Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Centra výskumu obdobia neslobody

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Centra výskumu obdobia neslobody

Náplň práce:
- vypracúva návrhy zámerov, okruhov a projektov vedeckého výskumu, dokumentácie a audiovízie;
- vypracúva návrhy konkrétnych výstupov zo schválených projektov v dlhodobom, strednodobom a krátkodobom horizonte;
- vypracúva stratégiu a návrhy konkrétnych tém výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych aktivít ÚPN;
- pripravuje návrh Edičného plánu ÚPN;
- koordinuje prednáškovú činnosť zamestnancov ÚPN;
- podieľa sa na príprave didaktických materiálov pre študentov a učiteľov;
- podieľanie sa na vzdelávaní učiteľov;
- koordinuje spoluprácu s externými partnermi na výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych projektoch ÚPN;
- vykonáva konzultačnú činnosť pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby;
- aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých fórach, odborných podujatiach a prednáškach;
- odborne a organizačne zabezpečuje, pripravuje a koordinuje realizáciu projektov, vedeckých, osvetových, vzdelávacích a popularizačných podujatí, materiálov a výstupov pre širokú verejnosť, vrátane multižánrového Festivalu slobody;
- podieľa sa na zhromažďovaní podkladov a spracovávaní podnetov pre orgány činné v trestnom konaní vo veciach zločinov spáchaných v období neslobody 1939 – 1989;
- spolupracuje na príprave žiadostí o externé finančné prostriedky a granty;
- podieľa sa na mediálnych výstupoch ÚPN;
- podieľa sa na evidovaní a správe spisov a registratúrnych záznamov prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry;
- prehlbuje svoje vedomosti v danom odbore, sleduje legislatívne zmeny a predkladá návrhy na zmenu interných predpisov.

Zodpovednosť:
- včas, kvalifikovane, úplne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi plní úlohy v rámci svojej pracovnej náplne, úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a tiež úlohy pridelené Správnou radou ÚPN, predsedom a/alebo podpredsedom Správnej rady ÚPN;
- zabezpečuje činnosť vedeného odboru; ukladá úlohy, riadi a kontroluje činnosť vedúcich oddelení a zamestnancov podriadených organizačných zložiek a zodpovedá za ich výsledky;
- vypracúva stratégiu a návrhy konkrétnych tém výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych aktivít ÚPN;
- zodpovedá za vypracovanie náplne práce podriadených zamestnancov v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za prípravu dokumentov a materiálov pre potreby a na rokovania orgánov ÚPN;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za dodržiavanie postupov a záväzkov vyplývajúcich pre ÚPN z platných právnych predpisov a zmlúv;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za riadne hospodárenie a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za ochranu osobných údajov a utajovaných skutočností;
- v záujme informovanosti o úlohách a prerokovania ich riešenia vedie pracovné porady, z ktorých zabezpečuje vyhotovenie zápisníc;
- pri plnení svojich činností vzájomne spolupracuje a koordinuje svoju pracovnú činnosť s cieľom zabezpečiť komplexnosť a vecnú správnosť svojich návrhov, stanovísk a rozhodnutí.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretieho stupňa výhodou) v relevantnom študijnom odbore.

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť;
- organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti;
- koncepčné a analytické myslenie;
- zodpovednosť a schopnosť prijímať rozhodnutia;
- flexibilita a odolnosť voči pracovnému zaťaženiu;
- komunikačné a prezentačné zručnosti;
- kultivovaný prejav.

Iné predpoklady:
- skúsenosti s riadením;
- znalosť dejín 20. storočia;
- znalosť min. jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni;
- ovládanie PC na užívateľskej úrovni (MS Office);
- znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k úlohám ÚPN;
- vodičský preukaz výhodou.

Mzdové ohodnotenie:
- v súlade so Mzdovým poriadkom Ústavu pamäti národa zaradenie v 6. tarifnej triede (zmluvná mzda, od 1590 Eur).

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer (prvý rok na dobu určitú, skúšobná doba 6 mesiacov)

Termín nástupu:
- po vzájomnej dohode.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný životopis (vrátane uvedenia publikačných výstupov);
- fotokópia diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov;
- návrh konceptu rozvoja odboru na obdobie 5 rokov (rozsah max. 10 normostrán);
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predmetných dokladoch.

Zaslaním žiadosti berie uchádzač na vedomie a súhlasí, že:

- zaslaním požadovaných dokumentov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor, ani na ďalšiu účasť vo výberovom konaní;
- bude dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa v procese výberového konania oboznámil.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na email: maria.mlynkova@upn.gov.sk alebo osobne doručiť na personálny referát Ústavu pamäti národa v zalepenej obálke pod označením „výberové konanie“ najneskôr do 14:00 hod. 15. marca 2021. Na prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú do výberového konania zaradené.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor najneskôr 3 dni pred konaním pohovoru; uchádzači zaradení do užšieho výberu budú následne pozvaní na vypočutie Správnou radou ÚPN najneskôr 3 dni pred konaním vypočutia.

V Bratislave dňa 15. februára 2021

Ján Pálffy, PhD.
predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

Vytlačiť