Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Prednášková činnosť pre školy

Ústav pamäti národa, v súlade so svojím zákonným poslaním, považuje za jednu zo svojich ťažiskových úloh šírenie informácií o pôsobení nedemokratických režimov na Slovensku v rokoch 1939 − 1989. Za osobitne dôležité považuje ústav sprostredkovanie informácií mladým generáciám. Ústav patrí medzi pamäťové inštitúcie, ktoré do pozornosti učiteľov odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prevenciou prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí. Prednášková činnosť sa opiera aj o dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2016.

V snahe nadviazať na skúsenosti z prednáškovej činnosti odborných zamestnancov ústavu na stredných školách sme pre záujemcov pripravili aktualizovaný zoznam ponúkaných prednášok. Na základe záujmu školy zabezpečí ústav interaktívnu prednášku na zvolenú tému, premietnutie dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN a následnú diskusiu so študentmi. Vítame aj aktívnu účasť študentov a učiteľov na diskusii. Do knižnice školy darujeme aj tematické publikácie ústavu informačné letáky o období neslobody. Od školy požadujeme len zabezpečenie vhodného prednáškového priestoru s technickým zariadením, ktoré umožňuje obrazové prezentácie a filmovú projekciu (videoprojektor, PC, ozvučenie).

Ústav pamäti národa sa teší na spoluprácu.


CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD PREDNÁŠOK

TEMATICKÝ PREHĽAD PREDNÁŠOK

Vytlačiť