Útvary rozviedky pôsobiace na Slovensku v rokoch 1969 - 1989

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov teritoriálnych útvarov rozviedky pôsobiacich na Slovensku v rokoch 1969 – 1989.

Teritoriálne útvary rozviedky, ktoré v rokoch 1969 až 1980 tvorili oblastné odbory Hlavnej správy rozviedky a v rokoch 1980 až 1989 oblastné odbory ŠtB, pôsobili ako výkonné operatívne útvary rozviedky v jednotlivých krajoch SSR, podieľali sa na operatívnej činnosti, na výbere a zaškoľovaní spolupracovníkov rozviedky (cudzincov i čs. občanov) a ich vysielaní do zahraničia, centrále rozviedky odovzdávali získané informácie od spolupracovníkov alebo informácie získané operatívnou prácou svojich príslušníkov, navrhovali aktívne a vplyvové opatrenia a zúčastňovali sa na ich vykonávaní. Zaisťovali prepojenie informačného systému rozviedky na stranícke a štátne orgány Slovenskej socialistickej republiky a spravodajstvo pre štátnych a straníckych činiteľov SSR v špecifických otázkach slovenského záujmu (napr. „slovenský separatizmus“, emigrácia, Vatikán).

Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov sa Ústavu pamäti národa podarilo identifikovať a zdokumentovať funkčné zaradenie i priebeh služby 196 kmeňových zamestnancov teritoriálnych útvarov rozviedky pôsobiacich na Slovensku.

Vytlačiť