Organizačná štruktúra

Ústav pamäti národa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z.

Správna rada

Správna rada ÚPN zabezpečuje činnosť ústavu pri plnení úloh podľa zákona o pamäti národa. Správna rada ÚPN má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.

Správnu radu Ústavu pamäti národa tvoria:

 • Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. - predseda, zvolený v Národnej rade SR dňa 16. 6. 2016, do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN zvolený Správnou radou ÚPN s účinnosťou od 15. 3. 2019,
 • doc. Mgr. Juraj Buzalka, M. A., PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 20.9.2018,
 • prof. Mgr. Martin Homza, PhD. - člen, menovaný vládou SR s účinnosťou od 19.9.2018,
 • Mgr. Matej Medvecký, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 6.12.2018,
 • PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. - člen, menovaný prezidentom SR dňa 17.8.2015,
 • PhDr. Richard Pavlovič, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 14.2.2019,
 • prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2015,
 • Marína Zavacká, PhD. – členka, menovaná prezidentom SR dňa 6. 5. 2019,
 • PhDr. Peter Zelenák, CSc. - člen, menovaný vládou SR dňa 29.9.2016.

Úlohy a právomoci správnej rady vymedzuje §12 zákona 553/2002 Z.z.

Predchádzajúci predsedovia Správnej rady ÚPN

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu. Má troch členov. Dvoch volí a odvoláva Národná rada SR a jedného menuje a odvoláva minister spravodlivosti.

Dozornú radu Ústavu pamäti národa tvoria:

 • doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. – člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR k 1.5.2015, za predsedu rady zvolený 14.5.2015,
 • PhDr. László Bukovszky – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2015,
 • Terézia Holecová – člen, zvolená v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2015.

Úlohy a právomoci dozornej rady vymedzuje §14 zákona 553/2002 Z.z.

Organizačné zložky

Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN zabezpečuje činnosť organizačného a tlačového referátu a referátu registratúrneho strediska.

Archív ÚPN plní úlohy vyplývajúce zo zákona o pamäti národa: evidovať, zhromažďovať, sprístupňovať, zverejňovať, spravovať a využívať dokumenty bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík a tiež bezpečnostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené a zhromaždené v období od 18.4.1939 do 31.12.1989.
Štatút archívu mu bol priznaný rozhodnutím Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR zo dňa 7.8.2004. Ako archív právnickej osoby zriadenej zákonom podľa rozhodnutia OAR MV SR nesie názov Archív Ústavu pamäti národa so sídlom v Bratislave. Na základe tohto rozhodnutia plní úlohu preberania, evidencie, ochrany, spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov organizácie.

Sekcia vedeckého výskumu sa zameriava na systematický základný historický vedecký výskum obdobia neslobody.

Sekcia dokumentácie skúma, spracúva a vyhodnocuje dokumenty a následne činnosť bezpečnostných zložiek štátu v rozmedzí rokov 1939 -1989 z trestnoprávneho hľadiska.

Referát Oral history zaznamenáva výpovede svedkov doby neslobody, organizuje multižánrový Festival slobody.

Sekcia evidencií spracúva a analyzuje údaje a evidenčné záznamy z produkcie bezpečnostných zložiek z obdobia rokov 1939 – 1990.

Sekcia informatiky zabezpečuje elektronické spracovanie spisov bezpečnostných zložiek štátu z obdobia rokov 1939 – 1990.

Oddelenie sprístupňovania dokumentov zabezpečuje sprístupňovanie dokumentov bezpečnostných zložiek na základe žiadostí fyzických osôb v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Oddelenie ekonomiky a správy riadi referát finančnej učtárne, personálny a mzdový referát a referát vnútornej správy, majetku a dopravy.

Vytlačiť