Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

19.10.2009

V rámci cyklu Diskusné večery ÚPN Vás pozývame na besedu CIRKEVNÉ ZÁKONY Z ROKU 1949 A PRENASLEDOVANIE CIRKVÍ V KOMUNISTICKOM ČESKOSLOVENSKU.

16.10.2009

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku.

15.10.2009

Podávanie podnetov na trestné stíhanie nacistických, komunistických alebo iných zločinov proti mieru, proti ľudskosti alebo vojnových zločinov patrí podľa zákona č. 553/2002 Z. z. medzi základné úlohy Ústavu pamäti národa. Ústav pri tejto úlohe spolupracuje s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.

14.10.2009

V utorok 13. októbra sa v nitrianskom Krajskom osvetovom stredisku slávnostne odovzdávali dekréty a preukazy veteránom protikomunistického odboja. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Ondriaš, člen Správnej rady ÚPN Arpád Tarnóczy a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Oceňovaním dekrétmi si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti komunistickému režimu.

09.10.2009

Pozývame Vás na slávnostnú premiéru dokumentárneho filmu režiséra Tomáša Viteka NOVEMBER +20, ktorá sa uskutoční v utorok 27. októbra o 19.00 hod. sa v DK Zrkadlový háj na Rovniakovej ul. 3 v Bratislave.

09.10.2009

Ústav pamäti národa v rámci projektu rekonštrukcie štruktúry KSS a jej personálneho obsadenia dnes na svojich internetových stránkach www.upn.gov.sk zverejnil zoznamy členov ÚV KSS i ďalších osôb, ktoré sa zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1969 – 1989.

09.10.2009

V utorok 13. októbra sa v Nitre za prítomnosti podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Ondriáša, člena Správnej rady ÚPN Arpáda Tarnóczyho a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

06.10.2009

Nová kniha ÚPN autorov Róberta Letza a Pavla Matulu prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku i v celej ČSR, ktorý sa konal v dňoch 18. – 21. októbra 1950 v Bratislave. Viliam Žingor, popredný partizánsky veliteľ z obdobia druhej svetovej vojny, bol na základe falošného obvinenia, že je vodcom „reakčných živlov“ na Slovensku, odsúdený na trest smrti. Proces súčasne zapadal do politickej línie boja proti „slovenskému buržoáznemu nacionalizmu“, „separatizmu“ a „titoizmu“. Súčasťou publikácie sú aj dokumenty o rehabilitačnom súdnom konaní z roku 1968.

02.10.2009

Pozývame Vás na výstavu PRENASLEDOVANIE RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ČESKOSLOVENSKU (1948 – 1960). Výstava sa uskutoční v priestoroch Strahovského kláštora v Prahe od 16. októbra do 8. novembra 2009.
Viac informácií nájdete na stránkach výstavy.

02.10.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom na výskum maďarskej revolúcie v roku 1956 (Maďarsko), Spoločnosťou Roberta Havemanna (Nemecko), Inštitútom pamäti národa (Poľsko), Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česko), Európskou sieťou Pamäť a solidarita a s finančnou podporou Višegrádskeho fondu zorganizoval pri príležitosti 60. výročia prijatia tzv. cirkevných zákonov v Československu medzinárodnú konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009. Viac ako štyri desiatky odborníkov z 15 krajín sveta na podujatí odprezentovali výsledky výskumu v oblasti proticirkevných perzekúcií a obmedzovania náboženskej slobody v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Cieľom konferencie bolo poukázať na spoločné črty politiky komunistických štátov voči cirkvám a náboženstvu vôbec a tiež na špecifiká vývoja v jednotlivých krajinách. V osobitných blokoch sa referujúci zaoberali napr. vzťahom totalitného režimu k reholiam, legislatívou upravujúcou vzťah jednotlivých štátov k cirkvám, ako aj inštitúciami a orgánmi štátneho dozoru. Nevyhli sa ani citlivej otázke kolaborácie duchovných s komunistickým režimom.
Príspevky budú publikované v zborníku, ktorý vydá Ústav pamäti národa v prvom polroku 2010.

30.09.2009

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu O SLOVENSKO-POĽSKÝCH VZŤAHOCH V ROKOCH 1937 – 1947, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. októbra 2009 od 8.30 hod. v priestoroch kina v Spišskej Belej (Petzvalova č. 17).

30.09.2009

Premiéra filmu režiséra Igora Siváka Bohom zabudnuté kúty, spojená s besedou o prenasledovaní Slovákov v Poľsku, sa konala 29. septembra v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. S historickými súvislosťami verejnosť oboznámil pracovník ÚPN PhDr. Martin Lacko, PhD. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi.

25.09.2009

V pondelok 28. septembra sa v Bratislave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

24.09.2009

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov Hlavnej správy ŠtB Ministerstva vnútra SSR pôsobiacej na Slovensku v rokoch 1969 až 1974.

23.09.2009

V piatok 25. septembra sa v Košiciach za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja žijúcim na území Košického kraja.

22.09.2009

V pondelok 21. septembra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Odovzdávanie bolo prvým zo série podujatí, na ktorých si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili na odpor proti totalitnému komunistickému režimu. Dekréty veteránom odovzdali predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dekréty o priznaní postavenia Veterán protikomunistického odboja vydáva Ústav pamäti národa na základe zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

21.09.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Róberta Letza a Pavla Matulu
DOKUMENTY K PROCESU S VILIAMOM ŽINGOROM A SPOL.

21.09.2009

Ústav pamäti národa Bratislava a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi
Vás srdečne pozývajú na besedu O PRENASLEDOVANÍ SLOVÁKOV V POĽSKU, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2009 o 16.00 hod. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (Záhradnícka ul. č. 19).
Beseda je spojená s premiérou filmu Bohom zabudnuté kúty.

18.09.2009

V pondelok 21. septembra sa v Žiline za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja.

04.09.2009

Vo štvrtok 3. septembra sa v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Petra Sokoloviča Hlinkova garda 1938 – 1945.

Hlinkova garda bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jozef M. Rydlo.