Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Otázky a odpovede k vybavovaniu žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa vybavuje žiadosti o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji. Keďže ide o odborne náročný proces, nižšie uvádzame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vybavovania žiadostí.

tabuľka PKO

Cieľom zákonodarcu pri schvaľovaní tohto zákona bolo oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí často s nasadením vlastných životov bránili hodnoty slobody a demokracie v období od 6. októbra 1944 do 17. decembra 1989. Zákon o protikomunistickom odboji je účinný od 1. júna 2006, jeho znenie je dostupné na odkaze nižšie:

Čo je protikomunistický odboj?

Protikomunistický odboj bol v zmysle zákona č. 219/2006 Z. z. „pokračovaním národného boja za oslobodenie". Išlo o „aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky, ako aj v zahraničí". Jeho účastníci „boli aktívni bojovníci za slobodu a demokraciu".

Aké podoby mal protikomunistický odboj?

Odboj v zmysle zákona vykonával občan, ktorý:

– bol členom ilegálnej organizácie alebo skupiny aktívne bojujúcej proti komunistickému režimu, pričom sa účinne podieľal na jej vytvorení alebo sa aktívne zúčastnil na jej činnosti,

– bol autorom petícií či obdobných materiálov zameraných na obnovu slobody a demokracie alebo zabezpečoval ich tlač, či rozširovanie; organizoval politické organizácie či verejné vystúpenia proti komunistickému režimu; vyvíjal politickú, publicistickú, či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu,

– opustil republiku z dôvodov hroziaceho zatknutia a odsúdenia alebo z dôvodu hroziacej inej formy perzekúcie ako dôsledku protikomunistického odboja a/alebo vyvíjal v zahraničí politickú, publicistickú, či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

Najčastejším príkladom odbojovej činnosti je napr. spolupráca so západnými tajnými službami, rozširovanie petícií zameraných proti komunistickému režimu, tajné náboženské aktivity, pašovanie ilegálnej literatúry, prispievanie do samizdatov a ich rozširovanie, tvorba a rozširovanie protištátnych letákov, organizovanie odporu proti povinnému združstevňovaniu a pod. Všeobecne ide o činnosť, ktorej cieľom bolo vážne narušenie komunistického režimu, prípadne jeho zvrhnutie.

Aký je rozdiel medzi obeťou komunistického režimu, politickým väzňom, účastníkom a veteránom odboja proti komunistickému režimu?

Obeťou komunistického režimu je každá osoba, ktorá počas tohto režimu nespravodlivo trpela. Politickým väzňom je ten, koho režim z politických dôvodov obmedzil na slobode.

Účastníkom odboja je osoba, ktorá sa voči režimu aktívne postavila na odpor, veteránom odboja je ten, kto bol za tento odboj obmedzený na slobode.

Nepostavenie sa na odpor voči režimu nijako neznižuje pamiatku a váhu utrpenia, ktorému boli obete režimu a politickí väzni vystavení.

Kto má nárok na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja?

Účastník protikomunistického odboja musel byť v zmysle zákona č. 219/2006 Z. z. v období od 6. októbra 1944 do 17. decembra 1989 československým občanom alebo tým, koho československé štátne orgány svojím rozhodnutím československého občianstva pozbavili. Vykonával odbojovú činnosť v zmysle ustanovení § 2 až § 8 zákona o protikomunistickom odboji. Aby išlo o odbojovú činnosť, podľa zákona muselo ísť o aktivity vykonávané minimálne 12 mesiacov, pričom je možné spočítať aj rôzne časové obdobia. Ak v dôsledku odbojovej činnosti účastník odboja utrpel vážnu ujmu na zdraví alebo zomrel (napr. počas vyšetrovania alebo vo väzení), k spomínanej lehote 12 mesiacov sa neprihliada.

Zákon v § 9 stanovuje aj prekážky týkajúce sa rôznych foriem podpory pre neslobodný štátny režim, ktoré musí Ústav pamäti národa preverovať.

Kto má nárok na priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja?

Veteránom sa stáva každá osoba, ktorej bolo priznané postavenie účastníka protikomunistického odboja a súčasne bola za svoju odbojovú činnosť v zmysle § 6 obmedzená na slobode, teda bola z politických dôvodov väznená, internovaná, zaradená do VTNP (PTP)/TNP alebo odvlečená do táborov v bývalom ZSSR.

Aké sú zákonné prekážky na získanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja?

