Správa ŠtB KS ZNB Bratislava

Správa ŠtB v Bratislave bola výkonným útvarom kontrarozviedky na území Bratislavy a Západoslovenského kraja.

Vznikla v rámci reorganizácie bezpečnostných zložiek v polovici roku 1966. Personálne nadviazala na činnosť svojich predchodcov (od 1. januára 1949 krajské veliteľstvo ŠtB, od 1. 7. 1952 krajská správa ŠtB, od 1. 1. 1954 krajská správa ministerstva vnútra). Tvorilo ju vedenie, vnútorné oddelenie, samostatné štatisticko-evidenčné oddelenie, kontrarozviedny odbor, oddelenia pasovej kontroly, oddelenia a skupiny ŠtB v okresoch, odbor sledovania a ustanovky a odbor operatívnej techniky. Na čele útvaru stál náčelník správy ŠtB a jeho zástupca.

Hlavné úlohy správy ŠtB stanovil rozkaz ministra vnútra ČSSR č. 36/1966 z 1. decembra 1966 a organizačné štatúty.

K 1. júlu 1966 mala správa ŠtB v Bratislave systemizovaných 569 tabuľkových miest.

Celú šírku kontrarozviednej práce na úrovni kraja zabezpečoval kontrarozviedny odbor s desiatimi oddeleniami. Na jeho čele stál náčelník odboru, ktorý bol zároveň zástupcom náčelníka správy ŠtB. Za činnosť oddelení pracujúcich po líniách kontrarozviedky, politickej kontrarozviedky a ekonomickej kontrarozviedky zodpovedali traja zástupcovia náčelníka odboru. Podliehali im tiež oddelenia pasovej kontroly a oddelenia a skupiny ŠtB v okresoch.

Odbor sledovania a ustanovky zabezpečoval na základe žiadostí operatívnych súčastí ŠtB sledovanie záujmových a podozrivých osôb, ako aj zisťovanie základných informácií zo štátnych a bezpečnostných evidencií. Odbor operatívnej techniky zabezpečoval odpočúvanie, tajné prehliadky bytov, previerku korešpondencie a iné spravodajsko-technické úkony.

Čiastočné organizačné zmeny sa uskutočnili v priebehu roku 1969 v súvislosti so zriadením Hlavnej správy ŠtB Ministerstva vnútra SSR, kam koncom mája 1969 prešlo štatisticko-evidenčné oddelenie.

Správa ŠtB v Bratislave prešla následnou reorganizáciou v polovici roku 1971. Zmena štruktúry spočívala v rozdelení jednotlivých oblastí kontrarozviednej práce do samostatných organizačných zložiek. Z kontrarozviedneho odboru sa vtedy vyčlenila kontrarozviedka (boj proti vonkajšiemu nepriateľovi) do podoby I. odboru, vnútorné spravodajstvo (boj proti vnútornému nepriateľovi) do podoby II. odboru a ekonomická kontrarozviedka (kontrarozviedna ochrana socialistickej ekonomiky) do podoby III. odboru.

V nasledujúcich rokoch na organizáciu a činnosť správy vplývali zmeny v pôsobnosti Hlavnej správy ŠtB v SSR (od polovice roku 1970 opäť podliehala federálnemu ministerstvu vnútra), ktorá okrem koordinačnej a kontrolnej činnosti prechádzala aj na výkonnú, t.j. operatívnu, činnosť.

V súvislosti s komplexnou reorganizáciou centrálnych kontrarozviednych útvarov v polovici roku 1974 sa s účinnosťou od 1. januára 1975 uskutočnili organizačné zmeny aj na teritoriálnych útvaroch ŠtB. Úlohy Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislava ovplyvnila transformácia Hlavnej správy ŠtB v SSR do podoby Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa FMV) a úprava jej agentúrno-operatívnej, metodickej a kontrolnej činnosti. V tejto súvislosti sa na operatívnych odboroch Správy ŠtB v Bratislave upravil od 1. apríla 1975 počet operatívnych oddelení a čiastočne aj ich pracovné zameranie. Na XII. správu FMV sa definitívne organizačne presunuli odbory sledovania a spravodajskej techniky (IV. a VI. odbor Správy ŠtB v Bratislave pôsobili pod Hlavnou správou ŠtB v SSR bez zmien v tabuľkách zloženia a počtov už od roku 1973). Sledovanie, resp. nasadzovanie a vyťažovanie spravodajsko-technických úkonov preto pre operatívne útvary Správy ŠtB v Bratislave zabezpečovala XII. správa FMV.

Správa ŠtB v Bratislave v rozsahu základného zamerania a vyhľadávacej činnosti sústreďovala a spracovávala informácie o operatívnej a štátnobezpečnostnej situácii v kraji pre vedúcich funkcionárov útvarov Štátnej bezpečnosti a Federálneho ministerstva vnútra, pre funkcionárov Komunistickej strany Slovenska a najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenskej socialistickej republiky, ako aj informácie pre funkcionárov územných straníckych a štátnych orgánov, ktoré odovzdávala prostredníctvom náčelníka Krajskej správy ZNB v Bratislave (od 1. januára 1976 Správy ZNB hl. mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja).

Do pádu komunistického režimu v Československu sa na Správe ŠtB v Bratislave uskutočnili viaceré menšie organizačné zmeny, ktoré sú podrobne zachytené v tejto rekonštrukcii.

Správu ŠtB Správy ZNB hl. mesta Bratislavy a Západoslovenského kraja zrušil federálny minister vnútra Richard Sacher rozkazom č. 17/1990 dňom 15. februára 1990.

Organizačná štruktúra Správy ŠtB:

Dokumenty: