V ÚPN sa nachádza rozsudok o treste smrti pre L. Csatáryho

V Archíve Ústavu pamäti národa sa nachádza vyšetrovací spis k osobe Lászlóa Csatáryho (nar. 1915), ktorý v roku 1944 pôsobil ako vysoký policajný funkcionár a politický dôstojník na vtedajšom Policajnom riaditeľstve v Košiciach, ktoré boli okupované Maďarskom.

Spis obsahuje viaceré dokumenty, na základe ktorých bol László Csatáry v rámci súdneho procesu pred Ľudovým súdom v Košiciach uznaný vinným a odsúdený na trest smrti, stratu občianskych práv na 15 rokov a konfiškáciu celého majetku.

Spis, ktorý je v súčasnosti uložený v Archíve ÚPN viedla Štátna bezpečnosť v Košiciach (odbočka ŠtB v Košiciach, neskôr Krajská správa MV v Košiciach). Spis bol uložený v roku 1964, pričom ešte v roku 1959 bola vykonaná lustrácia v ústrednej evidencii obyvateľstva.

V rámci spisu sa nachádza:

  • 10 zápisníc o výsluchu svedkov, ktoré boli spísané 1. a 2. decembra 1947;
  • popis hľadanej osoby;
  • udanie (návrh na trestné stíhanie);
  • zatykač vydaný Krajským súdom v Košiciach;
  • rozsudok Ľudového súdu v Košiciach z 8. júna 1948, ktorý má 11 strán;
  • správa odbočky ŠtB v Košiciach adresovaná Zemskej úradovni Štátnej bezpečnosti v Bratislave o výsledku súdneho konania;
  • súpis dokumentov, ktoré v roku 1957 tvorili súčasť spisu;
  • výsledok lustrácie v ústrednej evidencii obyvateľstva z roku 1959.

Jednotlivé písomnosti, vrátane rozsudku, sú autentickými dobovými dokumentmi.

Vytlačiť