Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Banská Bystrica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Badín 312 1287 0
Baláže 53 264 0
Banská Bystrica 1091 13045 1221
Bečov 18 111 0
Brusno 159 839 0
Čačín 33 145 0
Čerín 36 164 0
Dolná Mičiná 70 305 0
Donovaly 190 668 0
Dúbravica 75 335 0
Garansek 64 308 0
Harmanec 195 1340 9
Horná Mičiná 81 445 5
Horné Pršany 66 279 0
Hrochoť 248 1565 0
Jabriková 79 275 0
Kalište 42 209 0
Kordíky 82 365 0
Kostiviarska 91 400 1
Králiky 92 435 0
Kráľová 118 656 14
Kremnička 89 418 3
Kyncelová 33 143 0
Ľubietová 418 1718 18
Lučatín 141 622 0
Lukavica 36 216 0
Ľupčianska Ulica 46 222 0
Majer 90 448 0
Malachov 159 878 1
Medzibrod nad Hronom 236 1229 3
Môlča 83 401 0
Moštenica 122 500 0
Motyčky 133 426 0
Nemce 79 363 5
Oravce 33 194 0
Podkonice 213 876 0
Podlavice 195 929 0
Ponická Huta 66 307 0
Poniky 304 1496 0
Povrazník 69 343 0
Priechod 148 832 0
Radvaň nad Hronom 278 1738 71
Rakytovce 39 179 0
Riadeľ 152 887 0
Riečka 141 593 0
Rudlová 121 640 9
Šajba 130 1332 0
Šalková 151 705 0
Sásová 168 799 0
Sebedín 53 243 0
Selce 223 1255 0
Senica 59 276 0
Skubín 116 535 0
Slovenská Ľupča 336 1891 38
Špania Dolina 236 842 0
Staré Hory 366 1576 7
Svätý Jakub 99 467 0
Svätý Ondrej nad Hronom 221 1241 0
Tajov 68 232 0
Ulmanka 98 699 7
Vlkanová 112 556 0