Správa ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislavy a Západoslovenského kraja v rokoch 1971 - 1974

V roku 2014 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB hlavného mesta Bratislava a Západoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1971. Nadviazal tým na rekonštrukciu Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB Bratislava v rokoch 1971 - 1974.

Správa ŠtB Krajskej správy ZNB v Bratislave a Západoslovenskom kraji ako teritoriálny útvar čs. kontrarozviedky tvorila súčasť tajnej politickej polície komunistickej strany na území Slovenska. Sprístupnené informácie oboznamujú verejnosť s organizačným členením, personálnym obsadením a činnosťou bratislavskej Správy ŠtB. Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov Ústav pamäti národa doplnil databázu o 673 záznamov o príslušníkoch ŠtB podieľajúcich sa v rokoch 1971 - 1974 na „boji s vonkajším a vnútorným nepriateľom", „ochrane socialistickej ekonomiky", sledovaní a odpočúvaní záujmových osôb, preverovaní korešpondencie a pod.

Zverejnením mien príslušníkov ŠtB a ich pracovného zaradenia ÚPN poskytuje informácie o kmeňových zamestnancoch teritoriálneho útvaru, ktorí získavali a riadili tajných spolupracovníkov a nesú priamu zodpovednosť za vytvorenie agentúrnej siete, informujúcej vo vtedajšom Západoslovenskom kraji ŠtB o činnosti nepriateľov režimu.

Záujemcovia z radov odbornej ale aj širokej verejnosti na našich stránkach nájdu:

• organizačnú štruktúru Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislava v rokoch 1971 - 1974

• mená a priezviská jej príslušníkov

• osobné evidenčné čísla príslušníkov

• zaradenie jednotlivých príslušníkov v štruktúre správy ŠtB s uvedením „problematiky", na ktorej pracovali (ochrana sovietskych vojsk, cirkev, kultúra, veda, školstvo, oznamovacie prostriedky, protisocialistické sily, a ďalšie).

Ústav pamäti národa si zverejnením databázy príslušníkov S ŠtB KS ZNB Bratislava plní jednu z úloh vyplývajúcu zo zákona o pamäti národa 553/2002 Z. z.

V rámci dokumentácie činnosti československej rozviedky ÚPN zverejňuje ďalšiu časť prehľadu a základného popisu zväzkov rozviedky nachádzajúcich sa v Archíve ÚPN. Ústav zároveň začal projekt, ktorého cieľom je získať digitálne kópie zväzov rozviedky, ktoré sú síce uložené v českom Archíve bezpečnostných zložiek, ale súvisia s činnosťou slovenských útvarov rozviedky.

Otvorenie tlačovej konferencie.

Otvorenie tlačovej konferencie.

Uvodné slovo predsedu Správnej rady ÚPN.

Uvodné slovo predsedu Správnej rady ÚPN.

Tlačová konferencia ÚPN.

Tlačová konferencia ÚPN.

Z tlačovej konferencie ÚPN.

Z tlačovej konferencie ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť