Archív aktualít

04.09.2012

Občianske združenie Historia nostra vydalo v spolupráci s Ústavom pamäti národa monografiu Antona Hruboňa Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945). Publikácia prehlbuje doterajšie poznatky o organizácii, ktorej meno sa nerozlučne spája s najrozporuplnejšie vnímaným obdobím našich moderných dejín. Je vôbec prvou samostatnou publikáciou hodnotiacou aktivity Hlinkovej gardy v regionálnom meradle, no pritom vsadené do celoslovenského kontextu. Kniha rozhodne nepoteší tých čitateľov, ktorí považujú všetkých gardistov za fanatických protižidovských štváčov alebo naopak, hrdinských vlastencov s čistým morálnym štítom...

04.09.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o pracovných a sústreďovacích táboroch na Slovensku v rokoch 1945 až 1953.

24.08.2012

Ústav pamäti národa príjme do pracovného pomeru finančného účtovníka na podvojné rozpočtové účtovníctvo.

20.08.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o životných míľnikoch Vasila Biľaka. Diskutovať budú: PhDr. Richard Pavlovič, PhD. (Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník) a Mgr. Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa).

27.07.2012

V Archíve Ústavu pamäti národa sa nachádza vyšetrovací spis k osobe Lászlóa Csatáryho (nar. 1915), ktorý v roku 1944 pôsobil ako vysoký policajný funkcionár a politický dôstojník na vtedajšom Policajnom riaditeľstve v Košiciach, ktoré boli okupované Maďarskom.

27.07.2012

Bádateľňa Archívu ÚPN bude z technických príčin zatvorená do 3. 8. 2012.
Za pochopenie ďakujeme.

12.07.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Rómoch v nedemokratických režimoch 20. storočia. Diskutovať budú: Zuzana Kumanová, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a PhDr. Arne Mann, CSc. z Ústavu etnológie SAV. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. júla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

28.06.2012

Bádateľňa Archívu ÚPN bude z technických príčin zatvorená od 2. 7. do 31. 7. 2012.
Za pochopenie ďakujeme.

14.06.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu S ČERVENOU HVIEZDOU NA DRESE - SOCIALISTICKÁ TELOVÝCHOVA. Diskutovať budú: Mgr. Jozef Kšiňan, prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. a Mgr. Alfons Juck. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

14.06.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o RUSÍNI A UKRAJINCI NA SLOVENSKU V HISTORICKÝCH PREMENÁCH 20. STOROČIA. Diskutovať budú: Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc.; Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. a PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. Podujatie sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

14.06.2012

Vláda Slovenskej republiky dňa 13. júna 2012 vymenovala s účinnosťou od 14. júna 2012 za členku Správnej rady Ústavu pamäti národa Mgr. Mgr. Andreu Kluknavskú, LL.M.

07.06.2012

Pozývame Vás na prezentáciu knihy vedeckého pracovníka ÚPN Jerguša Sivoša
Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953, ktorá sa uskutoční v utorok 19. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

04.06.2012

Symbolicky v desiatom roku existencie Ústavu pamäti národa vychádza prvé tohtoročné číslo časopisu Pamäť národa v novej grafickej podobe, ktorá, ako veríme, vhodne doplní odbornú kvalitu prezentovaných článkov a príspevkov.

01.06.2012

Pozývame Vás na prezentáciu knihy vedeckého pracovníka ÚPN Pavla Jakubčina
Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968, ktorá sa uskutoční v utorok 5. júna 2012 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

01.06.2012

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „tlač publikácií, časopisov, brožúr“.

31.05.2012

Analýzou personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ÚPN dokončil rekonštrukciu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB pôsobiaceho na území Východoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1989. Sledované obdobie ohraničuje na jednej strane reorganizácia bezpečnostných zložiek v roku 1966 (kedy zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti) a na druhej strane pád komunistického režimu v Československu v roku 1989. Súčasťou krajských správ Zboru národnej bezpečnosti sa stali aj správy ŠtB pôsobiace na úrovni krajov. V roku 1966 sa tak po dvanástich rokoch do oficiálnej bezpečnostnej terminológie opätovne vrátilo aj pomenovanie Štátna bezpečnosť.

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o politickej kariére slovenského stalinistu Viliama Širokého. Diskutovať budú: PhDr. Stanislav Sikora, CSc. (Historický ústav SAV) a Mgr. Branislav Kinčok (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 31. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

17.05.2012

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Vladimírovi Juklovi, ktorý zomrel 1. mája 2012, priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. Ústav tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania týchto postavení. Možnosť konať z vlastného podnetu má ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb.

03.05.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Šípových krížoch v Košiciach.