Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Účastníci a veteráni protikomunistického odboja

Referát účastníkov a veteránov protikomunistického odboja vybavuje žiadosti o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji. Cieľom zákonodarcu pri schvaľovaní tohto zákona bolo oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí často s nasadením vlastných životov bránili hodnoty slobody a demokracie v období od 6. 10. 1944 do 17. 12. 1989.

Zoznam osôb, ktorým ÚPN do 29. apríla 2024 priznal postavenie veterána protikomunistického odboja, si môžete pozrieť tu (súbor PDF, veľkosť súboru 675 KB).

Priebeh odovzdávania dekrétov o priznaní štatútu veterána protikomunistického odboja z predchádzajúcich rokov si môžete pozrieť tu.

Zákon o protikomunistickom odboji je účinný od 1. júna 2006, jeho znenie je dostupné na adrese:

O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, podpis a ďalšie údaje potvrdzujúce oprávnenosť podania. Žiadať je možné podať sám na seba alebo v prípade úmrtia môže byť žiadateľom blízka osoba (napr. vdova, vdovec, súrodenec, dieťa). Formulár žiadosti nájdete na adrese:

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je potrebné zaslať na adresu Ústav pamäti národa, Miletičova 21, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218, alebo elektronicky na emailovú adresu podatelna@upn.gov.sk. K žiadosti je potrebné priložiť dve fotografie osoby, na ktorú je vedená žiadosť, v rozmere 3 x 3,5 cm potrebné na vyrobenie preukazov účastníka a veterána protikomunistického odboja.

Najčastejšie otázky, ako „kto má nárok na priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja?", „čo je protikomunistický odboj?", „aký je rozdiel medzi obeťami režimu, politickými väzňami a účastníkmi a veteránmi odboja?", „ako dlho trvá vybavenie jednej žiadosti", „je možné odvolať sa voči nevyhoveniu žiadosti?" a pod. sú spracované súhrnne na odkaze nižšie:

Vybavovanie žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja je odborne náročný proces, ktorý si vyžaduje často rozsiahly archívny výskum, pri ktorom musí Ústav pamäti národa preverovať ako aktívnu protikomunistickú činnosť, tak aj existenciu prekážok uvedených v § 9 zákona o protikomunistickom odboji. Tento proces štandardne trvá niekoľko mesiacov. V roku 2021 došlo k enormnému nárastu záujmu o priznanie tohto postavenia a Ústav pamäti národa zaevidoval 679 nových žiadostí, čo je viac ako za predchádzajúcich 10 rokov spolu. Ústav vyčlenil na túto prácu väčší počet zamestnancov, ale keďže sa v súčasnosti vybavuje niekoľko stoviek žiadostí súbežne, konanie sa oproti niekoľkým mesiacom, žiaľ, predlžuje na dlhšie obdobie. Prosíme žiadateľov o trpezlivosť a dovoľujeme si ich upozorniť, aby sa v čo najväčšej miere pokúsili priložiť k svojim žiadostiam dokumenty alebo svedectvá dokazujúce aktívnu protikomunistickú činnosť, napr. pôvodné súdne rozhodnutia alebo obdobné dokumenty, čím môžu konanie urýchliť.

S účinnosťou od 1. januára 2021 v zmysle novely zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom prináleží osobám, ktorým bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja, jednorazový príplatok 1989 eur a pravidelný príplatok vo výške 10 eur za každý mesiac obmedzenia na slobode. Podobne v alikvotnej miere prináleží príplatok k dôchodku aj osobám pozostalým po zomrelom veteránovi protikomunistického odboja, ktoré sú oprávnené podľa zákona č. 274/2007 Z. z. Príplatky k dôchodku vypláca Sociálna poisťovňa. Ústav pamäti národa v zmysle zákona o protikomunistickom odboji pravidelne zasiela Sociálnej poisťovni informácie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja spolu s príslušnými údajmi.

Otázky môže verejnosť adresovať na emailovú adresu: pko@upn.gov.sk, alebo sa môže spojiť telefonicky na čísle: 02 / 593 003 18.

Vybrané aktuality:

Vytlačiť