Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vysvetlivky k registračným protokolom

Registračné protokoly (RP) obsahujú údaje o osobách a objektoch operatívneho záujmu ŠtB. Predstavujú preto hodnoverné svedectvo o jej činnosti, spolupracovníkoch, ale aj o prenasledovaných osobách.

1. Dátum a registračné číslo

Agentúrno-operatívne zväzky boli evidované chronologicky.

2. Meno, priezvisko a dátum narodenia rozpracovanej osoby (názov skupiny alebo objektového zväzku, heslo agentúrno-pátracieho zväzku na neznámeho páchateľa)

V starších RP chýba pri menách osôb dátum narodenia. Tento stĺpec obsahoval aj krycie meno (alebo heslo), ktoré bolo neskôr zaznačované do samostatného stĺpca Krycie meno. V niektorých RP je krycie meno uvádzané v stĺpci Druh zväzku.

3. Druh zväzku

U starších registračných protokolov (do roku 1972) bol tento stĺpec rozdelený na niekoľko kolóniek, do ktorých príslušník priamo zaznačoval, o aký druh zväzku ide. Neskôr boli vpisované priamo skratky jednotlivých druhov zväzkov. Od roku 1973 do tohto stĺpca začali zaznačovať krycie meno a skratky druhov zväzkov zaznačovali do stĺpca s označením Poradové číslo.

SKUPINOVÝ (SK alebo SKZ) - skupinový zväzok
Bol zavedený na skupinu osôb, ktoré vykonávali nepriateľskú činnosť voči ľudovodemokratickému zriadeniu, alebo z nej boli podozrivé. Spravidla k skupinovému zväzku boli viazané osobné zväzky jednotlivých osôb (buď nasledovali chronologicky za skupinovým zväzkom alebo bola pri nich poznámka, ku ktorému skupinovému zväzku sú viazané).

OSOBNÝ (OZ) - osobný zväzok
Bol zavedený na osobu, ktorá na základe preverených poznatkov vykonávala "protištátnu" činnosť, alebo bola z takejto činnosti podozrivá.

VECNÝ OPERATÍVNY – vecný operatívny zväzok
Bol zavedený na spáchaný trestný čin, ak nebol zistený páchateľ. Slúžil k zhromažďovaniu dôkazov získaných neoficiálnou cestou jednotlivými zložkami ŠtB. Od roku 1961 bol tento typ zväzku nahrádzaný AGENTÚRNO-PÁTRACÍM ZVÄZKOM.

AGENTÚRNO-PÁTRACÍ (APZ alebo PZ) – agentúrno-pátrací zväzok
Bol zavedený na osoby, ktoré vykonávali na území ČSR kontrarevolučnú činnosť a utiekli do zahraničia. Obyčajne bolo po takýchto ľuďoch vyhlásené celoštátne pátranie. Vecný operatívny zväzok bol neskôr (od roku 1961) nahradený APZ, teda boli v ňom zhromažďované informácie k spáchanému trestnému činu, pri ktorom nebol zistený páchateľ.

EVIDENČNÝ – evidenčný zväzok
Bol zavedený na osoby, u ktorých existovali náznaky protištátnej činnosti, ktoré si však vyžadovali dôkladné preverenie. Evidenčné zväzky boli zavádzané ako predbežné opatrenie. Neskôr tento druh zväzku nahradil Pozorovací zväzok.

OBJEKTOVÝ - objektový zväzok
Bol zavedený na inštitúcie a úrady, na centrály a úradovne nepriateľských rozviedok, emigrantské centrá a iné nepriateľské organizácie s cieľom získať informácie o ich činnosti. Objektové zväzky boli zavádzané na významné objekty čs. národného hospodárstva, vojenské objekty, zastupiteľské úrady kapitalistických štátov, hraničné priestory a ďalšie, v ktorých bol predpoklad výskytu nepriateľskej činnosti. Na základe poznatkov z týchto zväzkov boli potom zavádzané na konkrétne osoby evidenčné, osobné alebo skupinové operatívne zväzky.

K – kontrolný zväzok
Bol vedený na útvaroch, ktoré riadili a kontrolovali dôležitú akciu na podriadených útvaroch. Zväzok obsahoval kópie plánov postupov, dokumenty o výsledkoch rozpracovania, o výsledkoch kontrolnej činnosti a rozhodnutia vedúceho útvaru.

PO – spis preverovanej osoby
Bol zavedený s cieľom sústreďovať písomnosti previerkového charakteru na osoby z hľadiska ich využiteľnosti alebo nebezpečnosti.

SZ alebo S - signálny zväzok
Bol vedený na osoby podozrivé z trestnej činnosti (preverenie signálu), t. j. na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia.

NO – spis nepriateľskej osoby
Bol vedený k sústreďovaniu písomností na osoby, ktoré svojím jednaním alebo politickými postojmi ohrozili alebo mohli ohroziť vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu.

D - spis dôverníka
V spise sa zhromažďovali informácie, ktoré pomáhali plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti.

KTS – spis kandidáta tajnej spolupráce
Spis zhromažďoval údaje previerkového charakteru na osobu, ktorá mala byť získaná na spoluprácu.

KA – zväzok kandidáta na agenta
Zväzok bol vedený podobne ako u KTS.

KI – zväzok kandidáta na informátora
Zväzok bol vedený podobne ako u KTS.

Zväzky tajných spolupracovníkov

R – zväzok rezidenta
Bol vedený k osobe rezidenta. Zhromažďovali sa v ňom písomnosti o osobe rezidenta, ako aj správy, ktoré rezident podával.
Rezident bol špeciálne vybraný, úplne spoľahlivý, skúsený a odborne pripravený tajný spolupracovník, ktorý pod vedením operatívneho pracovníka riadil prácu jemu pridelených agentov.

