Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Pezinku udelený dekrét aj popravenému veteránovi protikomunistického odboja

V spolupráci Ústavu pamäti národa s mestom Pezinok sa 22. apríla 2015 v Pezinku uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov celkom 24 novým veteránom protikomunistického odboja z okresov Pezinok, Senec a Malacky.

V obradnej sieti Mestského úradu v Pezinku odovzdali predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s primátorom mesta Pezinok Oliverom Solgom 9 priznaných dekrétov žijúcim účastníkom a veteránom protikomunistického odboja a 15 dekrétov priznaných in memoriam blízkym príbuzným účastníkov a veteránov protikomunistického odboja, medzi ktorými sa zvlášť vynímalo meno Tomáša Chovana, ktorý bol Štátnym súdom v Bratislave odsúdený pre trestný čin velezrady, vyzvedačstva a zločin zbehnutia odsúdený na trest smrti a popravený 8. novembra 1951. Ako prejav vďaky a úcty si prítomní žijúci účastníci protikomunistického odboja, alebo príbuzní už zosnulých ocenených spolu s dekrétmi prevzali aj kvety a spomienkové dary v podobe publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa a mesta Pezinok.

V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich príbuzným, ale aj prítomným študentom miestneho gymnázia prihovorili predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a primátor mesta Oliver Solga. Ondrej Krajňák vo svojom príhovore okrem iného charakterizoval komunistický režim a útrapy, ktoré museli niektorí naši spoluobčania vďaka nemu prežívať. Zvláštnu pozornosť pritom venoval popravenému Tomášovi Chovanovi. V závere príhovoru povedal: „Všetci si uvedomujeme krivdy, ktoré vám boli spáchané. Odkazom na prežité utrpenie a na svedectvo Vášho života ste sa výraznou mierou zaslúžili o budovanie slobodnej a demokratickej spoločnosti. Za to vám v mene Ústavu pamäti národa ďakujem."

V mene účastníkov protikomunistického odboja sa prítomným prihovorili aj predstavitelia Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner, Združenia protikomunistického odboja – politických väzňov a Zväzu bývalých príslušníkov VTNP-PTP František Belica, ktorí vo svojich príhovoroch zvlášť mladej generácii priblížili svedectvo utrpenia, ktoré museli aj dnes ocenení veteráni spolu so svojimi rodinami prežiť. Slávnostné podujatie bolo obohatené o kultúrne vystúpenie žiakov miestnej Ľudovej školy umenia a bolo zakončené návštevou pamätných tabúľ venovaných politickým väzňom a bývalým príslušníkom VTNP-PTP a spoločenským posedením pri čaši vína od primátora mesta Olivera Solgu.

Väčšina ocenených veteránov si počas komunistickej totality ako politicky nespoľahliví občania bývalého Československa vyslúžila roky služby v tzv. Pomocných technických práporoch vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väzenia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a morálne ocenenie v mene spoločnosti Ústav pamäti národa priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 697 a v druhom 646.

Akty spojené s odovzdávaním dekrétov účastníkom protikomunistického odboja sa priebežne uskutočňujú vo všetkým krajoch našej republiky. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu sa vzoprieť a trpieť a dnes už pomaly vymierajú.

ÚPN v Pezinku odovzdal dekréty o priznaní postavenia účastníka a súčasne veterána protikomunistického odboja týmto žijúcim osobám:

Pavel Bartoš (nar. 19. 01. 1931) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 09. 1952 do 31. 12. 1954 v 66., 61. PTP.

Kamil Dugovič (nar. 11. 06. 1930) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 vo IV. PTP.

Adolf Jača (nar. 13. 07. 1934) bol Štátnym súdom v Bratislave, sp. zn. 2 Ts III 69/51 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe, sp. zn. To II 247/51 odsúdený pre trestný čin velezrady podľa § 78 ods. 1 a 2 Tr. zákona na trest odňatia slobody vo výške 3 rokov nepodmienečne, peňažnú pokutu 5000 Kčs a prepadnutie celého majetku.

Ján Jurica (nar. 22. 03. 1929) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 v 62., 54. a V. PTP.

František Macko (nar. 16. 03. 1929) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 vo IV., 51., V., III. a 14. PTP.

Viktor Orgon (nar. 03. 12. 1930) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 vo IV. PTP.

Štefan Orlický (nar. 06. 01. 1929) vykonával základnú vojenskú službu v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 vo IV. PTP.

František Podolský (nar. 14. 10. 1930) vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 05. 04. 1954 v II. PTP.

Ireneus Šulko (nar. 22. 12. 1930) vykonával základnú vojenskú službu z dôvodu politickej nespoľahlivosti v období od 01. 10. 1951 do 30. 01. 1954 v II. PTP.

Róbert Benca (nar. 04. 11. 1924) vykonával základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie z dôvodu politickej nespoľahlivosti v období od 22. 12. 1950 do 25. 11. 1953 v 54. PTP.

ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam blízkym príbuzným týchto osôb:

Róbert Benc

Daniel Brna vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 30. 06. 1951 do 19. 11. 1951 v II. PTP.

Anton Brnušák vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 30. 08. 1952 do 29. 11. 1954 v 51. PTP.

