Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Žiadosti a formuláre

Žiadosti podľa zákonného postupu vybavuje Referát sprístupňovania Oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN.

Žiadosti podľa zákonného postupu vybavuje Oddelenie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja.

Príslušnú žiadosť vyplňte a pošlite poštou na adresu:

Ústav pamäti národa
Miletičova 21
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Plniac si svoju informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Vám Ústav pamäti národa dáva na vedomie nasledovné:

Vytlačiť