Logo

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov možno podať:
písomne na adresu:

Ústav pamäti národa
Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN
Miletičova 19
826 19 Bratislava

ústne: v čase 8:30 hod. – 15:00 hod.
telefonicky na číslo: 02/593 003 63
elektronicky na e-mailovú adresu: info@upn.gov.sk

Podateľňa:
pondelok - piatok
od 8:30 h do 12:00 h
od 13:00 h do 15:00 h
tel.: 02/593 003 11

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adrese:
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Spôsob podania odvolania: písomne

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní na základe žaloby podanej na príslušný súd podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať poštou na adresu:
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Základné dokumenty:

Vytlačiť