Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Topoľčany

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Baštín 24 168 0
Belince 53 262 0
Blesovce 59 429 1
Bojná 275 1852 26
Bošany 376 2551 32
Broďany 159 815 2
Čeľadince 108 528 0
Chrabrany 103 803 0
Chynorany 530 2591 0
Dolné Chlebany 68 447 0
Dvorany nad Nitrou 64 524 0
Hajná Nová Ves 70 552 0
Horné Chlebany 37 329 0
Horné Obdokovce 168 1205 6
Horné Štitáry 73 500 8
Hradište 145 816 4
Hrušovany 114 735 3
Jacovce 231 1456 56
Janova Ves 70 396 5
Ješkova Ves 120 614 0
Kamanová 87 505 7
Klátova Nová Ves 239 1227 10
Klíž 135 655 0
Klížske Hradište 114 619 0
Kolačno 172 843 0
Kovarce 297 1533 22
Krásno 95 489 6
Krnča 183 1159 7
Krušovce 269 1504 8
Kuzmice 87 567 4
Lipovník 68 440 1
Livina 42 222 0
Livinské Opatovce 63 335 0
Lovasovce 96 605 13
Ludanice 170 1098 5
Malé Bedzany 42 258 0
Malé Bielice 58 408 8
Malé Dvorany 35 260 9
Malé Kršteňany 107 475 4
Malé Uherce 104 487 4
Mýtna Nová Ves 68 450 5
Nadlice 182 811 2
Navojovce 59 388 0
Nedanovce 131 782 13
Nemčice 161 971 7
Nemečky 80 398 0
Nitrianska Streda 113 697 5
Norovce 96 493 4
Obsolovce 56 352 0
Oponice 148 916 7
Pažiť 45 246 0
Podhradie 71 485 2
Prašice 238 1717 29
Praznovce 97 564 0
Preseľany 263 1570 45
Rajčany 106 626 12
Selčany 333 2043 4
Selčianky 48 301 0
Šimonovamy 173 1636 11
Skačany 274 1337 9
Súlovce 144 714 4
Tesáry 122 719 0
Topoľčany 1088 10245 2579
Tovarníky 169 1223 8
Turčianky 33 153 0
Tvrdomestice 101 605 0
Urmince 203 1251 6
Veľké Bedzany 98 591 0
Veľké Bielice 151 1215 5
Veľké Dvorany 68 578 1
Veľké Kršteňany 122 580 0
Veľké Uherce 352 1677 18
Velušovce 96 541 4
Žabokreky nad Nitrou 208 1206 137
Závada 119 702 5