Archív aktualít

19.02.2009

Poľský Inštitút pamäti národa v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Filozoficko-pedagogickou vysokou školou „Ignatianum“ usporiadal 18. februára 2009 v Krakove medzinárodné vedecké kolokvium „Cirkev v okovách“. Krakovské stretnutie historikov z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Litvy bolo prvým zo série podujatí, ktoré budú mapovať prenasledovanie jednotlivých cirkví v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Svoje príspevky na kolokviu prezentovali predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec.

16.02.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave
- v rámci projektu dokumentácie personálnej štruktúry orgánov KSČ a KSS - sprístupnil na svojich internetových stránkach zoznamy straníckych funkcionárov prítomných na plenárnych zasadnutiach ÚV KSS.

29.01.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 29.1.2008 v Poľskom inštitúte konala beseda venovaná vzniku československej federácie. O tejto zaujímavej téme diskutovali Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV a Ondrej Podolec z ÚPN.

14.01.2009

Ústav pamäti národa v rámci prvej etapy projektu Hlinkova garda 1938 – 1945 sprístupnil na svojich stránkach základné informácie o vývoji organizačného a územného členenia štruktúr HG. Zo zverejnených údajov si osobitnú pozornosť zasluhuje menný zoznam župných a okresných veliteľov HG za roky 1939 – 1943, ktorý je v takomto rozsahu publikovaný po prvýkrát.

14.01.2009

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, konanej v dňoch 21. – 23. Apríla 2008 v Bratislave. V publikácii je v šiestich sekciách 29 príspevkov mladých historikov a príhovory podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského, dekana Filozofickej fakulty UK Antona Eliáša a zostavovateľa zborníka Petra Sokoloviča.

17.12.2008

Predstavitelia inštitúcií z Nemecka, Poľska, Česka, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska podpísali 16.12.2008 v Berlíne medzinárodnú Dohodu o vytvorení Európskej siete úradov, spravujúcich písomnosti bývalých bezpečnostných zložiek z obdobia komunizmu, na základe ktorej sa bude odvíjať ich ďalšia spolupráca. Za Ústav pamäti národa dohodu podpísal predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský. Hoci inštitúcie v jednotlivých krajinách vznikli v rozličnom čase a pôsobia na základe rôznych zákonných úprav, ich hlavné ciele sú totožné - zabezpečiť verejnosti prístup k materiálom bývalých represívnych štátnobezpečnostných orgánov a prispieť k výskumu totalitnej etapy našich dejín.

17.12.2008

Ústav pamäti národa pokračuje vo zverejňovaní evidenčných pomôcok archívnych fondov Štátnej bezpečnosti. Po archívnych knihách fondu vyšetrovacích spisov sú to archívne knihy fondu starých písomností a archívne knihy taktického fondu, ktoré boli vedené na Krajských správach ZNB správach ŠtB na Slovensku.

02.12.2008

Ústav pamäti národa po presťahovaní sídli na adrese:
Námestie slobody 6
817 83 Bratislava 15

dopravné spojenie: električky č.: 2,3,8,13
autobusy č.: 31,34,39,94

26.11.2008

Ďalší diskusný večer v rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa uskutočnil v Poľskom inštitúte 27.11.2008. O téme Oslobodenie? Prechod frontu 1944 -1945 diskutovali Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Lacko a Branislav Kinčok – historici z Ústavu pamäti národa.

17.11.2008

Pri príležitosti 19. výročia Nežnej revolúcie Ústa pamäti národa usporiadal seminár „1988 – Rok pred zmenou“, na ktorom predstavitelia Ústavu pamäti národa a jeho partnerských inštitúcií z Poľska a Českej republiky prezentovali svoje príspevky zamerané na porovnanie situácie pred pádom totalitného režimu v bývalých postkomunistických krajinách. V diskusnom bloku vystúpili pozvaní hostia, priami účastníci, ktorí sa aktívne podieľali na vytváraní „opozičnej politiky“ v danom období.

13.11.2008

Ústav pamäti národa sa ako partnerská inštitúcia podieľa na projekte „Politickí väzni Československa – obete stalinizmu“, ktorého cieľom je informovať spoločnosť o problematike politických väzňov v období komunizmu a podporovať vzájomné kontakty medzi vedcami a bádateľmi, ktorí sa danou témou zaoberajú. Audio a videonahrávky rozhovorov s obeťami režimu, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o komunistických pracovných táboroch nájdete na stránke www.politicalprisoners.eu / www.politictivezni.cz.

12.11.2008

Poľský Inštitút pamäti národa usporiadal v dňoch 13. – 15. novembra 2008 v Lubline medzinárodnú konferenciu „Tajná zbraň alebo obete Studenej vojny? Politickí emigranti zo strednej a východnej Európy“, ktorej bol Ústav pamäti národa spoluorganizátorom. Na konferencii sa zúčastnili predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec a vedecký pracovník Matej Medvecký.

06.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

05.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

03.11.2008

V tento deň sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia novej publikácie autora Martina Lacka „Slovenská republika 1939 – 1945“, ktorú Ústav pamäti národa vydal v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec Národnej rady SR František Mikloško.

29.10.2008

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN sa v Poľskom inštitúte konala diskusia venovaná problematike Združenia katolíckych duchovných „Pacem in Terris“ v rokoch 1970 -1989 za účasti doc. ThDr. Jozefa Haľka z Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a Mgr. Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa.

23.10.2008

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch v 23. – 30. októbra 2008 uskutočnila výstava fotografií k augustu 1968, organizovaná v spolupráci s Edas, a.s. a Mestským kultúrnym strediskom Veľký Krtíš.

23.10.2008

Ústav pamäti národa vydal v edícii Monografie knihu prof. Róberta Letza Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. Pri prezentácii v dome Quo vadis ju uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš - bývalý politický väzeň, ktorý sa dokumentácii príbehu na smrť odsúdených taktiež venoval.

30.09.2008

V rámci spolupráce s Poľským inštitútom a Českým centrom v Bratislave sa konal ďalší zo série diskusných večerov pre verejnosť, tentoraz s témou Katyňský zločin. V rámci prednášky vystúpili historici Witold Wasilewski z poľského Inštitútu pamäti národa, Měčislav Borák z Brna a Martin Lacko z Ústavu pamäti národa.