Časopis Pamäť národa

Jednou z úloh Ústavu pamäti národa je oboznamovať odbornú i laickú verejnosť s výsledkami výskumu, ktorý sa zaoberá dobou neslobody tak, ako ju definuje zákon č. 553/2002 Z. z. Ústav preto vydáva časopis Pamäť národa, ktorého úvodné číslo vyšlo v októbri 2004. Od roku 2005 vychádza štvrťročne.

Jeho zámerom je rozširovať historické poznanie našej minulosti a v prvom rade prispieť k poznaniu činnosti bezpečnostných a represívnych zložiek v dobe neslobody na Slovensku i v širšom medzinárodnom kontexte. Obsahuje aj informácie o postihoch, ktorými štát trestal z jeho pohľadu nepohodlných jednotlivcov alebo skupiny, a tiež výsledky výskumu historikov, prípadne odborníkov z príbuzných vedných odvetví, ktoré sa zaoberajú dobou neslobody.

V rubrike Štúdie sú uverejnené obsiahlejšie príspevky vedeckého charakteru, v rubrike Dokumenty sú odborne spracované prepisy archívnych prameňov, ktoré majú zásadnú výpovednú hodnotu o niektorom aspekte doby neslobody. Rubrika Obete má za cieľ pripomínať a objasňovať najsmutnejšie, najkrutejšie a najtragickejšie kapitoly doby neslobody. Prináša osudy ľudí či skupín, ktoré nedemokratickému režimu zväčša zaplatili najvyššiu daň. Rubrika Kariéry v ŠtB obsahuje portréty pracovníkov Štátnej bezpečnosti a približuje fungovanie tejto totalitnej organizácie, rubrika ÚPN interne predstavuje prácu jednotlivých sekcií Ústavu pamäti národa. Informácie o práci našich partnerských inštitúcií v zahraničí, ako aj myšlienky verejne činných osobností, ktorých názory sú prínosom pre pochopenie doby neslobody, obsahuje rubrika Predstavujeme. Záver každého čísla obsahuje Apendix s informáciou o nových publikáciách, zaoberajúcich sa dobou neslobody, ako aj o zaujímavých podujatiach.

O obsahu každého čísla Pamäti národa rozhoduje redakcia a redakčná rada, zložená z popredných historikov, ktorá má za úlohu dozerať na odbornú úroveň príspevkov.

Redakčná rada

Predseda Redakčnej rady: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.

Členovia Redakčnej rady: doc. ThDr. Peter Borza, PhD., prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, Mgr. Peter Jašek, PhD., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Dr. phil. Beáta Katrebová Blehová, PhD., prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., Mgr. Juraj Marušiak, PhD., Ján Pálffy, PhD., PhDr. Michal Pehr, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, PhD., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Redakcia

Šéfredaktor: Mgr. Branislav Kinčok, PhD.
Redaktori: Mgr. Daniel Halčín, Mgr. Pavol Makyna, PhD., Mgr. Jana Maťašová

Tel.: +421 2 593 00 332
E-mail: redakcia@upn.gov.sk

Predplatné

Ročné predplatné časopisu Pamäť národa: 10.00 €.

Objednávky, prosím, zašlite na adresu: distribucia@upn.gov.sk, redakcia@upn.gov.sk .

Manuál pravidiel písania príspevkov do časopisu

Ročníky časopisu

Vytlačiť