Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vývoj registračných protokolov ŠtB

Čo boli registračné protokoly ŠtB ?

Registračné protokoly Štátnej bezpečnosti, ktoré zverejnil Ústav pamäti národa, sú evidenciou, ktorá slúžila na podchytenie vzniku a pohybu zväzkovej agendy bývalej ŠtB. Zväzkom bol označovaný súbor dokumentov, zhromažďovaný a vedený útvarom ŠtB k určitej problematike alebo osobe.

Tieto evidenčné pomôcky viedol štatisticko-evidenčný odbor Federálneho ministerstva vnútra a štatisticko-evidenčné oddelenia pri krajských správach ŠtB a ich predchodcovia (v 50-tych rokoch označované ako 1. zvláštny odbor alebo oddelenie).

Registračné protokoly nepredstavujú nič tajuplné alebo magické. Boli to riadne evidenčné pomôcky pre administráciu a registráciu písomností, ktoré produkovala ŠtB pri svojej činnosti. S podobnými evidenčnými pomôckami prichádzajú do styku pracovníci registratúr rôznych úradov i dnes.

Stručný vývoj registračných protokolov

Forma i obsah registračných protokolov mali od roku 1948 do zrušenia ŠtB vo februári 1990 svoj vývoj, a to nie jednoduchý. K tejto téme bolo spracovaných niekoľko podrobných článkov a publikácií (napr. P. Benda: Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti, Sešity 7, ÚDV Praha, 2003; J. Frolík: Pasti na lustrační pouti, Střední Evropa 33/1993; atď.).

Systém evidencií do konca roku 1950 vychádzal z nemeckého modelu. Nefungoval samostatne, pretože bol prepojený na ďalšie pomocné evidencie. Od roku 1951 ho upravoval Poriadok pre vedenie evidencií vydaný kolégiom ministra vnútra, kde už bol použitý sovietsky model vedenia registrov zväzkov. K jeho zmene prišlo v roku 1954 rozkazom ministra vnútra. V tomto období (do roku 1962) sú vedené oddelene registračné protokoly zväzkov agentúrnej a neagentúrnej povahy. Presnejšie: do roku 1958 boli zväzky neagentúrnej povahy registrované podľa druhu napr. registračné protokoly zväzkov skupinových, objektových, evidenčných, osobných, ...

Od roku 1962 (s krátkou prestávkou v rokoch 1969 - 1971) je potom vedený jednotný Všeobecný registračný protokol, v ktorom boli evidované všetky operatívne zväzky chronologicky.
Do roku 1958 sú registračné protokoly zachované len čiastočne či zlomkovite. Systematickejšie sa zachovali od roku 1958.

Typy registračných protokolov

Jednotlivé typy protokolov popisuje tabuľka (formát PDF).

Vytlačiť