Archív aktualít

23.04.2009

V stredu 22. apríla zvolili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nových členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa. V tajnej voľbe potrebný počet hlasov získali Juraj Hamuľák (nominant klubu poslancov Smer–SD) a Ladislav Bukovszky (nominant klubu poslancov SMK).

23.04.2009

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Vedúci pracovníci ÚPN Jánovi Figeľovi predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a realizáciu zákonom stanovených úloh. Oboznámili ho s projektmi medzinárodnej spolupráce ale tiež s problémami, s ktorými sa ústav pri svojej činnosti stretáva. Hlavný problém, s ktorým sa ústav - popri finančnom a personálnom poddimenzovaní – potýka je absencia vlastnej budovy ÚPN.

Komisár Figeľ ocenil výsledky a užitočnosť práce ústavu ako aj dôležitosť jeho začlenenia do medzinárodnej siete partnerských inštitúcií.

22.04.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Martina Lacka Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 -1941), ktorá sa uskutoční v utorok 5. mája 2009 o 16.00 hod. v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ul. 4 v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR Pavol Hrušovský.
Publikácia Martina Lacka predstavuje menej známu kapitolu dejín 20. storočia – osudy ukrajinských utečencov pred boľševickým režimom, pričom sa venuje aj otázke poznatkov o tomto režime počas druhej svetovej vojny na Slovensku.

20.04.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity usporiadal medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity.

Podujatie nadviazalo na predošlé ročníky, ktoré sa konali v rokoch 2002 – 2008 na pôde univerzít a vedeckých inštitúcií v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave. Konferencie vytvorila priestor zástupcom mladšej generácie historikov na prezentovanie najnovších výsledkov výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok – od politiky, cez ekonomiku, sociálnu problematiku, až po mocensko-represívny aparát štátu a armádu.

16.04.2009

V stredu 15. apríla 2009 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku uskutočnila prezentácia knihy Zuzany Antalovej Z prednej strany mreží. Publikácia manželky evanjelického biskupa Jána Antala obsahuje spomienky na perzekúcie tohto duchovného. Jej súčasťou je aj rozsiahla štúdia Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v dokumentoch ŠtB a socialistickej justície na pozadí politického procesu so skupinou KVAP (1948 – 1962) od historika Ústavu pamäti národa Miroslava Klobučníka, ktorý vypracoval aj poznámkový aparát k memoárom. Publikáciu vydala Matica slovenská a ÚPN.

09.04.2009

V prvom tohtoročnom čísle okrem iného nájdete štúdiu Jany Miklovičovej Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave, príspevok Dominiky Vicenovej Kolektivizácia a jej obete v obciach trenčianskeho regiónu v rokoch 1948 – 1960, či rozhovor Mateja Medveckého s riaditeľom Archívu bezpečnostních složek Ladislavom Bukovszkým.

09.04.2009

Ústav pamäti národa Vás spolu s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity.

07.04.2009

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy ZNB (kontrarozviedka Bratislava). V nadväznosti na túto prácu sme v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili k zverejneniu organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia Krajskej Správy ZNB – Správy ŠtB Košice, ktorá pôsobila na teritóriu východného Slovenska.

03.04.2009

Vo štvrtok 2. apríla sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia dvojdielnej publikácie autorov Valeriána Bystrického, Róberta Letza a Ondreja Podolca „Vznik Slovenského štátu - 14. marec 1939“, na vzniku ktorej sa podieľali Vydavateľstvo AEPress, Historický ústav SAV, Pedagogická fakulta UK a Ústav pamäti národa. Kniha pozostáva z autentických spomienok a výpovedí priamych účastníkov zlomových udalostí slovenských dejín z konca 30-tych rokov minulého storočia. Prezentácie sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

31.03.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia alebo Bratislavský veľký piatok, ktorá sa uskutoční v pondelok 6. apríla 2009 o 20.15 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave. Po projekcii filmu sa uskutoční beseda s účastníkmi Sviečkovej manifestácie.

25.03.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 25.3.2009 v Poľskom inštitúte v Bratislave konala beseda venovaná marcovým udalostiam roku 1939. Diskutovali - PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV, PhDr. Peter Mulík, PhD. zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a PhDr. Peter Sokolovič z Ústavu pamäti národa.

06.03.2009

Dňa 24. marca 2009 o 10 hod. sa v priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne uskutoční stretnutie pracovníkov ÚPN s verejnosťou.

06.03.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska pripravil pre študentov gymnázií, stredných škôl a žiakov 8.- 9. ročníka ZŠ súťažný projekt zameraný na mapovanie života osôb perzekvovaných v období neslobody:

NENÁPADNÍ HRDINOVIA alebo „Čo viedlo našich blízkych k hrdinským činom v zápase s komunizmom“

02.03.2009

Máte doma zaujímavé zábery z Nežnej revolúcie?
Ústav pamäti národa pripravuje pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie sériu podujatí, medzi ktoré budú patriť diskusie, výstavy fotografií, ale aj premietanie archívnych a dokumentárnych filmov.

01.03.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 27.2.2009 v Poľskom inštitúte v Bratislave konala beseda venovaná Gustávovi Husákovi. Diskutovali Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Milan Zemko, CSc. z Historického ústavu SAV a Matej Medvecký, PhD. z Ústavu pamäti národa.

19.02.2009

Poľský Inštitút pamäti národa v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Filozoficko-pedagogickou vysokou školou „Ignatianum“ usporiadal 18. februára 2009 v Krakove medzinárodné vedecké kolokvium „Cirkev v okovách“. Krakovské stretnutie historikov z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Litvy bolo prvým zo série podujatí, ktoré budú mapovať prenasledovanie jednotlivých cirkví v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Svoje príspevky na kolokviu prezentovali predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec.

16.02.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave
- v rámci projektu dokumentácie personálnej štruktúry orgánov KSČ a KSS - sprístupnil na svojich internetových stránkach zoznamy straníckych funkcionárov prítomných na plenárnych zasadnutiach ÚV KSS.

29.01.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 29.1.2008 v Poľskom inštitúte konala beseda venovaná vzniku československej federácie. O tejto zaujímavej téme diskutovali Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV a Ondrej Podolec z ÚPN.

14.01.2009

Ústav pamäti národa v rámci prvej etapy projektu Hlinkova garda 1938 – 1945 sprístupnil na svojich stránkach základné informácie o vývoji organizačného a územného členenia štruktúr HG. Zo zverejnených údajov si osobitnú pozornosť zasluhuje menný zoznam župných a okresných veliteľov HG za roky 1939 – 1943, ktorý je v takomto rozsahu publikovaný po prvýkrát.

14.01.2009

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, konanej v dňoch 21. – 23. Apríla 2008 v Bratislave. V publikácii je v šiestich sekciách 29 príspevkov mladých historikov a príhovory podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského, dekana Filozofickej fakulty UK Antona Eliáša a zostavovateľa zborníka Petra Sokoloviča.