Zákon v § 9 uvádza prekážky: vedomé a aktívne podieľanie sa na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci; v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny spáchanie trestných činov, ktoré sú trestné aj v súčasnosti a ktoré nesúviseli s prejavom odporu proti komunistickej moci; členstvo v ŠtB; vedomá spolupráca s ŠtB v kategóriách rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník; členstvo v KSČ alebo KSS (hlavne na vyšších pozíciách); členstvo v Ľudových milíciách; členstvo v akčnom výbore Národného frontu, previerkových a normalizačných komisiách; štúdium na vysokých školách určených pre príslušníkov ŠtB, VB či politických pracovníkov; podpora neslobodných štátnych režimov počas druhej svetovej vojny, arizácia židovského majetku alebo iné obohatenie sa v súvislosti s dobou neslobody, odpor proti Slovenskému národnému povstaniu a pod. Podrobnosti si je možné pozrieť v zákone o protikomunistickom odboji a v zákone č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Je možné priznať postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja, aj ak sa zistia prekážky podľa § 9?

Áno, zákon v odôvodnených prípadoch umožňuje priznať toto postavenie aj tomu, kto spĺňa niektorú zo spomínaných prekážok, „ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia ako existencia prekážky". Ak si je žiadateľ niektorej z prekážok vedomý, mal by k žiadosti priložiť svoje vysvetlenie tejto prekážky a zdôvodnenie, prečo by napriek tomu malo byť priznané postavenie účastníka protikomunistického odboja. Ústav pamäti národa jeho vyjadrenie následne zohľadní vo vyhodnotení žiadosti.

Ako je možné požiadať o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja?

O priznaní postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadať je možné sám na seba alebo v prípade úmrtia môže byť žiadateľom blízka osoba (napr. vdova, vdovec, súrodenec, dieťa). Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, podpis a ďalšie údaje a dokumenty potvrdzujúce oprávnenosť podania. Formulár žiadosti si je možné stiahnuť na tejto adrese:

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je potrebné zaslať na adresu Ústav pamäti národa, Miletičova 21, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218, alebo elektronicky na emailovú adresu podatelna@upn.gov.sk. K žiadosti je potrebné priložiť dve fotografie osoby, na ktorú je vedená žiadosť, v rozmere 3 x 3,5 cm potrebné na vyrobenie preukazov účastníka a veterána protikomunistického odboja.

Ako dlho trvá vybavenie jednej žiadosti?

Ústav pamäti národa je počas posudzovania žiadosti povinný vykonať často rozsiahly archívny výskum, počas ktorého overuje existenciu odbojovej činnosti aj prítomnosť zákonných prekážok. Ide o náročnú odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu s viacerými inštitúciami spravujúcimi archívne materiály, a to na Slovensku aj v Českej republike, ako sú napr. Archív Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenský národný archív, Vojenský archív – Centrálna registratúra v Trnave, Národný archív ČR, Archív bezpečnostných zložiek ČR ako aj príslušné štátne archívy, okresné a krajské súdy a pod.

Proces vybavenia jednej žiadosti štandardne trvá niekoľko mesiacov. V roku 2021 však došlo k enormnému nárastu záujmu o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja a Ústav pamäti národa zaevidoval 679 nových žiadostí, čo je viac ako za predchádzajúcich 10 rokov spolu. Ústav vyčlenil na túto prácu väčší počet zamestnancov, ale keďže sa v súčasnosti vybavuje niekoľko stoviek žiadostí súbežne, konanie sa oproti niekoľkým mesiacom, žiaľ, predlžuje na dlhšie obdobie.

Je možné, že počas procesu vybavovania Ústav pamäti národa vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Pri tejto príležitosti upozorňujeme žiadateľov, aby sa v čo najväčšej miere pokúsili priložiť k svojim žiadostiam dokumenty alebo svedectvá dokazujúce aktívnu protikomunistickú činnosť, napr. pôvodné súdne rozhodnutia alebo obdobné dokumenty. Proces vybavovania tým zjednodušia a urýchlia. Hoci ústav pri každej žiadosti vykonáva aj vlastný výskum, odbojová činnosť sa vo viacerých prípadoch nepreukáže alebo sa zistia vážne prekážky podľa § 9 zákona o protikomunistickom odboji a vtedy nie je možné žiadosti vyhovieť.

Čo nasleduje po vybavení žiadosti?

V prípade vyhovenia žiadosti Ústav pamäti národa zašle žiadateľovi preukaz účastníka a preukaz veterána protikomunistického odboja spolu s rozhodnutím o priznaní týchto postavení. Do 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána ústav oznamuje túto skutočnosť spolu s príslušnými údajmi Sociálnej poisťovni a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.

V prípade nevyhovenia žiadosti ústav zašle žiadateľovi rozhodnutie o nepriznaní týchto postavení s príslušným odôvodnením.

Je možné odvolať sa voči nevyhoveniu žiadosti?

