Mimo edície

Anton Hruboň - Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945)

Občianske združenie Historia nostra vydalo v spolupráci s Ústavom pamäti národa monografiu Antona Hruboňa Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945). Publikácia prehlbuje doterajšie poznatky o organizácii, ktorej meno sa nerozlučne spája s najrozporuplnejšie vnímaným obdobím našich moderných dejín. Je vôbec prvou samostatnou publikáciou hodnotiacou aktivity Hlinkovej gardy v regionálnom meradle, no pritom vsadené do celoslovenského kontextu. Kniha...

August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti

Publikácia kolektívu historikov Ústavu pamäti národa prináša v atraktívnej encyklopedickej forme prehľad kľúčových udalostí a významných osobností spojených s rokom 1968, a osobitne s okupáciou bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Úvodná štúdia predstavuje syntetizujúci text prinášajúci cestu k roku 1968 od konca druhej svetovej vojny, s ťažiskom na udalosti roku 1968 – predstavenie základných čŕt demokratizačného procesu, postoja Sovietskeho zväzu a jeho ďalších...

August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August ´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fondu Archívu ÚPN, ktoré zachytávajú okamihy invázie. Jedným z dôvodov vydania publikácie je aj doterajší, pomerne zjednodušený vizuálny obraz okupácie. Tá...

Branislav Kinčok - Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 - 1954

Publikácia sa venuje politickým procesom v rokoch 1948 – 1954 ako najkrutejším komunistickým perzekúciám voči obyvateľom Slovenska. Jej primárnym cieľom je objasniť najmä študentom historické súvislosti udalostí po roku 1948, ktoré sa spájali s organizovaním politických procesov na Slovensku. V prvom rade sa pokúša definovať fenomén politických procesov – pomenovať príčiny ich vzniku, zmysel a ciele. V krátkosti charakterizuje aj ich mechanizmus a zároveň predstavuje konkrétne prípady...

Informačný sprievodca ÚPN

Keď takmer trinásť rokov po pade komunistickeho režimu prijala Narodna rada Slovenskej republiky v roku 2002 zakon o pamati naroda, zavŕšilo sa tym usilie o vytvorenie inštitucionalnej bazy na vyrovnavanie sa s erou neslobody. Ta trvala desaťročia a vyrazne poznačila tvar slovenskej spoločnosti. Zaroveň sa vznikom Ustavu pamati naroda začalo obdobie, ktore sa nikdy neskonči uplne – obdobie hľadania pravdy o neľahkej minulosti slovenskeho naroda, o zločinoch aj obetiach, ...

Ivan A. Petranský - 10 rokov Ústavu pamäti národa

S desaťročnou históriou pôsobenia ÚPN oboznamuje publikácia 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorej autorom je predseda Správnej rady UPN Ivan A. Petranský. Reprezentatívna kniha poskytuje komplexné informácie o podmienkach vzniku ústavu, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových a vzdelávacích aktivitách, audiovizuálnej tvorbe i medzinárodnej spolupráci. Publikáciu dopĺňa ...

Ján Šimulčík: Čas odvahy - Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu - 500 000 občanov ČSSR

Knihu autor venoval trom slovenským osobnostiam, bez ktorých by podpisová akcia nedosiahla takú mediálnu podporu, akú mala. Každý z nich v tom čase býval v inom štáte – Ladislav Pittner na Slovensku, Paul a Alica Frühwaldoví v Rakúsku, Anton Hlinka v Nemecku. Každý z nich zohral v spoločnom príbehu neopakovateľnú úlohu. V správach, ktoré odzneli v západných rozhlasových vysielaniach sa ich spoločný príbeh uzatvára. Pravidelné rozhlasové vysielanie pred udalosťou dali dôležitý základ pre...

Ján Šimulčík: Generácia nádeje - Malé kresťanské spoločenstvá 1969 - 1989

Jednou z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané tiež ako „stretká“. Autor v knihe sa zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaniu členov ako aj ich prínosom v zápase za slobodu v totalitnej komunistickej spoločnosti. ISBN 978-80-8257-000-0 EAN 9788082570000 Cena: 7.10 €

Ješajahu A. Jelínek, Otto Gubič, Erik Kližan: Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre)

Monografia Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre) autorov Ješajahu A. Jelínka, Otta Gubiča a Erika Kližana mapuje dejiny židovských komunít v regióne hornej Nitry, konkrétne v meste Prievidza a okolitom kraji. Popisuje vývoj židovského osídlenia, doloženého už od 16. storočia. Analyzuje nielen formovanie a fungovanie tradičných židovských ustanovizní (náboženská obec, synagóga, škola a cintorín) ale aj ich podnikateľské a spoločenské aktivity. Šíriaci sa...

