ÚPN navštívili predstavitelia partnerského ÚSTR z Českej republiky

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so svojimi spolupracovníkmi privítal 11. septembra 2014 na pôde ústavu delegáciu predstaviteľov partnerského Ústavu pro studium totalitních režimú z Českej republiky vedenú jej riaditeľom Zdeňkom Hazdrom a riaditeľkou Archívu bezpečnostních složek Světlanou Ptáčnikovou. Dôvodom ich plánovanej pracovnej návštevy bolo viacero oblastí spoločného záujmu, medzi iným riešenie delimitácie archívnych dokumentov bývalej ŠtB, ktoré sa dotýkajú občanov SR a zostali na území Českej republiky, ale aj zintenzívnenie spolupráce na vedecko-výskumných a vzdelávacích projektoch dokumentujúcich obdobie neslobody a zločiny nacizmu a komunizmu. Obe strany zhodnotili doterajšiu úroveň spolupráce, deklarovali vzájomnú ochotu k jej pokračovaniu a hlavne prehĺbeniu, a vyjadrili otvorenosť a pripravenosť k riešeniu existujúcich problémov. V rámci dvojstranných rozhovorov boli následne dohodnuté aj spôsoby bezproblémového poskytovania informácií a dokumentov z archívov oboch inštitúcií navzájom, a vo veci delimitácie ďalšie kroky, ktoré je možné a potrebné realizovať tak, aby sa do Archívu ÚPN na Slovensku dostalo všetko to, čo na základe medzivládnych dohôd malo byť  poskytnuté zo strany Českej republiky už v minulosti. Do času vyriešenia problematiky na úrovni vlád oboch štátov však bude ÚSTR maximálne vychádzať v ústrety ÚPN, ako mu to len platná legislatíva v Českej republiky bude umožňovať.

Zodpovední pracovníci ÚPN v oblasti výskumu, osvety a vzdelávania si so svojimi partnermi z ÚSTR na samostatnom rokovaní vymenili informácie a posúdili možnosti  spolupráce na vzdelávacích projektoch v rámci programu Európa pre občanov, ktoré ponúkli ich partneri z ÚSTR. Úzku spoluprácu oboch pamäťových inštitúcií prednaznačuje spätosť osudov oboch národov, spoločne prežité obdobia totalitných režimov v bývalom Československu, ako aj odkázanosť na dokumentoch, ktoré vlastnia obe inštitúcie vo svojich archívoch po bývalej komunistickej Štátnej bezpečnosti. Predseda Správnej rady Ondrej Krajňák spolu s s riaditeľom ÚSTR Zdeňkom Hazdrom na záver pracovnej návštevy v Bratislave konštatovali v oblasti spolupráce návrat do starých koľají dobrých vzťahov, ktoré boli v predchádzajúcom období narušené. Obaja vyjadrili odhodlanie pokračovať v tomto pozitívnom trende naďalej.

Vytlačiť