Vyhodnotenie medzinárodného projektu História v médiách / Médiá v histórii

Za účelom zhodnotenia pilotnej časti medzinárodného projektu pod názvom „História v médiách - Médiá v histórii", sa 26. júna 2015 v Prahe na didakticko – historickom evaluačnom seminári zišli jeho koordinátori z Litvy, Slovenska a Českej republiky.

Organizátorom projektu je Ústav pro studium totalitních režimů (ČR) a partnermi sú Ústav českých dějin FF UK, slovenský Ústav pamäti národa a International historical commission z Litvy. Slovensko zastupovali František Neupauer a Stanislav Labjak. Podstatou projektu je priblíženie totalitných režimov 20. storočia formou kreatívneho vzdelávania využitím rôznych druhov médií.

Projekt odštartoval v októbri 2014 v Prahe medzinárodnou konferenciou pod názvom „Škola versus Pamäť". Aké úskalia so sebou nesie zapojenie pamäťovej vrstvy do tradičných školských výkladových rámcov, ako vzniká vrstva pamäti, aké sú jej zdroje, akú úlohu vo vytváraní historického vedomia hrá rodinná pamäť, kde vznikajú a zanikajú trecie plochy rodinného spomínania a dejepisného rozprávania, či ako sa táto pamäť prejavuje v školskej výučbe? To boli niektoré z otázok projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie, ktorý bude ukončený v roku 2016. Odpovede na ne dali pilotné vyučovacie hodiny na školách zúčastnených krajín, počas ktorých boli využívané vybrané ukážky z filmov, alebo dobové plagáty, komiksy a karikatúry približujúce dejinné udalosti. Žiaci boli počas vyučovacích hodín viac motivovaní, pretože film je atraktívnym médiom, ktoré cielene vedie ich pozornosť k preberanej historickej téme. Do pilotného overovania sa na Slovensku zapojili 4 školy v Bratislave, Žiline, Martine a Prešove. Podľa slov pedagógov, výhodou projektu je, že počas výučby dejepisu sú u žiakov cielene rozvíjané analytické a interpretačné schopnosti. Žiaci sa učia rozumieť filmovému médiu s ktorým počas hodiny pracujú samostatne alebo v skupinách, čo zvyšuje ich mediálnu gramotnosť. Práca s filmovou ukážkou počas hodiny dejepisu cibrí analytické schopnosti, mladý človek získava od média odstup a učí sa klásť si kritické otázky. Tieto zručnosti sú potom prenositeľné aj ku kritickému pohľadu na audiovizuálne médiá – vrátane internetu a televízie. Využitie filmových ukážok pozitívne hodnotili aj samotní žiaci.

Vedúci skupiny vzdelávania z ÚSTR Mgr. Vojtěch Ripka, PhD. zhodnotil pilotáž na školách slovami: „Vyskúšať tieto učebné materiály na slovenských školách je pre nás veľmi podstatné, pretože blízkosť našich kultúrnych prostredí môže klamať. Slovenskí učitelia sú vítanou oporou, pretože na ceste k úplne odlišným národným prostrediam nám môžu výrazne pomôcť. Už nám poskytli množstvo cenných podnetov a na ďalšie skúsenosti priamo z terénu sa tešíme." Slovenský koordinátor Mgr. František Neupauer, PhD. uviedol: "Som rád, že sa našiel súzvuk medzi českou analyticko-didaktickou špičkou a profesionálnou prácou učiteľov na slovenských školách. Takto profesionálne nastavená pilotáž projektu môže byť v budúcnosti cenným zdrojom informácii a podnetov na vyučovanie pre všetky slovenské školy a to už v novom školskom roku." ÚSTR v súčasnosti pracuje na vytvorí beta verzie webového portálu v anglickom jazyku, ktorý bude obsahovať audiovizuálne a didaktické materiály z dejín 20. storočia. ÚPN považuje projekty tohto typu za prioritu.

František Neupauer prezentuje slovenské výsledky pilotáže projektu.

František Neupauer prezentuje slovenské výsledky pilotáže projektu.

Odborná diskusia o skúsenostiach projektu v Čechách, Litve a Slovensku.

Foto: Stanislav Labjak, ÚPN

Vytlačiť