Zväzky operatívnej korešpondencie rozviedky

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach popis zväzkov operatívnej korešpondencie Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) uložených v archíve ÚPN. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné zmapovanie agendy československej rozviedky.

Zväzky operatívnej korešpondencie (ZOK) slúžili na ukladanie korešpondencie vedenej medzi jednotlivými zložkami rozviedky (centrála, rezidentúry v zahraničí, teritoriálne útvary v Československu). Ide najmä o plány práce, korešpondenciu k organizačným záležitostiam, žiadosti o previerky osôb a rôzne pokyny centrály ďalším zložkám rozviedky. ZOK venované rezidentúram podávajú prehľad o plánoch a operatívnej a agentúrnej činnosti rezidentúr rozviedky v zahraničí.

Jednotlivé ZOK pozostávajú z hlavného zväzku, tematických a finančných podzväzkov. V prvej etape projektu ÚPN zverejnil prehľad hlavných zväzkov. Prehľad informuje o registračných číslach zväzkov, ich názvoch a krycích názvoch, o odboroch rozviedky, ktoré ich viedli a o dátumoch založenia a archivovania zväzkov.

Zväzky operatívnej korešpondencie sú spolu s ďalšími typmi zväzkov rozviedky zdrojom pre hlbšie poznanie jej činnosti, metód práce, štruktúry a personálneho obsadenia.

Vytlačiť