Archív aktualít

02.03.2011

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský prijal dnes na pôde ÚPN predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára. Navzájom sa informovali o činnosti oboch inštitúcií. Zhodli sa na tom, že existuje množstvo styčných bodov, ktoré sú predpokladom na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce oboch organizácií.

25.02.2011

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu organizuje vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945, ktorá sa uskutoční v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa je umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. Cieľom konferencie je priblížiť obdobie okupácie, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska bez ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu či náboženskú príslušnosť.

24.02.2011

24. februára 2011 sa konal diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Na besede diskutovali Ing. Marcel Šuštiak (Vojensko-historický klub Erika Brno) a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. (Ústav pamäti národa).

17.02.2011

Pri pamätnej tabuli v Černovej sa 17. februára 2011 konala pietna spomienka pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie.

17.02.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o ochrane štátnej hranice v rokoch 1938 – 1968. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. februára 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

10.02.2011

Vo štvrtok 10. 2. 2011 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

10.02.2011

Pozývame Vás na pietnu spomienku pri príležitosti 60. výročia od popravy Bernarda Jaška z Černovej, strážmajstra ZNB, ktorý bol popravený za svoju vieru, zmysel pre spravodlivosť a za svoje presvedčenie.

09.02.2011

Ústav pamäti národa vydal anglickú verziu časopisu Pamäť národa, ktorou výsledky vedeckého bádania ÚPN sprístupňuje širokej medzinárodnej verejnosti. Výber z štúdií a recenzií uverejnených v časopise v roku 2010 obsahuje široké spektrum vedeckých prác mapujúcich obdobie rokov 1939 – 1989.

07.02.2011

Výzva - podprahová zákazka s výzvou na predloženie cenovej ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Tlač publikácií a časopisov“.

04.02.2011

Predseda Správnej rady ÚPN sa na pôde ústavu stretol s prešovským gréckokatolíckym arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Diskutovali o možnostiach ďalšieho rozšírenia spolupráce, ktorá sa rozvinula v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým v oblasti výskumu a šírenia informácií o prenasledovaní gréckokatolíckej cirkvi totalitným komunistickým režimom.

04.02.2011

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský sa spolu s ďalšími predstaviteľmi ÚPN zúčastnil 3. 2. 2011 na diskusii s členmi Slovenského katolíckeho akademického spolku Istropilitan.

02.02.2011

Vo štvrtom čísle časopisu Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Petra Jašeka o vzťahu ŠtB k nelegálnym štruktúram v období normalizácie, Pavol Jakubčin skúma využívanie tajných spolupracovníkov – kňazov zo strany ŠtB a Jerguš Sivoš analyzuje proces prípravy nariadenia SNR o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945. Okrem uvedených štúdií je v aktuálnom čísle časopisu uverejnený dokument Jána Mitáča o perzekúciách Slovákov v rámci hnutia Levente, či Správa o činnosti mierového výboru katolíckeho duchovenstva z pera Pavla Jakubčina. V ďalších pravidelných rubrikách sa čitateľ dozvie viac aj o osudoch ministra vnútra Josefa Pavla a o výsledkoch 2. ročníka študentskej súťaže Nenápadní hrdinovia.

27.01.2011

Pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany sa 27. januára 2011 uskutočnil diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, na ktorom diskutovali prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Mgr. Juraj Benko, PhD. a PhDr. Tomáš Klubert, PhD.

25.01.2011

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“.

24.01.2011

V piatok 21. januára 2011 Slovenský syndikát novinárov v sekcii spravodajstvo v elektronických médiách udelil prvé miesto reportérke TV JOJ Veronike Tóthovej za odvysielaný cyklus svedeckých výpovedí s názvom „Neumlčaní“.

23.01.2011

Ústav pamäti národa v rámci svojho poslania upozorňuje na publikácie, z vydavateľstva Aspekt, ktoré sú umeleckou výpoveďou o dobe neslobody. Jednotlivé tituly si môžete objednať na www.aspekt.sk.

20.01.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

20.01.2011

Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ zaplniť doposiaľ jestvujúcu medzeru v publikovaní dokumentov mapujúcich vznik Slovenskej republiky z pohľadu Tretej ríše. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, lež nemeckej proveniencie pochádzajúcich z viacerých českých, slovenských, no najmä nemeckých archívov.

14.01.2011

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 5. až 6. mája 2010 zorganizoval Ústav pamäti národa pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R – násilných zásahov voči reholiam v Československu. Na konferencii sa aktívne zúčastnili dve desiatky odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Talianska.

14.01.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, ktorý sa koná pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. januára 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.