Karol Janas: Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945)

Publikácia Karola Janasa čitateľov informuje o prenasledovaní Rómov v rokoch 1939 až 1945. Prvé obdobie perzekúcií (marec 1939 – august 1944) charakterizoval rozpačitý postup mocenského aparátu SR. Perzekúcie mali tri základné formy - prvou bola snaha o likvidáciu rómskeho kočovníctva a odstraňovanie rómskych obydlí z miest a obcí, druhou bola perzekúcia v armáde Slovenského štátu, treťou a najradikálnejšou formou bolo zriaďovanie pracovných útvarov pre Rómov a tzv. asociálne osoby. V...

Martin Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945

Bezpochyby najkontroverznejšie, zatracované, ale rovnako i vyzdvihované obdobie Slovenskej republiky 1939 – 1945 vyvoláva dodnes búrlivé diskusie. Neutíchajúci záujem o túto etapu slovenských dejín dokazuje, že aj zdanlivo prežitá minulosť preniká v rôznych podobách do súčasnosti a dokáže rozvíriť hladinu politického i spoločenského života. Knižná monografia pracovníka ÚPN Martina Lacka je jedným z možných pohľadov na toto mnohostranne interpretované obdobie. Nadväzuje na staršie...

Matej Medvecký, Jerguš Sivoš, Peter Jašek - V stopách železného Félixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 - 1989

Popularizačná monografia „V stopách železného Felixa“ je venovaná dejinám takmer všemocnej Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Kniha má ambíciu priblížiť slovenskú časť dejín tejto inštitúcie všetkým vrstvám čitateľov na Slovensku i v zahraničí. Publikácia obsahuje aj veľa obrazových príloh. Publikácia vyšla v slovenskej i anglickej verzii. Cena: 12.16 €

Pavol Kossey - Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov

Publikácia predstavuje výstup z medzinárodnej konferencie konanej v 23. augusta 2016 v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov. Zúčastnili sa jej ministri, resp. predstavitelia rezortov spravodlivosti, ako aj predstavitelia európskych pamäťových inštitúcií najmä z krajín strednej a východnej Európy. V prvej časti, ktorá sa konala pod patronátom Ministerstva spravodlivosti SR, riešili predstavitelia ministerstiev problém narastajúceho radikalizmu v...

Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Zo zachovaných hlásení vyplýva, že ŠtB aj po zásahu na Národnej triede v Prahe pracovala v nezmenených...

Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice. II. vydanie

Ide o druhé vydanie publikácie, pričom prvé Ústav pamäti národa vydal v roku 2009. Kniha prostredníctvom obrazového materiálu, dobových dokumentov z proveniencie rodiacich sa občianskych hnutí a komunistickej strany, ako aj denných situačných správ Štátnej bezpečnosti zo Slovenska dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej...

Peter Jašek, František Neupauer, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin - Sviečková manifestácia I

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí. Súbor na stiahnutie PDF (veľkosť 4.34 MB) Cena: vypredané

Peter Jašek, Ondrej Podolec, Beáta Katrebová Blehová, Jerguš Sivoš: Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989.

Publikácia pracovníkov Ústavu pamäti národa je venovaná problematike pádu komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 v širších medzinárodných súvislostiach. Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989 priniesol. Nevyhýba sa ani situácii v slovenských regiónoch a reflektuje aj témy ako študentské...

Stefan Karner - STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy.

Ide o preklad z nemeckého originálu publikácie Halt!, v ktorej autor a jeho vedecký tím Inštitútu Ludwiga Boltzmanna, na základe archívnych výskumov, spracoval početné tragédie, ktoré sa udiali na rakúsko-československých hraniciach a ktoré chcel československý komunistický režim navždy zahaliť rúškom mlčania. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila počas studenej vojny k najprísnejšie stráženým zakázaným pásmam.Smrteľné tragédie súviseli so špionážou, zradou, so zavlečením...

Viktor Kravčenko - Žil som pod červenou hviezdou

Rozprávanie Viktora Kravčenka (1905 - 1966) je pozoruhodnou osobnou a ľudskou výpoveďou detailne dokumentujúcou život v Sovietskom zväze v prvej polovici 20. storočia. Revolučné nadšenie, viera vo väčšiu spravodlivosť nového režimu, budovateľské nasadenie, členstvo v komunistickej strane, kariéra riadiaceho pracovníka v rozvíjajúcom sa ťažkom priemysle sa dostávajú do konfliktu s tragickými skúsenosťami: kolektivizácia a následný hladomor, zneužívanie moci a násilie, čistky a všadeprítomná...