Logo

Slovenský zákonník

V Slovenskom zákonníku boli v rokoch 1939 – 1945 vyhlasované zákony, rokovací poriadok Snemu, medzinárodné zmluvy, nariadenia vlády a vyhlášky o oprave tlačových chýb vzniknutých pri vyhlásení právnych noriem. Ak vyhlásenie v Slovenskom zákonníku predpisoval zákon alebo vládne nariadenie, vyhlasovali sa v ňom aj vyhlášky vlády a nariadenia a vyhlášky ústredných a iných úradov a orgánov (viď Vládnej nariadenie č. 14 zo dňa 18. marca 1939). Slovenský zákonník bol vydávaný v postupne číslovaných čiastkach. Prvá čiastka Slovenského zákonníka bola vydaná 14. marca 1939, prvou publikovanou právnou normou bol Zákon o samostatnom Slovenskom štáte.

Pôvodné výtlačky jednotlivých čiastok Slovenského zákonníka boli zviazané do ročníkov a sú uložené v Archíve Ústavu pamäti národa v zbierke zákonov a nariadení. Pre účely ich štúdia zverejňujeme digitálne kópie jednotlivých ročníkov. Na úvodných 360 stranách ročníka 1939 sa nachádza Zbierka zákonov a nariadení republiky Česko-Slovenskej vydaných od 11. januára 1939 do 14. marca 1939.

Vytlačiť