Ivan Čistý vykonával základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie z dôvodu politickej nespoľahlivosti v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 v PTP.

Ján Glaus vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu v období od 30. 10. 1953 do 31. 12. 1954 v 13. PTP.

František Halčák vykonával základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 vo IV. PTP.

Tomáš Chovan bol Štátnym súdom v Bratislave zo dňa 30. 03. 1951, sp. zn. Ts III 4/51 odsúdený pre trestný čin velezrady podľa § 1 ods. 1 písm. a), ods. 2 zák. č. 231/48 Zb., vyzvedačstva podľa § 5 ods. 1, ods. 2 písm. b), d) Tr. zák. a zločinu zbehnutia podľa § 183 a § 197 č. 5 voj. tr. zák. TOMÁŠ CHOVAN bol odsúdený na trest smrti a popravený 08. novembra 1951. Tento rozsudok bol v plnom rozshu zrušený rozhodnutím Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne zo dňa 15. 10. 1991, sp. zn. 4 Rtv 114/91.

Peter Jaďuď bol rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30. 09. 1961, sp. zn. 1T 17/61 uznaný vinným zo spáchania trestného činu podvracania republiky podľa § 79a Tr. zák. a odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní 4 rokov, k prepadnutiu majetku a k strate čestných práv občianskych.

Ján Kopča bol rozsudkom Okresného súdu v Prachaticiach zo dňa 24. 03. 1949, sp. zn. T 16/49 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Českých Budejoviciach zo dňa 10. 05. 1949, sp. zn. To 60/49 a rozsudkom NS Tz I 9/49 odsúdený za zločin nedokonaného neoprávneného opustenia územia republiky podľa § 8, 40 Tr. zák. k nepodmienečnému trestu ťažkého žalára v trvaní 3 mesiacov a k peňažnému trestu vo výške 1000 Kčs. Táto časť rozsudku a všetky ďalšie rozhodnutia v tejto trestnej veci, na zrušenú časť rozsudku obsahovo nadväzujúcu, boli v plnom rozsahu zrušené rozhodnutím Okresného súdu v Prachaticiach zo dňa 20. 11. 1990, sp. zn. Rt 173/90 – 4 ku dňu keď boli vydané. Keďže sa rehabilitácia vzťahovala len na niektorý z trestných činov Okresný súd v Prachaticiach rozhodol, že podľa § 2 ods. 2 zák. č. 119/90 Zb. sa trestné stíhanie pre uvedený zločin zastavuje. Vzhľadom k tomu, že Ján Kopča bol citovaným rozsudkom ďalej uznaný vinným ešte aj prečinom nedokonalého opustenia republiky pred odvodom podľa § 8, 44 zák. č. 193/20 Zb., súd za čin rehabilitáciou nedotknutý primeraný trest nestanovil, pretože je bez významu k trestu za čin, na ktorý sa rehabilitácia vzťahuje.

Vendelín Matejčík bol Ľudovým súdom v Senci zo dňa 28. 12. 1955, sp. zn. T 289/55 uznaný vinným zo spáchania trestného činu ohrozenia hospodárskeho plánu podľa § 136 zák. č. 86/50 Zb. a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 3 /troch/ mesiacov nepodmienečne, peňažný trest vo výške 800 Kčs a v prípade nevymožiteľnosti peňažného trestu náhradný trest v trvaní 8 mesiacov. Tento rozsudok a všetky nadväzujúce rozhodnutia boli v plnom rozsahu zrušené rozhodnutím Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 21. 05. 2003, sp. zn. 1 Rt 1/03.

Pavol Moško vykonával základnú vojenskú službu v období od 28. 02. 1953 do 31. 12. 1954 v PTP.

Zdenek Peterek vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 30. 08. 1952 do 29. 11. 1954 v 66. a 52. PTP.

Alojz Szigl vykonával základnú vojenskú službu v období od 30. 08. 1952 do 31. 10. 1953 v PTP.

Albert Ščepka vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a výnimočné vojenské cvičenie v období od 01. 10. 1951 do 25. 11. 1953 v 62. PTP.

Viliam Vašík vykonával z dôvodu politickej nespoľahlivosti základnú vojenskú službu a vojenské cvičenie v období od 16. 12. 1950 do 25. 11. 1952 v 55., I. a 54. PTP.Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdáva dekrét o priznaní postavenia účastníka a súčasne veterána protikomunistického odboja Pavelovi Bartošovi

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdáva dekrét o priznaní postavenia účastníka a súčasne veterána protikomunistického odboja Pavelovi Bartošovi.

Veteránom protikomunistického odboja a prítomným študentom sa prihovoril predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák

Veteránom protikomunistického odboja a prítomným študentom sa prihovoril predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Veteráni protikomunistického odboja spolu so študentmi Gymnázia v čase slávnosti započúvaní do úvodných príhovorov.

Veteráni potikomunistického odboja spolu so študentmi Gymnázia v čase slávnosti započúvaní do úvodných príhovorov.

Po slávnostnom akte primátor mesta spolu s predsedom Správnej rady ÚPN a so zástupcami organizácii politických väzňov položili veniec k pamätníku obetiam PTP.

Foto.: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť