Logo

ÚPN spoluorganizátorom výstavy a konferencie na Velehrade

Na Velehrade v Českej republike v sále kardinála Tomáša Špidlíka vo velehradskom dome sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 11. a 12. júna 2015 uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom „Velehrad vás volá! - Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore". Venovaná bola pamätnej púti k 1100. výročiu úmrtia sv. Metoda, ktorá pred 30 rokmi otriasla komunistickým režimom. Organizátormi podujatia boli český Ústav pro studium totalitních režimú a slovenský Ústav pamäti národa.

Na konferencii sa zúčastnilo niekoľko desiatok historikov z Čiech, Poľska, Slovenska ale aj Ruska, medzi nimi Adolf Hampel, nemecký historik, teológ a propagátor dialógu medzi Východom a Západom, Petruška Šustrová, česká novinárka a prekladateľka a ďalší, medzi ktorými nechýbali a aktívne na nej vystúpili aj zástupcovia slovenského ÚPN predseda Správnej rady Ondrej Krajňák a historik Pavol Jakubčin. Čestnými hosťami boli Mons. Joachim kardinál Meisner z Kolína nad Rýnom a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Počas programu konferencie bol popri prednáškach a panelových diskusiách premietnutý aj unikátny videozáznam z Velehradu 1985, ktorý v tom čase amatérsky nakrútil Ondrej Krajňák, súčasný predseda Správnej rady slovenského Ústavu pamäti národa. Ten vo svojom príhovore okrem iného aj povedal: „Môžeme konštatovať, že aj Cyrilometodské dedičstvo a duch oboch vierozvestcov povzbudil veriacich Čechov, Moravanov a Slovákov, aby s odvahou vyjadrili svoj odpor proti zlu, ktorý v tom čase predstavoval komunistický režim, zameriavajúci svoj ideologický a triedny boj hlavne proti Katolíckej Cirkvi. Skúsenosť z Velehradu vytvorila ideálne predpoklady pre pokračovanie zápasu za náboženskú slobodu. O pár rokov na to Velehradská púť dozrela v bratislavskej sviečkovej manifestácii v otvorený protest veriacich proti komunistickému režimu... Lebo je v záujme oboch našich inštitúcií, aby sme dnešnej mladej generácii ponúkli príklad nenásilného odporu proti akejkoľvek totalite. Aby už nikdy netiekla krv pre rozdielne politické názory, alebo náboženské presvedčenie. Je v záujme našej spoločnosti na oboch brehoch rieky Moravy, aby toto protestné zhromaždenie občanov, ktoré si tu dnes na Velehrade pripomíname, bolo zapísané ako jeden z medzníkov v novodobej histórii našich národov, a aby sa stalo trvalým symbolom odporu proti komunistickému režimu." Súčasťou konferencie bola aj vernisáž výstavy s rovnakým názvom, na ktorej ÚPN taktiež participoval. V kaplnke Cyrilka na Velehrade ju je možné vzhliadnuť do 31. augusta 2015. Konferencia mala za ciel pripomenúť význam tejto udalosti a podeliť sa o výsledky historického bádania v oblasti hľadania súvislostí medzi ideami helsinskej konferencie a stúpajúcou rezistenciou cirkví v stredoeurópskom priestore v 80. rokoch 20. storočia. Hlavnými partnermi konferencie boli Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, Inštitút interkultúrneho, medzináboženského a ekumenického výskumu a dialógu Univerzity Palackého v Olomouci a spomenutý slovenský Ústav pamäti národa.

Helsinská konferencia presadila v roku 1975 zásadu ľudských práv nielen do diplomatickej agendy. V nasledujúcom desaťročí sa ukázalo, že rovnako dôležitý pre zmeny v Európe bol aj „helsinský proces" vedený zdola. Súčasťou tohto procesu sa stalo aj prebudenie cirkví v stredoeurópskom regióne. Duchovný i laici, predovšetkým tí, ktorí pôsobili neverejne (skrytá cirkev), začali formulovať stále dôraznejšie požiadavky na dodržiavanie náboženských a občianskych slobôd. Výrazným medzníkom tohto diania sa stala jedna z najväčších československých pútí a protikomunistických demonštrácií v socialistickom období, ktorá sa konala na Velehrade 7. júla 1985. Vtedajších osláv 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a udelenia Zlatej ruže velehradskej bazilike, privezenej legátom pápeža Jána Pavla II., kardinálom Agostinom Casarollim, sa vtedy zúčastnilo štvrť milióna veriacich z Československa i susedných krajín. Ti sa márne tešili na príchod pápeža sv. Jána Pavla II., ktorému komunisti návštevu nepovolili a veľkú pútnickú slávnosť sa pokúsili premeniť na mierovú manifestáciu. Neuvážené prejavy komunistických politikov – ministra kultúry Milana Klusáka a predsedu vtedajšieho okresného národného výboru v Uherskom Hradišti spôsobili, že púť prerástla v mohutný protest. Pôvodne komunistami plánovaná mierová slávnosť sa zmenila v demonštráciu za náboženské a občianske slobody. Jej účastníci povzbudení výzvou pápeža Nebojte sa! komunistických pohlavárov nielen že vypískali, ale vo veľkom, v tej dobe úplne neslýchane, skandovali heslá požadujúce slobodu a návštevu pápeža, čím predložili režimu účet za desaťročia náboženského útlaku a nerešpektovanie občianskych práv. Nebolo preto divu, že do roku 1989 režim na Velehrade už žiadne veľké pútnické stretnutie nepovolil.

Kardinál Joachim Meisner, ktorý počas obdobia komunizmu tajne vysvätil 60 kňazov z bývalého Československa, spolu s predsedom ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Kardinál Joachim Meisner, ktorý počas obdobia komunizmu tajne vysvätil 60 kňazov z bývalého Československa, spolu s predsedom ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Predseda ÚPN Ondrej Krajňák spolu s Ondřejom Matějkom, námestníkom riaditeľa ÚSTR Praha a organizátormi výstavy.

Predseda ÚPN Ondrej Krajňák spolu s Ondřejom Matějkom, námestníkom riaditeľa ÚSTR Praha a organizátormi výstavy.

Predseda ÚPN pri úvodnom prejave konferencie Velehrad Vás volá...

Predseda ÚPN pri úvodnom prejave konferencie Velehrad Vás volá...

Predseda ÚPN v priateľskom rozhovore s olomouckým arcibiskupom Mons. Janom Graubnerom.

Predseda ÚPN v priateľskom rozhovore s olomouckým arcibiskupom Mons. Janom Graubnerom.

Spoluautor výstavy a konferencie Velehrad Vás volá Pavol Jakubčín a predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák.

Spoluautor výstavy a konferencie Velehrad Vás volá Pavol Jakubčín a predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák.

Účastníci konferencie Velehrad Vás volá.

Velehradská bazilika.

Foto: Marian Turza, ÚPN


Vytlačiť