Áno, ak Ústav pamäti národa neprizná postavenie účastníka a/ alebo veterána protikomunistického odboja, žiadateľ môže písomne požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o preskúmanie tohto rozhodnutia.

Je nepriznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja znevážením životného príbehu osôb, ktoré trpeli za bývalého režimu?

Určite nie. Ústav pamäti národa má v hlbokej úcte všetkých politických väzňov, ktorí si museli nespravodlivo vytrpieť príkoria komunistického režimu, o to viac, že ich utrpením boli postihnutí aj ich manželia/manželky, deti a ďalší príbuzní. O obetiach komunistického režimu ústav vydáva publikácie a pravidelne sprístupňuje verejnosti informácie o ich životných príbehoch a o potrebe úcty k nim. Postavenia účastníka a veterána odboja však prináležia osobám, ktoré sa aktívnou činnosťou postavili na odpor komunistickému režimu a v prípade veteránov boli za túto činnosť aj obmedzené na slobode. Ak však niekomu nie je toto postavenie priznané, žiadnym spôsobom nestráca postavenie politického väzňa a prináleží mu všetka úcta za prežité nespravodlivé utrpenie.

Aké sú finančné výhody plynúce z priznania postavenia veterána protikomunistického odboja?

Veterán protikomunistického odboja má podľa zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom nárok na pravidelný príplatok vo výške 10 eur za každý mesiac obmedzenia na slobode. V alikvotnej miere tento príplatok prináleží aj pozostalej osobe po zomrelom veteránovi protikomunistického odboja, ktorá je oprávnenou osobou podľa spomínaného zákona č. 274/2007 Z. z. Veterán protikomunistického odboja, resp. oprávnená pozostalá osoba má súčasne nárok aj na jednorazový príplatok vo výške 1989 eur. Údaje o veteránovi protikomunistického odboja Ústav pamäti národa zasiela do 30 dní odo dňa priznania tohto postavenia Sociálnej poisťovni, tá má následne v zmysle zákona 60 dní na vyplatenie uvedených príplatkov.

Veterán protikomunistického odboja si môže podať žiadosť aj o kúpeľnú alebo rekreačnú starostlivosť na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke tejto inštitúcie vusz.mil.sk.

Priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja v súčasnej legislatíve nie je naviazané na finančné odškodnenie, je výrazom morálneho ocenenia a morálnej rehabilitácie zo strany Slovenskej republiky.

Obete komunistického režimu boli odškodňované vo viacerých fázach v prvom desaťročí po Novembri 1989 a v neskoršom období. V súčasnosti Národná rada SR schválila vyššie uvedenú formu prilepšenia k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Môžu poberať bývalí politickí väzni príplatok k dôchodku aj bez toho, aby boli veteránmi protikomunistického odboja?

Áno, hovorí o tom zákon č. 274/2007 Z. z. Nárok na príplatok k dôchodku politickým väzňom v základnej výške (v súčasnosti 5 eur za každý mesiac obmedzenia na slobode) majú od roku 2007 aj osoby, ktoré nemajú priznané postavenie veterána protikomunistického odboja. Ide o všetky osoby, ktoré boli z politických dôvodov obmedzené na osobnej slobode najmenej tri mesiace, podrobnosti určuje zákon č. 274/2007 Z. z. v § 2 ods. 1 písm. a), b) a c). Obdobný nárok majú aj vdovy, vdovci a siroty – pozostalé osoby oprávnené podľa spomínaného zákona. Na uplatnenie tohto príplatku si je potrebné podať žiadosť na Sociálnu poisťovňu (formuláre sú dostupné na webovej stránke poisťovne, žiadosť č. 136 alebo žiadosť č. 137), pričom toto konanie je nezávislé od Ústavu pamäti národa.

Prináleží vyššie spomínaný príplatok k dôchodku, ktorý je určený pre politických väzňov a veteránov protikomunistického odboja, aj protifašistickým bojovníkom?

Nie, príplatky k dôchodku pre osoby, ktoré bojovali proti neslobodným režimom v rokoch 1939 až 1945, sa vyplácajú podľa zákona č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Sú určené pre osoby, ktorým Ministerstvo obrany SR vydalo osvedčenie podľa zákona č. 255/1946 Zb. Žiadosť o poskytnutie tohto osvedčenia je dostupná na webovej stránke Ministerstva obrany SR a žiadosť o finančný príspevok je možné nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne (žiadosť č. 138).

Vybavovaniu žiadostí podľa zákona č. 219/2006 Z. z. sa venuje Referát účastníkov a veteránov protikomunistického odboja. Akékoľvek ďalšie otázky môže verejnosť zaslať na adresu Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218, alebo elektronicky na emailovú adresu pko@upn.gov.sk.

Vytlačiť