Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

12.07.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Rómoch v nedemokratických režimoch 20. storočia. Diskutovať budú: Zuzana Kumanová, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a PhDr. Arne Mann, CSc. z Ústavu etnológie SAV. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

28.06.2012

Bádateľňa Archívu ÚPN bude z technických príčin zatvorená od 2. 7. do 31. 7. 2012.
Za pochopenie ďakujeme.

14.06.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu S ČERVENOU HVIEZDOU NA DRESE - SOCIALISTICKÁ TELOVÝCHOVA. Diskutovať budú: Mgr. Jozef Kšiňan, prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. a Mgr. Alfons Juck. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

14.06.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o RUSÍNI A UKRAJINCI NA SLOVENSKU V HISTORICKÝCH PREMENÁCH 20. STOROČIA. Diskutovať budú: Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc.; Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. a PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. Podujatie sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

14.06.2012

Vláda Slovenskej republiky dňa 13. júna 2012 vymenovala s účinnosťou od 14. júna 2012 za členku Správnej rady Ústavu pamäti národa Mgr. Mgr. Andreu Kluknavskú, LL.M.

07.06.2012

Pozývame Vás na prezentáciu knihy vedeckého pracovníka ÚPN Jerguša Sivoša
Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953, ktorá sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

04.06.2012

Symbolicky v desiatom roku existencie Ústavu pamäti národa vychádza prvé tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa v novej grafickej podobe, ktorá, ako veríme, vhodne doplní odbornú kvalitu prezentovaných článkov a príspevkov.

01.06.2012

Pozývame Vás na prezentáciu knihy vedeckého pracovníka ÚPN Pavla Jakubčina
Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968, ktorá sa uskutoční v utorok 5. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

01.06.2012

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „tlač publikácií, časopisov, brožúr“.

31.05.2012

Analýzou personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ÚPN dokončil rekonštrukciu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB pôsobiaceho na území Východoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1989. Sledované obdobie ohraničuje na jednej strane reorganizácia bezpečnostných zložiek v roku 1966 (kedy zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti) a na druhej strane pád komunistického režimu v Československu v roku 1989. Súčasťou krajských správ Zboru národnej bezpečnosti sa stali aj správy ŠtB pôsobiace na úrovni krajov. V roku 1966 sa tak po dvanástich rokoch do oficiálnej bezpečnostnej terminológie opätovne vrátilo aj pomenovanie Štátna bezpečnosť.

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o politickej kariére slovenského stalinistu Viliama Širokého. Diskutovať budú: PhDr. Stanislav Sikora, CSc. (Historický ústav SAV) a Mgr. Branislav Kinčok (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 31. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

17.05.2012

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Vladimírovi Juklovi, ktorý zomrel 1. mája 2012, priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. Ústav tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania týchto postavení. Možnosť konať z vlastného podnetu má ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb.

03.05.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Šípových krížoch v Košiciach.

02.05.2012

V utorok 1. mája 2012 zomrel katolícky kňaz, popredná osobnosť tajnej cirkvi a disident Vladimír Jukl. Osobnosť Vladimíra Jukla je spätá s nádejou, cieľavedomou prácou na duchovnej obnove Slovenska a pádom komunizmu. Ešte ako vysokoškolského študenta ho rovnako ako jeho spolupútnika Silvestra Krčméryho ovplyvnil Tomislav Poglajen-Kolakovič. Jukl s Krčmérym sa stali uholnými kameňmi spoločenstva Rodina.

02.05.2012

Vo štvrtok 3. mája 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 13.00 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

02.05.2012

Tohtoročné tretie pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 6. až 8. novembra 2012 v priestoroch kina LUMIERE v Bratislave. V tomto ročníku chce dať Festival rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 17. septembra 2012.

27.04.2012

Pozývame Vás na podujatie Obrazy kolektivizácie, ktoré organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, Slovenským filmovým ústavom, Rumunským kultúrnym inštitútom v Prahe a Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe.

27.04.2012

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. mája 2012 v Banskej Bystrici v kinosále Múzea SNP. Organizátormi konferencie sú: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Attila Simon, PhD. (Univerzita J. Selyeho v Komárne), PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava), PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 3. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na Námestí M. Tompu 5.