Spravodajské zložky 11. brigády Pohraničnej stráže (Bratislava) 1951 - 1973

Zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa vymenúva útvary a zložky mocensko-represívneho aparátu ČSR/ČSSR, ktorých organizáciu a činnosť má Ústav pamäti národa rekonštruovať a následne sprístupniť verejnosti. Nachádza sa medzi nimi aj Spravodajská správa Hlavnej správy Pohraničnej stráže a Ochrany štátnych hraníc a jej predchodcovia. Táto bezpečnostná zložka a jej podriadené útvary pracovali obdobnými metódami ako ŠtB, pričom sa v úzkej súčinnosti s ňou podieľali na udržiavaní totalitného režimu, ktorý porušoval základné ľudské práva obyvateľov Československa.

Spravodajské zložky 11. brigády Pohraničnej stráže (PS) boli málopočetné, ale svojou činnosťou o to významnejšie represívne útvary komunistického režimu v Československu. Po vzniku Pohraničnej stráže Ministerstva národnej bezpečnosti ČSR v roku 1951 a dobudovaní železnej opony na slovensko–rakúskom úseku hranice, ktorý strážila 11. brigáda PS, bolo na úrovni brigády vytvorené spravodajské oddelenie. Na jednotlivých práporoch brigády, ktoré sídlili v Bratislave, Komárne, Malackách a Stupave, pôsobili spravodajské skupiny. Išlo o špecializované rozviedne (na úrovni brigády) a súčasne kontrarozviedne útvary Pohraničnej stráže majúce za úlohu zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o osobách plánujúcich útek do zahraničia, čo bolo v tom čase kvalifikované ako trestný čin. Príslušníci spravodajských zložiek získavali informácie od vlastnej agentúrnej siete, dobrovoľných pomocníkov PS, zahraničných tajných spolupracovníkov, ale aj na základe vojenského pozorovania nášho a cudzieho územia, výsluchmi zadržaných osôb a úzkou súčinnosťou s ŠtB. Rovnako ich zaujímali informácie o „politicky nespoľahlivých“ osobách a informácie z pracovísk, na ktorých bol pravdepodobný výskyt tzv. závadových osôb. V prípade hodnovernosti získaných informácií pristúpili k represívnym opatreniam, ktoré mali sledovaným osobám zabrániť v opustení republiky. Spravodajské zložky PS spolupracovali aj na „vysadzovaní“ príslušníkov a agentov ŠtB (i ďalších československých spravodajských represívnych zložiek) v zahraničí, ktorí sa podieľali aj na únosoch a fyzickej likvidácii komunistickému režimu nepohodlných emigrantov a cudzích štátnych príslušníkov.

Nadväzujúc na predchádzajúce zverejnenie personálnej a organizačnej štruktúry spravodajského oddelenia 11. brigády PS (Bratislava) zachytávajúce obdobie rokov 1973 – 1989, sme pomocou analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov doplnili náš výskum o obdobie rokov 1951 – 1973.

Na stránkach ústavu záujemcovia z radov odbornej, ale aj laickej verejnosti nájdu:

  • kompletnú personálnu a organizačnú štruktúru spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže za celé obdobie jej existencie (1951 – 1989),
  • databázu jej príslušníkov,
  • zaradenie jednotlivých osôb v štruktúre brigády a jednotlivých spravodajských skupín.

Zverejnené informácie môžu občanom, ktorí sa stali obeťami perzekúcií, napomôcť v poznaní systému a mien konkrétnych príslušníkov nesúcich zodpovednosť za ich prenasledovanie.

Vytlačiť