ÚPN v novom pamäťovo – historickom mediálnom projekte

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) predstavuje svoj medzinárodný, interdisciplinárny projekt s názvom History and Media/Media and History: Educating Creatively.

Projekt sa zameriava na rôzne druhy médií, prostredníctvom ktorých vstupuje história do verejného priestoru a vytvára tak zdieľanú pamäť. Cieľom projektu je čo najlepšie zužitkovanie vzdelávacieho potenciálu z médií. Partnermi projektu sú Filozofická fakulta Karolovej univerzity, Ústav pamäti národa a International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania. Tento projekt tvoria tri projektové aktivity. Prvou z nich je pripravovaný už tretí ročník medzinárodnej medziodborovej vedeckej konferencie s názvom Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (Střední Evropa), anglický názov School vs. Memory? Conflict, Identity, Coexistence (Central Europe), druhou aktivitou je Socialism Realized a poslednou už tretí ročník série seminárov s názvom Historické dílny, anglický názov Historical workshops.

Konferencia, ktorá sa zameriava na pamäť z didaktickej perspektívy sa v tomto roku uskutoční v dňoch 10.-11. októbra 2016 na pôde Filozofickej fakulty Karolovej univerzity v Prahe. Socialism Realized je projekt so zameraním sa na učebné prostredie umožňujúce záujemcovi nájsť a analyzovať multimediálne texty o komunistických režimoch v Európe. Na príklade Československa opisujeme špecifiká života vo Východnom bloku. Náš materiál je zrozumiteľný a približuje záujemcovi skúsenosti, pocity a problémy, ktoré ľudia v tomto období mali a predstavuje spoločnosť ako komplexnú a rozmanitú kultúru. Základné informácie sú dostupné v anglickom jazyku na internetovej stránke: http://www.socialismrealised.eu/about-the-project/history-in-media/

Séria seminárov, ktoré každoročne pripravuje ÚSTR v spolupráci s partnerskými vzdelávacími inštitúciami majú za cieľ vytvoriť priestor pre kreatívny dialóg medzi učiteľmi, študentmi a skupinami, ktorí sa zaujímajú o fenomén súčasnej historickej pamäti a hľadajú spôsoby, ako využiť jej didaktický potenciál a ako ju zapojiť vo vyučovaní dejepisu. Po Prahe a Plzni sa tohtoročná Historická dílna s názvom Stopy paměti v Košicích uskutoční 16. apríla 2016 v Starom meste v Košiciach. Bližšie informácie sú dostupné v českom a anglickom jazyku na internetovej stránke: www.schoolxmemory.eu.

Vytlačiť