ÚPN v tomto roku priznal postavenie veterána protikomunistického odboja viac ako dvesto osobám. Náročnosť procesu neumožňuje konať rýchlejšie

V poslednom roku na Ústave pamäti národa enormne vzrástol počet žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja. Ústav ubezpečuje verejnosť, že aj pri vysokej odbornej náročnosti tohto procesu vykonal viaceré opatrenia, aby sa konanie urýchlilo.

Po prijatí novely zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorá umožnila udeliť príplatok pre veteránov protikomunistického odboja, prijal Ústav pamäti národa od decembra 2020 do konca novembra 2021 spolu 735 žiadostí o priznanie tohto postavenia. Tento počet predstavuje viac ako tretinu všetkých žiadostí prijatých na Ústave pamäti národa za posledných 15 rokov, teda od roku 2006, keď bola ústavu zákonom zverená právomoc rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja. Súčasne ide o vyšší počet žiadostí, ako ústav prijal spolu za predchádzajúcich 10 rokov.

Uvedomujeme si, že žiadatelia očakávajú čo najskoršie vybavenie svojich žiadostí. Z dôvodu nutnosti preverenia viacerých informácií, ktoré na vybavenie stanovuje zákon, a skutočnosti, že ide o náročný odborný proces, je vo väčšine prípadov nevyhnutná dlhšia doba na vybavenie v rozsahu niekoľkých mesiacov.

Ústav pamäti národa je podľa zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji totiž povinný jednak posúdiť, či daná osoba vykonávala odbojovú činnosť proti komunistickému režimu, či už ako člen ilegálnej organizácie alebo ako jednotlivec. Upozorňujeme na to, že nie každého politického väzňa je možné považovať za účastníka odboja. Ústav musí takisto preveriť, či sa u danej osoby nevyskytujú skutočnosti, ktoré zákon spomína ako prekážky pre priznanie postavenia účastníka odboja, napríklad spolupráca so Štátnou bezpečnosťou, členstvo v komunistickej strane či iné formy podpory komunistickému režimu, členstvo v Hlinkovej garde, arizovanie židovského majetku a podobne.

Posúdenie každej žiadosti si preto vyžaduje archívny výskum v rôznych inštitúciách na Slovensku a v Českej republike, napr. v Archíve bezpečnostných zložiek v Prahe, Národnom archíve ČR v Prahe, v Archíve Zboru väzenskej a justičnej stráže v Leopoldove, Slovenskom národnom archíve v Bratislave, v štátnych archívoch, v archívoch jednotlivých súdov, prípadne aj v ďalších inštitúciách. Po získaní potrebných dokumentov sa vyžaduje istý čas na ich odborné vyhodnotenie.

Na vybavenie každej žiadosti je aj za bežných podmienok potrebné počítať s dobou niekoľkých mesiacov. Za súčasného stavu, ktorý navyše okrem zvýšeného počtu žiadostí sťažila aj pandemická situácia, sa proces vybavovania, žiaľ, nevyhnutne ešte viac predĺžil.

Ústav pamäti národa počas roka 2021 prijal viacero opatrení na urýchlenie týchto procesov. Do riešenia tejto agendy zapojil viacerých zamestnancov z iných organizačných útvarov a prijal piatich nových pracovníkov, ktorí sa venujú iba tejto agende. Súčasne sprehľadnil a zjednodušil viaceré ďalšie procesy a svoju činnosť v tejto oblasti od jesene 2020 koordinuje aj so Sociálnou poisťovňou a inými inštitúciami.

Od januára do konca novembra 2021 ústav vybavil celkom 235 žiadostí, z toho v 206 prípadoch priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja, v 204 prípadoch priznal postavenie veterána protikomunistického odboja a v 29 prípadoch rozhodol o nepriznaní postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja.

Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti upozorňuje žiadateľov, aby sa v čo najväčšej miere pokúsili priložiť k svojim žiadostiam dokumenty alebo svedectvá dokazujúce aktívnu protikomunistickú činnosť, čím proces vybavovania zjednodušia a urýchlia. Hoci ústav pri každej žiadosti vykonáva aj vlastný výskum, nie vždy sa odbojová činnosť preukáže, a v tom prípade nie je možné žiadosti vyhovieť.

Pri téme schválených príplatkov k dôchodku, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, si dovoľujeme upozorniť, že po priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja nárok na časť zo zvýšeného príplatku (10 eur za každý mesiac obmedzenia na osobnej slobode) prináleží aj vdovám a vdovcom uvedenej osoby, podobne aj jej deťom, no podľa zákona len ak bolo dieťa v čase úmrtia rodiča mladistvé.

Takisto si dovoľujeme informovať, že nárok na príplatok k dôchodku politickým väzňom v základnej výške (5 eur za mesiac obmedzenia na slobode) majú aj osoby, ktoré nemajú priznané postavenie veterána protikomunistického odboja. Ide o osoby, ktoré boli z politických dôvodov obmedzené na osobnej slobode najmenej tri mesiace, podrobnosti určuje zákon č. 274/2007 Z. z. v § 2 ods. 1 písm. a), b) a c). Obdobný nárok majú aj siroty pozostalé po politických väzňoch. Na jeho uplatnenie si je potrebné podať žiadosť na Sociálnu poisťovňu, pričom toto konanie je nezávislé od ÚPN.

Akékoľvek otázky v súvislosti so žiadosťami o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja môžu žiadatelia komunikovať listom na adresu Ústavu pamäti národa alebo na emailovej adrese lukas.obsitnik@upn.gov.sk a miroslav.danis@upn.gov.sk.

Ústav pamäti národa napriek enormnému nárastu počtu žiadostí ubezpečuje verejnosť, že v rámci svojich možností vyvíja maximálne úsilie o čo najzodpovednejšie a najrýchlejšie vybavovanie žiadostí.

Vytlačiť