Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Trenčíne odovzdali dekréty veteránom protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja.

V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta Štúra prihovorili predseda Trenčianskeho VÚC Jaroslav Baška a predseda ÚPN Ondrej Krajňák. Jaroslav Baška vyjadril radosť z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne a uctiť si ich za boj za slobodu a demokraciu aj za prítomnosti mládeže, pre ktorú je toto odkazom, aby poznala minulosť. V závere sa poďakoval slovami: „S úctou a pokorou sa skláňam pred vašou odvahou a silou“ Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák vo svojom príhovore okrem iného spomenul 241 popravených, 600 umučených, 400 zastrelených na hraniciach Československa s Rakúskom a vtedajším západným Nemeckom, 250 tisíc protiprávne väznených, tisíce emigrantov, či státisíce perzekuovaných z radov občanov vtedajšieho Československa. A dodal: „Drahí veteráni protikomunistického odboja, sme si vedomí krívd, ktoré aj vám boli takto spôsobené. Vami prežitým utrpením a svedectvom života ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu slobodnú súčasnosť a dnešné budovanie demokratickej spoločnosti. V mene Ústavu pamäti národa vám za to vyslovujem úprimné poďakovanie.“

V mene účastníkov protikomunistického odboja sa prítomným prihovoril Rudolf Dobiáš a zvlášť pre prítomných študentov opísal niekoľko príbehov mladých obetí komunistickej totality z Trenčianskeho kraja.

V dôstojnom priestore sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja následne odovzdali 19 dekrétov veteránom protikomunistického odboja, 12 žijúcim veteránom a 7 dekrétov in memoriam. Ako prejav vďaky a úcty si spolu s dekrétmi prevzali aj kvety a spomienkové dary v podobe publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa a publikáciu od vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Väčšina z nich si počas komunistickej totality ako politicky nespoľahliví občania Československa vyslúžila roky služby v tzv. Pomocných technických práporoch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väzenia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 682 a v druhom 620. Akty spojené s odovzdávaním dekrétov účastníkom protikomunistického odboja sa priebežne uskutočňujú vo všetkým krajoch našej republiky. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu sa vzoprieť a trpieť a dnes už pomaly vymierajú. Slávnostné podujatie v Trenčíne bolo obohatené o kultúrne vystúpenie komorného súboru Laugarissimo a žiačiek miestnej ZUŠ K. Pádivého a bolo zakončené spoločenským posedením s malým občerstvením.

Začiatok programu odovzdávania dekrétov.

Kultúrny program.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák s oceneným účastníkom protikomunistického odboja a predsedom Trenčianskeho VÚC Jaroslavom Baškom.

Ondrej Krajňák odovzdáva dekrét.

Foto: ÚPN

Vytlačiť