Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Organizačná štruktúra

Ústav pamäti národa je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z.

Správna rada

Správna rada ÚPN zabezpečuje činnosť ústavu pri plnení úloh podľa zákona o pamäti národa. Správna rada ÚPN má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.

Správnu radu Ústavu pamäti národa tvoria:

 • Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. – predseda, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 17. 6. 2022, do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN zvolený na zasadnutí Správnej rady ÚPN dňa 17. 6. 2022,
 • Marína Zavacká, PhD. – podpredsedníčka, menovaná prezidentom SR dňa 6. 5. 2019, do funkcie podpredsedníčky Správnej rady ÚPN zvolená Správnou radou ÚPN s účinnosťou od 11. 6. 2021,
 • doc. Mgr. Juraj Buzalka, M. A., PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 20.9.2018,
 • prof. Mgr. Martin Homza, PhD. – člen, menovaný vládou SR s účinnosťou od 19.9.2018,
 • Mgr. Matej Medvecký, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 6.12.2018,
 • Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. – člen, menovaný vládou SR s účinnosťou od 17.11.2022,
 • PhDr. Richard Pavlovič, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 14.2.2019,
 • doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2021,
 • PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. – členka, menovaná prezidentkou SR s účinnosťou od 17. augusta 2021.

Úlohy a právomoci správnej rady vymedzuje §12 zákona 553/2002 Z.z.

Predchádzajúci predsedovia Správnej rady ÚPN

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu. Má troch členov. Dvoch volí a odvoláva Národná rada SR a jedného menuje a odvoláva minister spravodlivosti.

Dozornú radu Ústavu pamäti národa tvoria:

 • Mgr. Martin Slávik, PhD. – predseda, za člena zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2021, za predsedu rady zvolený na zasadnutí Dozornej rady ÚPN dňa 14.9.2021,
 • Juraj Olejček, DiS.art – člen, zvolený v Národnej rade SR s účinnosťou od 1.5.2021,
 • MUDr. Tomáš Stern - člen, menovaný ministerkou spravodlivosti SR s účinnosťou od 1.9.2021.

Úlohy a právomoci dozornej rady vymedzuje §14 zákona 553/2002 Z.z.

Organizačné zložky

Kancelária Ústavu pamäti národa

Zabezpečuje a koordinuje administratívnu, organizačnú a podpornú činnosť Ústavu pamäti národa a orgánov Ústavu, medzinárodnú spoluprácu, personálnu agendu, mediálne výstupy a kontakt s novinármi, právnu agendu, agendu účastníkov a veteránov protikomunistického odboja, financovanie z mimorozpočtových zdrojov, ekonomickú a finančnú agendu, vnútornú správu a správu informačných systémov. Organizačnými zložkami Kancelárie sú Sekretariat, Personálny referát, Tlačový referát, Referát podateľne a registratúrneho strediska, Právny referát, Referát účastníkov a veteránov protikomunistického odboja, Organizačný referát, Oddelenie ekonomiky a správy a Oddelenie informačných technológií.

Riaditeľka:
Mgr. Adela Martinkovičová

Kontakt – Sekretariát:
Mgr. Lucia Školníková
Tel.: 02 / 593 00 363
Email: lucia.skolnikova@upn.gov.sk

Archív Ústavu pamäti národa

Eviduje, zhromažďuje, spravuje, spracúva, sprístupňuje, zverejňuje, využíva a ochraňuje dokumenty bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík a bezpečnostných orgánov štátu, vytvorené a zhromaždené v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989. Vykonáva akvizičnú činnosť, realizuje výskum v oblasti archívnictva a pomocných vied historických a podieľa sa na osvetovej a výstavnej činnosti. Organizačnými zložkami Archívu sú Sekretariát, Oddelenie fondov a zbierok, Oddelenie bádateľne a knižnice a Oddelenie evidencií a databáz.

Riaditeľ:
Mgr. Peter Mikle

Kontakt – Sekretariát:
Margaréta Bludská
Tel.: 02 / 555 71 764
Email: margareta.bludska@upn.gov.sk

Centrum výskumu obdobia neslobody

Realizuje základný a aplikovaný výskum obdobia neslobody, vykonáva rekonštrukciu mocenského aparátu a represívnych zložiek štátu obdobia neslobody, dokumentuje zločiny nacizmu a komunizmu. Prostredníctvom publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných a audiovizuálnych aktivít, vedeckých a kultúrnych podujatí prezentuje výsledky svojej činnosti verejnosti a podieľa sa tak na šírení hodnôt slobody, humanizmu a demokracie. Organizačnými zložkami Centra sú Sekretariát, Referát edičnej činnosti, Oddelenie dokumentácie, Oddelenie výskumu a vzdelávania a Oddelenie audiovizuálnej tvorby.

Riaditeľ:
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Kontakt – Sekretariát:
Eva Guldanová
Tel.: 02 / 593 00 332
Email: eva.guldanova@upn.gov.sk

Vytlačiť