V Ý Z V A - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky Tlač publikácií a časopisov

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

Vytlačiť