Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Prednášky v spolupráci s partnermi ÚPN

Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju zopakovať.

Učitelia dejepisu sa čoraz častejšie obracajú na Ústav pamäti národa (ÚPN) s prosbou, aby pre ich študentov zabezpečil takých prednášateľov, ktorí im pútavou formou priblížia obdobia neslobody nacistického a komunistického režimu. Iniciatíva riaditeľov a učiteľov škôl sa opiera o dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, ktorý vydalo Ministerstvo školstva v roku 2016.

ÚPN patrí medzi pamäťové inštitúcie, ktoré do pozornosti učiteľov odporúča Ministerstvo školstva v súvislosti s prevenciu prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.

Napriek tomu, že ÚPN nedisponuje dostatočným počtom historikov či prostriedkami, ktoré by dokázali v plnej miere zabezpečiť potreby žiakov a ich učiteľov na území celého Slovenska, rozhodli sme sa vyhovieť žiadosti učiteľov a ponúknuť partnerskú spoluprácu medzi ÚPN, Vašou školu, mestom a prípadne s ďalšími partnermi vo Vašom okolí.

Z kapacitných dôvodov sme sa rozhodli prednáškový program organizovať minimálne pre cca 100 žiakov a to v krajských alebo okresných mestách, prípadne podľa dohody aj inde. (Pre Bratislavu je minimálny počet 40 žiakov.)

Program stretnutia bude obsahovať nielen interaktívnu prednášku zamestnancov Ústavu pamäti národa, ale aj premietnutie dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN a následnú diskusiu. Uvítali by sme, keby sa do programu zapojili aj samotní študenti, napríklad kultúrnym programom, prezentáciou tematických projektov a dobrými nápadmi, ktoré podporia tému prednášky. V programe môže vystúpiť napríklad bývalý politický väzeň alebo zaujímavá osobnosť, ktorá dokáže študentov nielen informovať, ale najmä motivovať k zásadným postojom.

Predpokladom úspechu je dobrá príprava programu a nevyhnutná súčinnosť partnerov projektu, teda ÚPN, školy, prípadne mesta a ďalších partnerských organizácií. Záväzky partnerov programu môžu byť obsiahnuté v jednoduchej zmluve o spolupráci.

Ústav pamäti národa zabezpečí prednášateľov, odbornú prednášku, film a diskusiu.

Úlohou partnerov bude zabezpečiť poslucháčov, miesto, technické vybavenie miestnosti a kultúrny program s malým občerstvením pre spoluorganizátorov podujatia.

Pozývajúca strana, teda škola alebo mesto, zabezpečí dôstojný priestor s potrebnou kapacitou pre dohodnutý počet poslucháčov. Miestnosť musí byť vybavená technickým zariadením, ktoré umožňuje filmovú projekciu (videoprojektor, PC, ozvučenie). Ideálnym priestorom môže byť napríklad miestna kinosála, aula alebo kultúrny dom.

Pracovníci Ústavu pamäti národa sa tešia na spoluprácu.

Kontakt:

Alexandra Grúňová

e-mail: alexandra.grunova@upn.gov.sk
tel.: 02/ 59 30 17 42

ÚPN ponúka do pozornosti:

1/ Vedecko-didaktická konferencia pre učiteľov zameraná na obdobie neslobody.

(4. - 6. máj 2017 v Bratislave) Viac na www.november89.eu

2/ Letáky pre učiteľov dejepisu, ktoré v základných rysoch poskytujú najdôležitejšie informácie o konkrétnych udalostiach v období nacistického a komunistického režimu.

3/ Projekt pre študentov "Nenápadní hrdinovia", zameraný na objavovanie obyčajných ľudí, ktorí v minulosti trpeli a ich svedectvá nemôžu ostať zabudnuté.

4/ Dokumentárne filmy, ktoré odhaľujú krutú pravdu o minulosti a mladej generácii ponúkajú príklady odvahy a statočnosti.

5/ Výstavy, diskusie, semináre a konferencie tematicky zamerané na konkrétne dejinné udalosti spojené s prenasledovaním nevinných spoluobčanov.

6/ Publikácie pre širokú aj odbornú verejnosť, ktoré dokumentujú obdobie neslobody.

7/ Dni otvorených dverí a exkurzie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl s možnosťou návštevy Archívu ÚPN.

8/ Multižánrový Festival slobody v Bratislave a v regiónoch, určený pre študentov aj širokú verejnosť.

9/ Príbehy Oral history, teda audiovizuálne svedectvá tých, ktorí v zápase o presadzovanie demokratických princípov v minulosti trpeli.

10/ Kalendárium udalostí (nájdete úplne dole na hlavnej stránke), ktoré je vhodné najmä pre učiteľov dejepisu.

11/ ÚPN ponúka študentom vysokých škôl konzultácie pri výbere a spracovaní ich záverečných prác zameraných na obdobie neslobody. Vedenie ÚPN po dohode ponúka študentom zverejnenie ich výskumov formou štúdie napríklad v časopise Pamäť národa.


Študenti bratislavských škôl počas premietania filmu o totalitných zločinoch.

Študenti bratislavských škôl počas premietania filmu o totalitných zločinoch.

Po filme z produkcie ÚPN ponúkame možnosť diskutovať s odborníkmi a pozvanými hosťami.

Po filme z produkcie ÚPN ponúkame možnosť diskutovať s odborníkmi a pozvanými hosťami.

Foto: Archív ÚPN

Vytlačiť