Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Výber okresu

Vo februári 1942, v období prípravy deportácií Židov zo Slovenska, nariadilo Ministerstvo vnútra uskutočnenie Súpisu Židov zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky.

Realizáciou Súpisu Židov boli poverené Obvodné /obecné/ notárske úrady (v Bratislave Policajné riaditeľstvo). Osoby podliehajúce Súpisu Židov mali byť podľa presných inštrukcií zapísané do zoznamov A, B a C.

Pri realizácii Súpisu Židov došlo zo strany úradov k mnohým pochybeniam (napr. duplicitné uvádzanie osôb, chybné prepisy mien a pod.).

Napriek tomu patrí Súpis Židov z roku 1942 k najdôležitejším dokumentom s informáciami o obetiach holokaustu na Slovensku.

Ústav pamäti národa pracuje s elektronickou databázou vychádzajúcou z originálnych hárkov Súpisu Židov z roku 1942.

Po výbere konkrétneho okresu na interaktívnej mape Slovenskej republiky 1939-1945 (znázorňuje dobové územnosprávne členenie SR) sa zobrazia údaje o počte osôb, ktoré boli v jednotlivých obciach a mestách Slovenskej republiky (dobové názvy) v roku 1942 zapísané v Súpise Židov.