I - zväzok informátora
Bol vedený k osobe informátora. Zhromažďovali sa v ňom písomnosti o osobe informátora, ako aj správy, ktoré informátor podával.
Informátor bol definovaný ako tajný spolupracovník zaviazaný spravidla na vlasteneckom základe, ktorý podával informácie o nepriateľských skutočnostiach zo svojho okolia. Informátori boli vyberaní z radov občanov, mali široké styky a dôveru okolia. Táto kategória spolupráce bola využívaná do roku 1972.

A (tiež TS, Ag) – zväzok agenta, tiež agentúrny zväzok
Bol vedený k osobe agenta. Zhromažďovali sa v ňom písomnosti o osobe agenta, ako aj správy, ktoré agent podával.
Agent bol tajný spolupracovník, ktorý plnil úlohy pri odhaľovaní, rozpracovávaní a dokumentovaní protištátnej trestnej činnosti a úlohy, ktoré mali zabrániť takejto trestnej činnosti. V registračných protokoloch je táto kategória uvádzaná aj pod skratkami TS, Ag.

KB – zväzok konšpiračného bytu
Bol vedený na byt alebo miestnosť, ktorá bola získaná a spravovaná operatívnym útvarom ŠTB. Konšpiračný byt slúžil predovšetkým na tajné schôdzky operatívnych pracovníkov útvaru so spolupracovníkmi.. Oficiálne bol majiteľom bytu operatívny pracovník, výnimočne spolupracovník.

PB – zväzok držiteľa prepožičaného bytu
Bol vedený na tajného spolupracovníka, ktorý tento byt alebo miestnosť prepožičiaval na tajné schôdzky operatívnych pracovníkov so spolupracovníkmi.

4. Správa, odbor , oddelenie, ktorá zväzok registruje neskôr U koho sa zväzok nachádza

Stĺpec obsahuje útvar, ktorý zaviedol príslušný zväzok alebo spis. Napr. OO-MV Prešov 4. odbor 1. oddelenie (niekedy len 4/1) znamená 1. oddelenie 4. odboru Okresného oddelenia Ministerstva vnútra v Prešove (ďalšie skratky: KS MV - krajská správa MV, OOŽD-MV - Oddelenie odboru železničnej dopravy MV, SOOŽD-MV - Skupina Oddelenia odboru žel. dopravy MV, ÚNZ - MV - Ústav nápravného zariadenia MV, S - ŠtB - Správa ŠtB, O - ŠtB - Oddelenie ŠtB, Sk - ŠtB - Skupina ŠtB, OPK - Oddelenie pasovej kontroly, OOŠH - Oddelenie ochrany štátnej hranice, PS - pohraničná stráž,). Každý z odborov a oddelení sa zaoberal inou problematikou. Ak je uvedený len odbor alebo len oddelenie, tak sa jedná o odbor či oddelenie KS, ktorá viedla príslušný RP.

Neskôr bola do tejto kolonky zaznačovaná aj problematika, ktorá charakterizovala účel vedenia zväzku či spisu. (napr. sionizmus, cirkev, OŠH - ochrana štátnych hraníc, ŠH - štátne hranice, MKD - medzinárodná kamiónová doprava, OŠT - ochrana štátneho tajomstva, OCHO, OŠO - ochrana štátnych objektov, HOP - hromadné oznamovacie prostriedky, VC - vízoví cudzinci..)

5. Podpis oper. pracov. ktorý zaregistrovaný zväzok prijal alebo č.j. pod ktorým bol zväzok odoslaný neskôr Podpis oper. prac., ktorý zväzok prijal

V starších typoch RP v tomto stĺpci nájdeme len podpisy pracovníka (často nečitateľný), alebo jednacie číslo napr. v tvare OS-00000/00-00 (v starších protokoloch aj bez OS). Neskôr uvádzali aj čitateľne priezvisko pracovníka.

6. Odovzdané inému odboru, oddel. súčasti MV, kedy, pod akým jednacím čís.

Uvádzaný dátum predania zväzku a informácia kam bol prevedený, v starších protokoloch to mohlo byť uvádzané v poznámkach.

7. Prevedené do iného druhu zväzku (zaradený do skup. zväzku čís. - alebo uviesť čísla zväzkov zaradených do skupiny)

Išlo o zmenu kategórie spolupráce alebo druhu zväzku. Tieto informácie boli často uvádzané v poznámkach, v ojedinelých prípadoch aj priamo v stĺpci Druh zväzku.

8. Uložené do archívu, kedy, kam, archívne číslo.

Ak bolo uvedených viac dátumov archivácie, znamenalo to, že zväzok bol archivovaný a znovu obnovený (týkalo sa to najmä ukončenia a obnovenia spolupráce). V starších RP bol uvádzaný aj archivujúci útvar. Do tohto stĺpca bolo tiež zaznamenávané, ak bol zväzok alebo spis zničený. V takomto prípade bol uvedený len dátum a informácia o zničení resp. zrušený (častokrát len skratkou zn. alebo z.).

9. Poznámka

V tomto stĺpci boli častokrát uvádzané informácie, ktoré sa mohli a mali nachádzať v iných častiach RP (napr. pohyb zväzku, dátum a informácia o zničení a ďalšie). Ak bol zväzok zrušený alebo zničený, bolo v poznámkach uvedené číslo dôvodovej správy (skratka DS). Taktiež sa tu nachádzali informácie o obsahu zväzku alebo spisu: F – finančné doklady, VS – vlastnoručné správy, KPP – kópie pomocných písomností.

Vytlačiť