Štruktúra archívnych fondov Archívu ÚPN

Súčasný stav kmeňových archívnych fondov Archívu ÚPN odzrkadľuje organizačné členenie zložiek štátnej bezpečnosti za obdobie 1939-1989.
Definícia, ktorá hovorí, že archívny fond je organický súbor archívnych dokumentov vzniknutých a sústredených z činnosti jednej právnickej alebo fyzickej osoby, sformovaný, sprístupnený, spravovaný, chránený a využívaný v archíve platí aj v tomto prípade.
Z hľadiska organizácie štátnej bezpečnosti Archív ÚPN tvoria štyri samostatné fondové útvary, celky:

  1. fondy centrálnych orgánov, útvarov
  2. fondy teritoriálnych útvarov
  3. zväzky orgánov ŠtB
  4. zbierky

Archívne fondy prvých dvoch fondových útvarov po tom ako sa dostali do registratúrneho strediska FMV (Štatisticko-evidenčný útvar FMV) podľa metodických pokynov z roku 1972 boli rozdelené do piatich skupín a zinventarizované podľa Zásad pre archívnu dokumentáciu, evidenciu a sprístupňovanie archívnych fondov č.j.:SV-048/A-1972.

Delenie archívnych fondov

SkupinaArchívne fondy
Aarchívne fondy centrálnych útvarov FMV, bez ohľadu na odborovú pôsobnosť
Barchívne fondy útvarov ŠtB na území krajov a okresov
Carchívne fondy útvarov vyšetrovania ŠtB na území krajov
Darchívne fondy útvarov pasov a víz na území krajov a okresov
Earchívne fondy, ktoré nebolo možné zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín.

Osobitnú skupinu archívnych fondov, dokumentov v Archíve ÚPN tvoria zväzky. Podľa vyjadrenia Slovenskej informačnej služby ich pôvodný počet predstavoval približne 72 000 kusov. V registratúrnom stredisku SIS boli označené a uložené neštandartne, ako spravodajské, agentúrne (osobné, pátracie, objektové), trestné a vyšetrovacie spisy.
Zväzky pôvodne vznikli z činnosti orgánov ŠtB kontrarozviedneho rozpracovania osôb a so sústredenia písomností previerkového charakteru ako osobné zväzky (spisy). Štruktúra prevzatých zväzkov od Slovenskej informačnej služby nezodpovedá celkom obsahu čl.4. a 5. časti II. Smernici MV ČSSR z roku 1978 "Pro evidenci, statistiku a administrativu při kontrarozvědné činnosti". (A-oper-II-1) Ich manipulácia a uloženie na SIS odzrkadľuje prechodný stav dokumentov z polohy registratúrneho charakteru do štádia archívnych dokumentov. Na základe tohto konštatovania prevzaté zväzky sa delia na: aktuálne, čiže nearchivované, archivované, operatívne a vyšetrovacie. Z archívno-teoretického hľadiska zväzky predstavujú nedeliteľné, samostatné fondy na úrovni pôvodcov – KS ŠtB.

Výkaz prevzatých zväzkov

Krajská správaOznačenie zväzkov resp. súboru.Rozsah arch. čísielPočet zväzkovPočet krabíc
Spolu60 4794703
BratislavaAgentúrne zväzky1 - 133 2498371279
Spravodajské zväzky558 - 40 6992552364
SR11 - 103 3805603174
Taktické zväzky1 - 20511982131
Fond starých písomnosti3 - 42614174143
Zvláštny fond 1 - 73533
Vyšetrovacie spisy1 - 20 5998907919
Banská BystricaAgentúrne zväzky1136 - 99 967 4792544
Operatívne zväzky1 - 32321004233
Zväzky kontrarozv. rozpracovania99 - 98874117363
Taktické zväzky3 - 2255122756
Vyšetrovacie spisy1 - 56564477349
KošiceAgentúrne zväzky35 - 12 9833650212
Operatívne zväzky2 - 12 5093843512
Zvláštny fond10 981 - 16 10736
Vyšetrovacie spisy1 - 68665917415

Vychádzajúc z odporúčania Medzinárodnej rady archívov, ktorá pripravila pre UNESCO správu o princípoch narábania s dokumentmi represívnych režimov platí všeobecné pravidlo – rešpektovať fondy a zachovať pôvodný poriadok vnútornej štruktúry archívneho fondu, čo bolo aplikované aj počas ich preberania a spracovania od septembra 2003.

Ústav pamäti národa od roku 2003 systematicky buduje svoj archív z archívnych fondov a dokumentov bezpečnostných zložiek štátu. Prevzaté archívne fondy a dokumenty tvoria súčasť národného a kultúrneho dedičstva, bohatstva. Okrem dokumentov v tradičnej papierovej forme Archív Ústavu pamäti národa postupne buduje svoju zbierku mikrofilmov. Týka sa to archívnych fondov a dokumentov, ktoré podľa zákona nie sú predmetom delimitácie štátnych orgánov resp. sa nachádzajú v zahraničných archívoch, a pre činnosť Ústavu majú dôležitý význam. Na základe podpísanej dohody o spolupráci s MV SR v zastúpení s riaditeľom odboru archívov a registratúr ako prvé prírastky boli zavedené kópie mikrofilmov z archívneho fondu Národného súdu (1945-1947), ktoré sú uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.

Zbierka mikrofilmov v AÚPN je postupne dopĺňaná novými prírastkami získanými zo Spojených štátov Amerických. Počas študijných ciest v zámorí sa podarilo získať celkom 49 kotúčov z Národného archívu Spojených štátov Amerických vo Washingtone (National Archives of the United States). Akvizíciou získané mikrofilmy sa týkajú dejín Slovenska, resp. Československa z obdobia rokov 1939-1959. Pozostáva z dvoch súborov: väčšiu časť tvoria mikrofilmy dokumentov z fondu Ministerstva zahraničných vecí (Department of State) označené ako Vnútorné záležitosti Československa (Internal Affairs Czechoslovakia) z obdobia rokov 1945-1959. Druhý súbor tvoria mikrofilmy z tzv. zadržaných, resp. koristných nemeckých dokumentov z obdobia druhej svetovej vojny. Vo fonde T 175 Ríšsky vodca SS a veliteľ nemeckej polície (Reich Leader of the SS and Chief of the German Police) je súbor písomností, ktoré sa teritoriálne viažu k Slovensku. Ide o materiál nemeckej tajnej služby SD Viedeň (Sicherheitsdienst des Reichsführers der SS), v rámci ktorého sa nachádzajú dôležité dokumenty k židovskej otázke, k činnosti Deutsche Partei (DP) a Hlinkovej gardy.

Tieto mikrofilmy slúžia pre bádateľskú činnosť samotných vedeckých pracovníkov ÚPN a externých bádateľov.

Vytlačiť