Referát sprístupňovania Oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN

Zabezpečuje sprístupňovanie dokumentov bezpečnostných zložiek na základe žiadostí fyzických osôb.

Najskôr posudzuje oprávnenosť žiadosti podľa §20 zákona č. 553/2002 Z.z. a § 15 Občianskeho zákonníka. Ak je žiadosť kompletná, nastáva lustrácia požiadavky v elektronických a dostupných registratúrnych a archívnych databázach, kde je už možné nielen stotožniť osobu uvedenú v požiadavke žiadateľa, ale aj druh zväzku, dátum a miesto jeho zavedenia, a ostatné údaje o pohybe spisu. Databázy rovnako obsahujú údaj o jeho archivovaní, resp. zničení. Aj v prípade negatívnej lustrácie (t.j. že požadovaná osoba sa v databázach nenachádza), nie je požiadavka považovaná za definitívne vybavenú. Údaje o žiadateľovi sa totiž môžu objaviť aj vo zväzkoch, ktoré neboli vedené k jeho osobe. Žiadané informácie sa preto vyhľadávajú aj v dokumentoch, ktoré ÚPN postupne spracúva. V prípade, že sa požiadavku podarí stotožniť s dokumentom, nastáva proces prípravy sprístupnenia.

Dokument je spracovaný do elektronickej podoby a upravený podľa §23 ods.1 zákona č. č. 553/2002 Z.z. s ohľadom na ochranu osobných údajov tretích osôb, vyskytujúcich sa v dokumente. Následne žiadateľ dostane písomnú informáciu o pripravenosti dokumentu na sprístupnenie spolu s výzvou na upresnenie dátumu, kedy mu bude možné dokument v priestoroch ÚPN sprístupniť. V dohodnutý deň sú žiadateľovi v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné dokumenty, kde sa vyskytuje osoba uvedená v jeho požiadavke, ale aj pôvodné registračné pomôcky a výstup z elektronických databáz.

Žiadateľ môže rozhodnúť o vyhotovení kópie celého dokumentu, prípadne strán, ktoré on určí, za cenu stanovenú podľa §25 zákona č. 553/2002 Z.z., teda 2 Sk / 0,066 € za jednu stranu formátu A4.

Za 4 roky existencie obdržal ústav takmer 9 000 žiadostí o sprístupnenie dokumentov po bývalých bezpečnostných zložkách. Sprístupnených a vydaných bolo približne 150 000 strán kópií dokumentov. Najväčší záujem bol pri vzniku ÚPN, v tomto období bola predložená takmer polovica žiadostí.


Vytlačiť