Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Správa ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislava v rokoch 1966 - 1971

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpil k postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V priebehu posledných rokov zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia správ ŠtB Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB Bratislava v rokoch 1966 až 1971.

Správa Štátnej bezpečnosti bola teritoriálnym a výkonným útvarom kontrarozviedky na území Bratislavy a Západoslovenského kraja riadený pražskou Hlavnou správou ŠtB. Plnila úlohy proti tzv. vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi. Vznikla v rámci reorganizácie bezpečnostných zložiek 1. augusta 1966 a k tomuto dátumu mala systemizovaných 569 tabuľkových miest. V období rokov 1966 – 1971 evidujeme v Správe ŠtB Bratislava 813 príslušníkov. Správa ŠtB Bratislava prešla čiastočnou reorganizáciou v polovici roku 1971, keď sa z kontrarozviedneho odboru vyčlenili problematiky boja proti vonkajšiemu nepriateľovi v podobe I. odboru. Správu ŠtB tvorilo vedenie, vnútorné oddelenie, štatisticko – evidenčné oddelenie, kontrarozviedny odbor, odbor sledovania a ustanovky, odbor operatívnej techniky a previerky korešpondencie, oddelenia a skupiny Štátnej bezpečnosti v okresoch a oddelenia pasovej kontroly. II. odbor zabezpečoval kontrarozviednu prácu na úrovni kraja v troch rovinách – proti vonkajšiemu nepriateľovi, proti vnútornému nepriateľovi a v rovine ochrany socialistickej ekonomiky. Na čele II. odboru stál náčelník odboru, ktorý bol zároveň zástupcom náčelníka správy ŠtB. 1. – 5. oddelenie sa venovalo kontrarozviednej práci proti vonkajšiemu nepriateľovi, čiže bránilo proti akciám rozviedok západných štátov. Prvé oddelenie pokrývalo Spojené štáty americké, Izrael, druhé Veľkú Britániu, Kanadu a Francúzsko. Tretie oddelenie pokrývalo vízových cudzincov, prípady valutových machinácií a riadenie Oddelení pasovej kontroly. Štvrté oddelenie Nemeckú spolkovú republiku a Rakúsko, piate monitorovalo zahraničné cesty československých občanov. Kategórie nepriateľských osôb, terorizmu, protirežimných letákov a zdravotníctvo pokrývalo 6. oddelenie, 7. oddelenie sa venovalo protištátnej činnosti cirkví a siekt, 8. realizovalo kultúru, školstvo a monitoring zahraničných študentov. Ochrana socialistickej ekonomiky spadala pod 9. a 10. oddelenie, riešiace strojárenstvo, energetiku, chemický priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, dopravu a ochranu štátnej hranice. IV. odbor vykonával na základe žiadostí operatívnych súčastí ŠtB sledovanie záujmových a podozrivých osôb, zisťoval ich evidenčné údaje, názory, majetkové a rodinné pomery. Výkon a obsluhu operatívnej techniky a previerku, sledovanie a vyhľadávanie korešpondencie mal na starosti VI. odbor Správy ŠtB. Ďalej mala Štátna bezpečnosť svoje oddelenia v okresoch Bratislava – vidiek, Galanta, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, v Trenčíne a Trnave. Dve menšie skupiny s rovnakými úlohami sa nachádzali v okresoch Dunajská Streda a Levice. Oddelenia pasovej kontroly sídlili v Devínskej Novej Vsi, Komárne, Petržalke, Rusovciach, Štúrove a kontrolu pasažierov lodnej dopravy zabezpečovalo oddelenie Bratislava - prístav. Náčelníkmi Správy ŠtB KS ZNB Bratislava boli v období 1966 – 1971 Michal Dudáš od 1.8.1966 a Michal Kasan od 1.3.1969.

Správa ŠtB Krajskej správy ZNB v Bratislave, ako teritoriálny útvar bývalej kontrarozviedky, tvorila súčasť tajnej politickej polície komunistickej strany na území Slovenska. Sprístupnené informácie oboznamujú verejnosť s organizačným členením, personálnym obsadením a činnosťou bratislavskej Správy ŠtB. Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ÚPN identifikoval vyše 500 príslušníkov ŠtB, ktorí sa v rokoch 1966 - 1971 podieľali na „boji s vonkajším a vnútorným nepriateľom", „ochrane socialistickej ekonomiky", sledovali a odpočúvali záujmové osoby, preverovali korešpondenciu a pod. Zverejnením mien príslušníkov ŠtB a ich pracovného zaradenia poskytuje ÚPN informácie o kmeňových zamestnancoch teritoriálneho útvaru, ktorí získavali a riadili tajných spolupracovníkov a nesú priamu zodpovednosť za vytvorenie agentúrnej siete, informujúcej vo vtedajšom Západoslovenskom kraji Štátnu bezpečnosť o nepriateľoch režimu a ich činnosti. Záujemcovia z radov odbornej ale aj širokej verejnosti a predovšetkým obyvatelia západného Slovenska na web stránke ÚPN nájdu:

organizačnú štruktúru Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Bratislava v rokoch 1966 až 1971

• civilné mená a priezviská jej príslušníkov

• zaradenie jednotlivých príslušníkov v štruktúre správy ŠtB s uvedením „problematiky", na ktorej pracovali (cirkev a sekty, pravica, protisocialistické sily, kultúra, veda, školstvo, oznamovacie prostriedky a ďalšie).

ÚPN si zverejnením databázy príslušníkov S ŠtB KS ZNB Bratislava plní jednu z úloh vyplývajúcu zo zákona o pamäti národa 553/2002 Z. z.

Ondrej Krajňák, Zdeněk Hazdra a Vladimír Palko ml.

Foto: Štefan Badura

Vytlačiť