Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

05.06.2014

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyvíja snahu o získanie chýbajúcich dokumentov slovenskej proveniencie do archívu ÚPN. Jedná sa o časť personálnej dokumentácie príslušníkov ŠtB, a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR.

05.06.2014

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.

03.06.2014

Časopis Pamäť národa prináša v novom čísle opäť zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom bližšie priblížia obdobie nedemokratických režimov 20. storočia.

02.06.2014

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia.

30.05.2014

Zborník Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. je voľným pokračovaním edície konferenčných zborníkov z podujatí organizovaných Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej partnermi.

30.05.2014

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN dňa 5.6.2014

28.05.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 5.6.2014 od 14:00 z technických príčin uzatvorená.

16.05.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu

Zradcovia a zapredanci!
Proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami na Slovensku.

Diskutovať budú: PhDr. Jan Kalous, Ph.D, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha a Mgr. Branislav Kinčok, Ústav pamäti národa, Bratislava.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. mája 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

16.05.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Draho zaplatená sloboda
Prechod frontu územím Slovenska 1944-1945

Diskutovať budú: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (UPJŠ v Košiciach) a Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN).
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

05.05.2014

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác.

05.05.2014

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja.

02.05.2014

Vyšiel zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou – od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, v dňoch 21. – 23. Septembra 2012.

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v roku 2012.
Ambíciou publikácie je priblížiť proces, ako jednotlivé partnerské inštitúcie v krajinách prispievajú k vyrovnaniu sa s totalitnou minulosťou svojej krajiny.
Publikácia môže slúžiť ako zdroj na zoznámenie sa so skúsenosťami jednotlivých krajín a inštitúcií s prekonávaním neblahého dedičstva totality.

Cena: 6.79 €

24.04.2014

Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, ktorí sú považovaní za „generálov“ tajnej cirkvi, majú svoje prvé námestie. Obaja boli v päťdesiatych rokoch odsúdení na viac ako desaťročné tresty odňatia slobody za organizovanie náboženských krúžkov. Po návrate z väzenia sa opätovne zapojili do tajného organizovania náboženského života na Slovensku.

24.04.2014

Zlomové udalosti európskych dejín 20. storočia.
Zástupcovia 170 inštitúcií a mimovládnych organizácií z 30 európskych štátov na sympóziu diskutovali o dnešnej kultúre pamäte v kontexte tohtoročných výročí: stého výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, 75. výročia vypuknutia 2. svetovej vojny, 25. výročia udalostí roku 1989 a 10. výročia rozšírenia Európskej únie o štáty bývalého sovietskeho bloku.

24.04.2014

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne obsadenie Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Košice v rokoch 1966 – 1989. V roku 2013 zverejnil ústav na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia Krajskej správy Banská Bystrica v organizačnej podobe existujúcej v rokoch 1966-1971 a 1971-1975. V tejto úlohe ústav pokračuje zverejnením personálnej štruktúry Správy ŠtB Banská Bystrica v rokoch 1975 až 1989 na webstránke /utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-banska-bystrica/organizacna-struktura-1975.php.

Druhým prezentovaným výstupom z činnosti Ústavu pamäti národa je prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky ŠtB. Ide už o druhú a zároveň poslednú časť prehľadu, v ktorom sú prezentované zväzky založené pred rokom 1969. Prvá časť týkajúca sa zväzkov založených po roku 1969, bola prezentovaná v novembri 2012. Dnes prezentovaný prehľad 181 prepožičaných a konšpiračných bytov je súčasťou projektu, v ktorom od roku 2006 verejnosti predkladáme na webstránke/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/zvazkova-agenda.phpprehľad zväzkov rozviedky nachádzajúcich sa v archíve ústavu.

24.04.2014

Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, s názvom NAŠI PREZIDENTI. G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA, ktorý sa mal uskutočniť dnes, 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48, sa žiaľ NEUSKUTOČNÍ.

Dôvodom sú neplánované a neodkladné pracovné povinnosti hlavného hosťa Rudolfa Schustera. Diskusia sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ.

15.04.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu NAŠI PREZIDENTI G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA.
Moderuje: Štefan Šutaj.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Oznámenie o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

15.04.2014

Dňa 17.4.2014 od 12:00 bude študovňa Archívu ÚPN z technických dôvodov uzatvorená.

14.04.2014

Ústav pamäti národa a Poľský inštitút v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu SVEDKOVIA HOLOKAUSTU: JAN KARSKI, RUDOLF VRBA/ALFRÉD WETZLER, CZESŁAW MORDOWICZ/ARNOŠT ROSIN
Diskutovať budú: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. (FF UK Bratislava), Dr. Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin, Poľsko) a Mgr. Pavol Makyna (Ústav pamäti národa, Bratislava).
Podujatie sa uskutoční v stredu 23. apríla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

02.04.2014

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sa v Prahe v Českej republike uskutoční už III. Sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Predstavitelia z viac ako 150 inštitúcií a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia z vyše 20 európskych krajín sa budú venovať súčasnej kultúre pamäti v kontexte tohtoročných historicky dôležitých výročí. Tento projekt je organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita.