Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vedecká konferencia Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II, Osobnosti známe – neznáme, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2012 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Cieľom odborného podujatia, ktoré organizujú Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, je vytvoriť priestor primárne mladej a najmladšej generácii historikov na prezentovanie najnovších výsledkov historického výskumu rozličných aspektov vývoja Slovenska v období ľudáckeho, horthyovského, ľudovodemokratického a komunistického režimu. Prednesené príspevky budú súčasťou plánovaného zborníka.

Vytlačiť