Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

Náplň práce a zodpovednosť:
- vypracúva návrhy zámerov a koncepčných úloh spojených s evidovaním, zhromažďovaním, spracovaním, sprístupňovaním, zverejňovaním, využívaním a ochranou archívnych a knižných dokumentov, archívnych fondov a zbierok, evidencií a databáz;
- vypracúva návrhy projektov a konkrétnych výstupov výskumu v oblasti archívnictva a pomocných vied historických;
- udeľuje súhlas so štúdium sprístupnených a v odôvodnených prípadoch aj nesprístupnených archívnych fondov a zbierok;
- vykonáva konzultačnú činnosť pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby;
- včas, kvalifikovane, úplne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi plní úlohy v rámci svojej pracovnej náplne, úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a tiež úlohy pridelené Správnou radou ÚPN, predsedom a/alebo podpredsedom Správnej rady ÚPN;
- zabezpečuje činnosť riadeného odboru; ukladá úlohy, riadi a kontroluje činnosť vedúcich oddelení a zamestnancov podriadených organizačných zložiek a zodpovedá za ich výsledky;
- zodpovedá za vypracovanie náplne práce podriadených zamestnancov v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za prípravu dokumentov a materiálov pre potreby a na rokovania orgánov ÚPN;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za dodržiavanie postupov a záväzkov vyplývajúcich pre ÚPN z platných právnych predpisov a zmlúv;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za riadne hospodárenie a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za ochranu osobných údajov a utajovaných skutočností;
- v záujme informovanosti o úlohách a prerokovania ich riešenia vedie pracovné porady;
- pri plnení pracovných úloh vzájomne spolupracuje a koordinuje pracovnú činnosť s cieľom zabezpečiť komplexnosť a vecnú správnosť svojich návrhov, stanovísk a rozhodnutí.

Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Archívnictvo a pomocné vedy historické.

Iné predpoklady:
- prax v odbore;
- skúsenosti s riadením;
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni;
- znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k úlohám ÚPN;
- - ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Osobnostné predpoklady:
- organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti;
- koncepčné a analytické myslenie;
- zodpovednosť a schopnosť prijímať rozhodnutia;
- flexibilita a odolnosť voči pracovnému zaťaženiu;
- komunikačné a prezentačné zručnosti;
- kultivovaný prejav.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer (prvý rok na dobu určitú, skúšobná doba 6 mesiacov)

Mzdové ohodnotenie:
- v súlade so Mzdovým poriadkom Ústavu pamäti národa zaradenie v 6. tarifnej triede (zmluvná mzda, od 1690,00 Eur).

Termín nástupu:
- ASAP

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný životopis;
- fotokópia diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov;
- návrh konceptu rozvoja Archívu ÚPN na obdobie 5 rokov;
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Informácia o výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na email: maria.mlynkova@upn.gov.sk alebo osobne doručiť na personálny referát Ústavu pamäti národa v zalepenej obálke pod označením „Riaditeľ A ÚPN“ najneskôr do 14:00 hod. 29. apríla 2022. Na prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú do výberového konania zaradené.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor najneskôr 3 dni pred konaním pohovoru; uchádzači zaradení do užšieho výberu budú následne pozvaní na vypočutie Správnou radou ÚPN najneskôr 3 dni pred konaním vypočutia.

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť