Pracovné ponuky

Pracovná ponuka na pozíciu účtovník/účtovníčka

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu účtovník/účtovníčka.

Náplň práce:
Zabezpečovanie výkonu činností účtovania a s tým súvisiacich činností v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR k postupom účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a k predkladaniu informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy ako aj v súlade so zákonom č. 553/2002 o sprístupnení dokumentov a činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- Stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v ekonomickom odbore.

Predpoklady:
- pracovné skúsenosti v oblasti účtovníctva a v ekonomickom odbore;
- ovládanie práce s PC, ovládanie MS Office;
- prax v účtovaní v subjekte verejnej správy je výhodou;
- ovládanie ekonomického informačného systému Softip Profit plus je výhodou;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, samostatnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu nám do 11. 2. 2022 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
Do predmetu správy uveďte: ÚČTOVNÍCTVO.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Základný plat brutto:
- od 1000 EUR (po skúšobnej dobe možnosť osobného ohodnotenia).

Termín nástupu: 1.4.2022

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

Náplň práce a zodpovednosť:
- vypracúva návrhy zámerov a koncepčných úloh spojených s evidovaním, zhromažďovaním, spracovaním, sprístupňovaním, zverejňovaním, využívaním a ochranou archívnych a knižných dokumentov, archívnych fondov a zbierok, evidencií a databáz;
- vypracúva návrhy projektov a konkrétnych výstupov výskumu v oblasti archívnictva a pomocných vied historických;
- udeľuje súhlas so štúdium sprístupnených a v odôvodnených prípadoch aj nesprístupnených archívnych fondov a zbierok;
- vykonáva konzultačnú činnosť pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby;
- včas, kvalifikovane, úplne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi plní úlohy v rámci svojej pracovnej náplne, úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a tiež úlohy pridelené Správnou radou ÚPN, predsedom a/alebo podpredsedom Správnej rady ÚPN;
- zabezpečuje činnosť riadeného odboru; ukladá úlohy, riadi a kontroluje činnosť vedúcich oddelení a zamestnancov podriadených organizačných zložiek a zodpovedá za ich výsledky;
- zodpovedá za vypracovanie náplne práce podriadených zamestnancov v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za prípravu dokumentov a materiálov pre potreby a na rokovania orgánov ÚPN;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za dodržiavanie postupov a záväzkov vyplývajúcich pre ÚPN z platných právnych predpisov a zmlúv;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za riadne hospodárenie a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za ochranu osobných údajov a utajovaných skutočností;
- v záujme informovanosti o úlohách a prerokovania ich riešenia vedie pracovné porady;
- pri plnení pracovných úloh vzájomne spolupracuje a koordinuje pracovnú činnosť s cieľom zabezpečiť komplexnosť a vecnú správnosť svojich návrhov, stanovísk a rozhodnutí.

Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (alebo 3. stupňa) v odbore Archívnictvo a pomocné vedy historické.

Iné predpoklady:
- prax v odbore archívnictvo minimálne 5 rokov;
- skúsenosti s riadením minimálne 3 roky;
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni;
- znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k úlohám ÚPN.

Osobnostné predpoklady:
- organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti;
- koncepčné a analytické myslenie;
- zodpovednosť a schopnosť prijímať rozhodnutia;
- flexibilita a odolnosť voči pracovnému zaťaženiu;
- komunikačné a prezentačné zručnosti;
- kultivovaný prejav.

Mzdové ohodnotenie:
- v súlade so Mzdovým poriadkom Ústavu pamäti národa zaradenie v 6. tarifnej triede (zmluvná mzda, od 1690,00 Eur).

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer (prvý rok na dobu určitú, skúšobná doba 6 mesiacov)

Termín nástupu:
- ASAP

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný životopis;
- fotokópia diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov;
- návrh konceptu rozvoja Archívu ÚPN na obdobie 5 rokov (rozsah max. 10 normostrán);
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predmetných dokladoch.

Zaslaním žiadosti berie uchádzač na vedomie a súhlasí, že:
- zaslaním požadovaných dokumentov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor, ani na ďalšiu účasť vo výberovom konaní;
- bude dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa v procese výberového konania oboznámil.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na email: maria.mlynkova@upn.gov.sk alebo osobne doručiť na personálny referát Ústavu pamäti národa v zalepenej obálke pod označením „výberové konanie“ najneskôr do 14:00 hod. 18. februára 2022. Na prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú do výberového konania zaradené.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor najneskôr 3 dni pred konaním pohovoru; uchádzači zaradení do užšieho výberu budú následne pozvaní na vypočutie Správnou radou ÚPN najneskôr 3 dni pred konaním vypočutia.

V Bratislave dňa 19. januára 2022

Ján Pálffy, PhD.
predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

Náplň práce:
Spracovanie archívnych dokumentov a tvorba analytických a syntetických archívnych pomôcok, vybavovanie úradnej agendy a správa spisov, realizácia akvizičnej činnosti, vedenie evidencií k archívnym dokumentom, podieľanie sa na vedeckej, edičnej, osvetovej a vzdelávacej činnosti Archívu ÚPN.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Archívnictvo (Archívnictvo a PVH, Archívnictvo a História) alebo v odbore História s minimálne 5 ročnou praxou s inventarizáciou archívnych fondov a zbierok v archíve.

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- ovládanie MS Office;
- prax v odbore.

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti v odbore;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť.

Ponúkame:

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Mzdové podmienky (brutto):
- od 950 EUR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe + osobné ohodnotenie.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 2. februára 2022 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: Oddelenie fondov a zbierok A ÚPN.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Pracovná ponuka na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy Kancelárie Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy Kancelárie ÚPN.

Náplň práce:
Riadi a koordinuje prácu zamestnancov oddelenia; dbá o hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ústavu; zabezpečuje realizáciu rozpočtu a kontroluje jeho plnenie; zabezpečuje platobný styk s bankami; zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva ústavu podľa platných noriem, za zabezpečenie štvrťročných a ročných účtovných závierok pre potreby príslušných orgánov ústavu, vedenie účtov mimorozpočtových prostriedkov a za zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na projekty; spracováva a na rokovanie príslušných orgánov pripravuje rozpočet ústavu, smernice, zásady a interné pokyny z oblasti ekonomiky a účtovníctva ÚPN, zásady pre inventarizáciu majetku a záväzkov; kontroluje náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve; spolupracuje pri zabezpečovaní tovarov a služieb v zmysle platných zákonných noriem o verejnom obstarávaní; koordinuje priebeh verejného obstarávania na ústave; spolupracuje pri riešení ďalších úloh na základe rozhodnutí orgánov ústavu; spolupracuje pri zabezpečení agendy miezd.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa, ekonomického zamerania.

Pracovné predpoklady:
- prax v odbore;
- organizačné schopnosti;
- riadiace skúsenosti;
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- práca s programami Softip, Profit plus (výhodou);
- znalosť cudzieho jazyka (AJ) výhodou.

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, presnosť, schopnosť samostatnej a systematickej práce.

Ponúkame:

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia a skúšobnou dobou 3 mesiace.

Mzdové podmienky (brutto):
- od 1500 EUR (základná mzda podľa praxe a príplatok za riadenie) + osobné ohodnotenie (po skúšobnej dobe)

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu nám na nižšie uvedenú e-mailovú adresu do 28. januára 2022 zašlite: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, fotokópiu diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: EKONOMIKA.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť