Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Zborníky

1988 – Rok pred zmenou

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku. Cena: vypredané

1989 – Rok zmeny

Cieľom zborníka je predovšetkým osvetliť genézu, priebeh a dôsledky pádu komunistického režimu na Slovensku (v Československu) a zaradiť ich do širšieho medzinárodného kontextu. Má široký multidisciplinárny charakter a obsahuje celkovo 20 príspevkov, venujúcich sa medzinárodnému kontextu pádu komunistických režimov v krajinách strednej a východnej Európy, bezprostredným udalostiam súvisiacim s pádom komunizmu na Slovensku a tretí analyzoval špecifiká procesu spoločenskej transformácie na...

20. výročie Nežnej revolúcie

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClubom zorganizoval v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Bratislave pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext. Osobitnú pozornosť si zaslúžia referáty venujúce sa aktivitách...

Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989

Zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 z rovnomennej medzinárodnej konferencie (Bratislava, november 2016) prináša príspevky pätnástich renomovaných slovenských a českých historikov k širokej téme perzekúcií represívnych orgánov – najmä Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989. Publikácia je okrem toho pomocou metódy oral history obohatená o spracovanie utrpenia niekoľkých politických...

Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989

Zborník z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989 pozostáva z príspevkov, ktoré odzneli 14. – 16. novembra 2007 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rakúska, Kanady, Ruska, Litvy, Rumunska a Talianska. V zborníku sú publikované príspevky prednášajúcich zaradené do šiestich panelov: 1. Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k...

Černobyľ 1986 - minulosť, dôsledky, východiská

Zborník je výsledkom konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia havárie Jadrovej elektrárne v Černobyle. Medzinárodnú multidisciplinárnu vedeckú konferenciu iniciovali a organizačne pripravili Ústav pamäti národa v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústavu v Bratislave a Slovenská akadémia vied v Bratislave. Konala sa presne v deň výročia výbuchu 4. bloku černobyľskej elektrárne – 26. apríla 2016 v bratislavskom Primaciálnom paláci. Cieľom tejto medzinárodnej...

Dominik Tatarka. Spisovateľ vo víre doby

V máji 2019 uplynulo 30 rokov od úmrtia Dominika Tatarku, významnej osobnosti slovenského kultúrneho prostredia. Pri tejto príležitosti zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 14. mája 2019 interdisciplinárnu vedeckú konferenciu, ktorej výstupom je tento zborník. Zámerom príspevkov bolo poukázať na šírku Tatarkovej literárnej tvorby a...

Február 1948 a Slovensko

Vo februári 2008 sme si pripomenuli 60. výročie zlomovej udalosti v našich dejinách – februárových udalosti v roku 1948 spojených s nástupom totalitného komunistického režimu. Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti zorganizoval v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Slovenským historický ústav Matice Slovenskej, Právnickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. februára 2008 v Bratislave. Zborník z...

Fenomén Bratislava

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a Solidarita a Nordost-Institut pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského zorganizoval v septembri 2010 medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Fenomén Bratislava. Cieľom konferencie bolo popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. Jedinečnosť mesta, ktoré sa vyznačovalo multikultúrnym...

Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti

Ústav pamäti národa v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej univerzity a Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov zorganizoval v roku 2010 vedeckú konferenciu s názvom Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti. Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií. Predkladaný zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré na konferencii odzneli a ktoré na vedeckej úrovni analyzujú otázky spojené s právnymi aspektmi agendy ŠtB, vzniku a interpretácie...

Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc

Zborník Jezuita JUDr. František Paňák SJ - apoštol Košíc predstavuje životné osudy predsedu slovenského študentského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch ŠtB evidovanej "nepriateľskej osoby". Jeho životný príbeh začína v Oravskom Podzámku v roku 1908. Pokračuje štúdiom na slovenských i francúzskych gymnáziách, kde sa stretáva napr. aj s perzským šachom Mohammadom Rezá Pahlaví. V Prahe získava titul JUDr. a neskôr pôsobí ako organizačný referent v Matici...

Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

Zborník je výstupom z vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval v dňoch 22. – 23. marca 2011 v Mestskom múzeu v Šuranoch. V predkladanom zborníku sa nachádza šestnásť príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny a Veľkej Británie. Väčšina príspevkov podrobne analyzuje dopady Viedenskej arbitráže, na územie južného Slovenska. Ide najmä o...

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 - 1989

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 5. až 6. mája 2010 zorganizoval Ústav pamäti národa pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R – násilných zásahov voči reholiam v Československu. Na konferencii sa aktívne zúčastnili dve desiatky odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Talianska. V publikovaných príspevkoch sa ich autori pokúšajú objasniť príčiny brachiálnych opatrení totalitného komunistického režimu voči rehoľným spoločenstvám,...

Martina Fiamová (ed.) - Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe

On September 8–9, 2011, the international scientific conference Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe was held on the ground of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava. It was organized by the Nation's Memory Institute and the European Network of Remembrance and Solidarity in cooperation with the Department of Legal History of the Faculty of Law of Comenius University and the Department of General History of Faculty of Philosophy of Comenius University in...

Martina Fiamová (ed.) - Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 70.výročia prijatia tzv. Židovského kódexu, najrozsiahlejšieho protižidovského právneho predpisu Slovenskej republiky. Jednotlivé štúdie umožňujú komparatívne poznávanie tejto tragickej stránky európskych dejín. Stiahnuť zborník: Martina Fiamová (ed.) - Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe PDF (veľkosť 3.70 MB) Cena: vypredané

Moc verzus občan

V dňoch 10. a 11. novembra 2005 sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný seminár Ústavu pamäti národa ,,Úloha represie a politického násilia v komunizme". V štyroch tematických paneloch vystúpili prednášajúci ÚPN a partnerských inštitúcií z Poľska, Českej republiky a Slovenska s príspevkami týkajúcimi sa problematiky tzv. "Železnej opony" a incidentov na týchto hraniciach oddeľujúcich komunistickú a demokratickú Európu, III. /protikomunistického odboja/, politických procesov ako...

Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie

Publikácia je zborníkom z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil v roku 1911 v Ružomberku. Zborník je venovaný kežmarskému rodákovi, ružomberskému farárovi a poslancovi Jánovi Ferenčíkovi, ktorý sa po druhej svetovej vojne stal obeťou komunistických perzekúcií. Ústav pamäti národa bude na besede prezentovať svoju publikáciu o tejto osobnosti Cena: 6.88 €

Od Salzburgu do vypuknutia Povstania - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity, prezentuje 28 príspevkov mladých historikov venujúcich sa dejinám Slovenska v rokoch 1939 - 1945. Zborník zachytáva obdobie od salzburských rokovaní v lete 1940 až do vypuknutia povstania na jeseň 1944. Príspevky sú zoradené do štyroch tematických kapitol: Politika a spoločnosť, Zahraničnopolitické aspekty, Armáda a Hlinkova garda, Hospodárstvo,...

Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, konanej v dňoch 21. – 23. Apríla 2008 v Bratislave. V publikácii je v šiestich sekciách 29 príspevkov mladých historikov a príhovory podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského, dekana Filozofickej fakulty UK Antona Eliáša a zostavovateľa zborníka Petra Sokoloviča. Príspevky...

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy

Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 - 1989 Zborník predstavuje výstup z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989. Celkovo obsahuje 18 vedeckých štúdií a jednu krátku reflexiu pamätníka na obdobie pôsobenia v exile. Široký záber jednotlivých textov potvrdzuje skutočnosť, že autori pochádzajú z deviatich rôznych krajín naprieč...