľstva. Piaty panel tvorili výpovede priamych účastníkov protikomunistického odboja a perzekúcií konca 40. a začiatku 50. rokov v Československu - pánov Josefa Mašína a Milana Paumera - členov odbojovej skupiny "bratov Mašínovcov", pani Zdeny Mašínovej o perzekúcii rodiny po úteku Josefa a Ctirada Mašína do Nemecka v r. 1953 a pána Milana Piku, syna popraveného gen.mjr. Heliodora Piku, bývalého náčelníka Československej vojenskej misie v Moskve, ktorý bol odsúdený v r. 1949 vo vykonštruovanom politickom procese na trest smrti.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 18.96 MB)

Zborník Február 1948 a Slovensko

Obrázok obálky

Vo februári 2008 sme si pripomenuli 60. výročie zlomovej udalosti v našich dejinách – februárových udalosti v roku 1948 spojených s nástupom totalitného komunistického režimu. Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti zorganizoval v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Slovenským historický ústav Matice Slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. februára 2008 v Bratislave.

Zborník z konferencie čitateľom poskytuje komplexný pohľad reprezentatívneho spektra historikov na vývoj udalosti spred šesťdesiatich rokov. Štúdie majú syntetický charakter a z hľadiska časovej chronológie sa zameriavajú predovšetkým na udalosti rokov 1947 – 1948 a ich priame spoločensko-politické súvislosti.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 3.35 MB)

Zborník Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989

Obrázok obálky

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 5. až 6. mája 2010 zorganizoval Ústav pamäti národa pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R – násilných zásahov voči reholiam v Československu. Na konferencii sa aktívne zúčastnili dve desiatky odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Talianska. V publikovaných príspevkoch sa ich autori pokúšajú objasniť príčiny brachiálnych opatrení totalitného komunistického režimu voči rehoľným spoločenstvám, približujú priebeh a okolnosti jednotlivých zásahov a poukazujú na úlohu, ktorú pri nich zohrali niektoré štátne orgány a inštitúcie. Taktiež sa venujú organizácii života a pôsobeniu rehoľníkov a rehoľníčok v podmienkach permanentného prenasledovania a šikanovania zo strany štátnej moci, pôsobeniu rehoľníkov a rehoľníčok v nútenom exile, ale aj osudom kláštorných budov, ktoré sa v rukách nových užívateľov dostali nezriedka do dezolátneho stavu. Pozornosť je venovaná aj širším okolnostiam postavenia reholí v súvislosti s tzv. Ostpolitk Svätej stolice a osudom reholí v okolitých štátoch Východného bloku.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 3.17 MB)

Zborník Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy

Obrázok obálky

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska. Zborník poskytuje zaujímavý a široký pohľad na politiku komunistických štátov voči cirkvám a náboženstvu vo všeobecnosti, ale informuje aj o špecifikách vývoja v jednotlivých krajinách. Príspevky sú rozdelené do kapitol: Bezpečnostné zložky štátu vo vzťahu k cirkvám, Totalitný režim vo vzťahu k reholiam a náboženským spoločnostiam, Legislatíva upravujúca vzťahy cirkví a štátu, Prostriedky a metódy proticirkevnej politiky komunistických štátov, Inštitúcie štátneho dozoru, Médiá a komunistická proticirkevná politika a Kolaborácia cirkví s komunistickým režimom.

Príspevky sú publikované v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Zborník vyšiel s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 6.51 MB)

Zborník Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe

Obrázok obálky

Publikácia je zborníkom z medzinárodnej vedecekej konferencii, kde boli prezentované najnovšie výsledky výskumu o protikomunistickom odboji v krajinách strednej a východnej Európy. Čitateľ nájde v zborníku príspevky o protikomunistickej činnosti jednotlivcov – známych disidentov či verejne málo známych aktivistov odboja –, skupín či dokonca pololegálnych organizácií. Osobitný blok príspevkov sa zaoberá otvoreným povstaniam proti komunistickým režimom. V zborníku čitateľ nájde štúdie v troch jazykoch – v slovenskom, českom a v anglickom podľa toho, v akom jazyku boli prezentované na konferencii.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 8.29 MB)

Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin - Sviečková manifestácia I

Obrázok obálky

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu.

Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 4.34 MB)


Zborník 20. výročie Nežnej revolucie

Obrázok obálky

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClubom zorganizoval v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Bratislave pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext. Osobitnú pozornosť si zaslúžia referáty venujúce sa aktivitách tajných spravodajských služieb počas Nežnej revolúcie na Slovensku. Do piatich blokov zoradené príspevky analyzujú okrem vyššie uvedených aj problematiku dostupných prameňov k Nežnej revolúcii, vnútropolitickú situáciu so zameraním na Slovensko a neobchádzajú ani problematiku ponovembrového vývoja vrátane rôznych konšpiračných teórií viažucich sa k Nežnej revolúcii.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 13.91MB)

Informačný sprievodca ÚPN

Obrázok obálky

Keď takmer trinásť rokov po pade komunistickeho režimu prijala Narodna rada Slovenskej republiky v roku 2002 zakon o pamati naroda, zavŕšilo sa tym usilie o vytvorenie inštitucionalnej bazy na vyrovnavanie sa s erou neslobody. Ta trvala desaťročia a vyrazne poznačila tvar slovenskej spoločnosti. Zaroveň sa vznikom Ustavu pamati naroda začalo obdobie, ktore sa nikdy neskonči uplne – obdobie hľadania pravdy o neľahkej minulosti slovenskeho naroda, o zločinoch aj obetiach, viťazstvach aj poražkach, statočnosti
aj zlyhaniach. Naš ustav poukazuje na temne stranky krutych rokov neslobody, ale nielen na ne. Rovnaku pozornosť venuje aj posolstvu ľudi, ktori si v tychto chviľach dokazali zachovať svoju ľudsku tvar aj za cenu obeti, neraz i tych najvyššich.

Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 14.59 MB)

Vytlačiť