Vyhlásenie ÚPN k rozhodnutiu súdu vo veci - Andrej Babiš v. Ústav pamäti národa Krajský súd v Bratislave, sp. zn. 5Co/635/2014

V súvislosti s vynesením rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v predmetnej veci, ÚPN a Advokátska kancelária Semančín Poláček, ktorá v tomto prípade ústav zastupovala, poskytli médiám nasledovné vyhlásenie:

„Rozhodnutie súdu považujeme za rozporuplné a nepresvedčivé. Podľa nášho názoru mal súd žalobu zamietnuť, bez toho, aby sa vôbec zaoberal otázkou, či žalobca bol, alebo nebol agentom Štátnej bezpečnosti. Ústav pamäti národa nie je ten, kto evidenciu Štátnej bezpečnosti vyhotovil a viedol. Ústav pamäti národa nie je nástupníckou organizáciou po komunistickej Štátnej bezpečnosti a nenesie zodpovednosť za protiprávnu činnosť jej bývalých príslušníkov. Je neprípustné, aby bol Ústav pamäti národa postavený do pozície právneho nástupcu Štátnej bezpečnosti a bol nútený obhajovať svedomitosť a poctivosť práce jej bývalých príslušníkov.

Ústav pamäti národa zverejnil registračné protokoly Štátnej bezpečnosti na základe povinnosti uloženej Zákonom o pamäti národa. Účelom zákona je sprístupniť občanom dokumenty o našej minulosti v takom stave, ako sa zachovali. Ústav pamäti národa preto nemôže byť sankcionovaný a postihovaný za to, že si plní zákonom uloženú povinnosť.

Ústav pamäti národa má zásadné námietky voči tomu, ako súd vyhodnotil dôkazy, ktoré boli v konaní predložené. V konaní sme súdu predložili 12 zväzkov, ktoré dokumentujú pôsobenie agenta s krycím menom BUREŠ v štruktúrach Štátnej bezpečnosti. Autentickosť a hodnovernosť týchto dokumentov potvrdzuje viac ako 40 podpisov konkrétnych príslušníkov Štátnej bezpečnosti na rôznych riadiacich úrovniach, ako aj svedecké výpovede expertov na uvedenú problematiku. Navyše, zväzok agenta s krycím menom BUREŠ úspešne prešiel 10 kontrolami rozličných orgánov Štátnej bezpečnosti a Ministerstva vnútra.

Považujeme za poľutovaniahodné, že bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti požívajú dôveru slovenských súdov a ich svedecké výpovede majú väčšiu váhu, ako dôkazy nachádzajúce sa v archívnych fondoch Ústavu pamäti národa, alebo stanoviská popredných odborníkov. Svoje rozhodnutie súd oprel o výpovede troch príslušníkov Štátnej bezpečnosti, pričom nezohľadnil celú sériu dôkazov, ktoré vyvracajú hodnovernosť týchto výpovedí.

Sme nútení konštatovať, že našu históriu prepisujú ľudia, ktorí počas komunizmu pôsobili v zločineckej organizácii, ktorou Štátna bezpečnosť bezpochyby bola. Je nám ľúto, že v pozícii žalovaných nestoja práve tí príslušníci Štátnej bezpečnosti, ktorí vytvárali fiktívne agentúrne zväzky a viedli falošnú evidenciu, a ktorí by mali niesť zodpovednosť za prípadné podvody a obohacovanie sa pri vedení evidencie.

Je nespravodlivé a poľutovaniahodné, že bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti aj v dnešnej dobe poberajú nadštandardne vysoké výsluhové dôchodky, pričom ľudia, ktorí boli bývalým režimom prenasledovaní, väznení a týraní majú dôchodky podstatne nižšie.

Je priam symbolické, že dnešné rozhodnutie súdu padlo presne v deň 70. výročia vzniku a založenia zločineckej organizácie, akou bola Štátna bezpečnosť. Štátna bezpečnosť má na svedomí tisíce obetí, ľudských životov, či skazených osudov.

Po podrobnom oboznámení sa s rozhodnutím súdu zvážime podanie dovolania a ústavnej sťažnosti.

Ústav pamäti národa v tejto súvislosti oceňuje advokátsku kanceláriu Semančín Poláček za kvalitne a profesionálne odvedenú prácu pri zastupovaní Ústavu pamäti národa v spore s Andrejom Babišom.

Vytlačiť