Zmeny v zľavách na MHD Bratislava

Prvá etapa integrovanej dopravy zaviedla od júna 2013 v rámci IDS BK 50 %-nú zľavu na predplatné cestovné lístky pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S. Súčasne bola hlavným mestom schválená výnimka pre MHD Bratislava (zóny 100+101), v ktorej bola zachovaná bezplatná preprava držiteľov týchto preukazov do zavedenia tretej etapy IDS BK.

Primátor mesta predkladá na schválenie na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. septembra návrh na riešenie prepravy držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) po zavedení tretej etapy IDS BK plánovanej k 1. novembru 2015, ktorý spracovala spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava.

Aktualizácia 24.9.2015: Mestské zastupiteľstvo predložený návrh schválilo, pričom okrem držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S rozšírilo zvýhodnené tarifné podmienky aj pre účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave.

Aktualizácia 25.9.2015: Dňa 25. septembra 2015 schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja platnosť uvedenej 90 %-nej zľavy v rámci zón 100 a 101 aj pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v okresoch Pezinok, Senec a Malacky.

Schválený návrh zavádza pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji zľavu 90 % z cien nezľavnených PCL pre zóny 100+101. Zvýhodnené ceny predplatných lístkov sú uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky.

Druh PCL

(zóny 100+101)

nezľavnený

PCL

cena PCL

so zľavou 90 %

7 dní

10,40 €

1,04 €

30 dní

26,90 €

2,69 €

90 dní

72,30 €

7,23 €

365 dní

264,20 €

26,42 €


V rámci ostatných regionálnych zón IDS BK návrh predpokladá zachovanie schválenej zľavy 50 % z cien PCL pre všetkých držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S.

Návrh úpravy tarify IDS BK pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S v skratke:

  • cestovanie v celej sieti IDS BK na jednorazové a predplatné cestovné lístky so zľavou 50 %,

opri cestovaní na jednorazové cestovné lístky preukazovanie nároku na zľavu preukazom ŤZP/ŤZP-S,

ov prípade PCL preukázanie nároku len pri vybavovaní zľavnenej čipovej karty.

  • pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) si môžu držitelia týchto preukazov s trvalým pobytom v Bratislave a okresoch Pezinok, Senec a Malacky zakúpiť PCL so zľavou 90 %

opodmienkou je zakúpenie PCL na bezkontaktnú čipovú kartu akceptovanú dopravcami,

omožnosť zakúpenia takéhoto PCL u ľubovoľného dopravcu v rámci IDS BK,

opreukazovanie nároku na zľavu len pri vybavovaní čipovej karty.

Náklady spojené so zavedením a poskytovaním uvedenej extra zľavy budú jednotlivým dopravcom preplácať hlavné mesto SR Bratislava a BSK zo svojich rozpočtov. Po polroku od zavedenia týchto podmienok by malo prebehnúť vyhodnotenie dopadu zavedenej extra zľavy na objednávateľa, keďže bude možná presná evidencia poskytnutej zľavy, pričom podľa aktuálnych možností rozpočtu môže prísť k prehodnoteniu výšky extra zľavy.

Uznesenie 235: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1.pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 dodatočnú extra zľavu vo výške 80 %, čo predstavuje 90% zľavu zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.

2.pre držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 zľavu vo výške 90 % zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.

3.pre držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 dodatočnú extra zľavu vo výške 80 %, čo predstavuje 90% zľavu zo základnej nezľavnenej ceny predplatného cestovného lístka.

4.kompenzáciu poskytnutej extra zľavy podľa bodu 1 a zľavy podľa bodu 2 tohto uznesenia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe evidencie počtu predaných cestovných lístkov s dodatočnou extra zľavou podľa bodu 1 a zľavy podľa bodu 2 tohto uznesenia predajcom cestovných lístkov.

Vytlačiť