Logo

Z činnosti

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Nitre

V utorok 13. októbra sa v nitrianskom Krajskom osvetovom stredisku slávnostne odovzdávali dekréty a preukazy veteránom protikomunistického odboja. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Ondriaš, člen Správnej rady ÚPN Arpád Tarnóczy a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Oceňovaním dekrétmi si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti komunistickému režimu.

Odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja v Žiline

V pondelok 21. septembra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja. Odovzdávanie bolo prvým zo série podujatí, na ktorých si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili na odpor proti totalitnému komunistickému režimu. Dekréty veteránom odovzdali predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Dekréty o priznaní postavenia Veterán protikomunistického odboja vydáva Ústav pamäti národa na základe zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

Združenie Eustory s ÚPN v Bratislave vyhodnotili súťaž študentov o I. sv. vojne

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.Vyhodnotenie bolo spojené s odovzdávaním cien, prezentáciou víťazných prác a diskusiou. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Poľského...

Spomienka na protikomunistickú vzburu v Levoči

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 23. júna 2014 zúčastnil na pietnej spomienke pri príležitosti 65. výročia protikomunistickej vzbury v Levoči. Krajňák spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, miestneho dekana Mons. Františka Dlugoša, zástupcami organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a ďalšími hosťami za účasti obyvateľov sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v miestnom farskom chráme sv. Jakuba, po ktorej položili vence a kytice k pamätnej tabuli venovanej...

Pietne spomienky na zakladateľa ÚPN Jána Langoša v Bratislave a Banskej Bystrici

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.Spoločne si tak uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 14. júna 2006 pri autohavárii. Prítomným sa prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Následne na cintoríne v Slávičom údolí položili v mene pracovníkov ústavu kyticu kvetov aj k hrobu Jána Langoša.Podobne 15. júna 2014 usporiadalo...

Odhalenie busty generálovi Štefanovi Jurechovi v Bošáci

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.Akcia sa uskutočnila pod záštitou Generálneho štábu OS SR, ktorý zastupoval veliteľ Síl výcviku a podpory a zároveň veliteľ trenčianskej posádky plukovník Martin Stoklasa. Prítomní boli aj zástupcovia vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku (z USA, Ruskej federácie a Nemecka), zástupcovia Klubu generálov SR pod vedením bývalého náčelníka GŠ...

Predseda ÚPN Krajňák vystúpil v Senáte Českej republiky

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.Za účasti senátorov, historikov, pracovníkov ÚSTR, ako aj zástupcov...

Predseda ÚPN Krajňák na MZV aj o získaní dokumentov vojenskej kontrarozviedky z českého archívu

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyvíja snahu o získanie chýbajúcich dokumentov slovenskej proveniencie do archívu ÚPN. Jedná sa o časť personálnej dokumentácie príslušníkov ŠtB, a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR.Spisy sa doteraz nachádzajú v Archíve bezpečnostných služeb v Kanicích v Českej republike. Tie doteraz neboli delimitované na Slovensko, napriek zmluve medzi...

ÚPN o páde komunizmu prednáša študentom na školách

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.Prednášky boli určené pre vysokoškolskú mládež v súvislosti s blížiacim sa 25. výročím tohto dôležitého medzníka v našich dejinách. Prednášateľmi boli zamestnanci Referátu Oral history z Ústavu pamäti národa. Na základe nimi spracovaného filmového...

Rumunsko vstúpilo do Európskej siete Pamäť a solidarita

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia. Slovensko zastupoval predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Na základe tohto dokumentu sa Rumunsko pričlenilo k ESPS, ktorej členmi boli doteraz Poľsko, Slovensko,...

V Bratislave vyhlásili výsledky súťaže o páde komunizmu v Poľsku

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".Slávnostný program sa v historickej budove Slovenskej národnej rady uskutočnil za účasti expremiérky Poľskej republiky Hanny Suchockej,...

V Trenčíne odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja. V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra prihovorili predseda Trenčianskeho VÚC Jaroslav Baška a predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Jaroslav Baška vyjadril radosť z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne...

Pietna spomienka na Barbarskú noc a koniec pétepákov v Podolínci

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Za ÚPN sa na nej zúčastnil aj predseda SpR Ondrej Krajňák. Začiatok podujatia patril sv. omši, ktorú za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a obete Barbarskej noci celebroval Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka spolu s prítomnými kňazmi. Účastníci spomienky po...

Teritoriálny útvar ŠtB v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1975 - 1989. Konšpiračné a prepožičané byty rozviedky ŠtB

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne...

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Ružomberku odovzdali ďalšie dekréty veteránom protikomunistického odboja zo žilinského kraja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.V prítomnosti predsedu Žilinského VÚC Juraja Blanára a študentov Spojenej strednej školy sa v úvode slávnostného aktu prítomným prihovoril predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore podobne ako deň predtým v Žiline, vyzdvihol svedectvo života účastníkov protikomunistického odboja a...

V Žiline odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

V Nitre odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Krajským osvetovým centrom v Nitre odovzdal Ústav pamäti národa 6. mája 2013 dekréty priznané 44 veteránom protikomunistického odboja z Nitrianskeho kraja.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Prešove

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

Medzinárodné kolokvium v Berlíne

11. 5. 2011 Pri príležitosti 20. výročia prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady k odsunu Karpatských Nemcov sa 9. mája 2011 konalo v Berlíne medzinárodné kolokvium KARPATSKÍ NEMCI A SLOVÁCI. SPOLUŽITIE V SLOBODNÝCH I NESLOBODNÝCH ČASOCH. Jeho hlavnými organizátormi boli Ústav pamäti národa, Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne. V prvej časti sa poprední slovenskí i nemeckí historici zaoberali dejinami spolužitia oboch národov na...