Reakcia na článok Plus 7 dní

ODMEŇOVANIE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE JE TRANSPARENTNÉ

Článok uverejnený na internetovej stránke pluska.sk s názvom „Babiš versus ÚPN: Právnické firmy zinkasovali za služby pre štátny ústav 170-tisíc eur!" považujeme za tendenčný a zavádzajúci. Ide o zjavne manipulatívny krok, ktorého cieľom je účelovo skresliť skutočnosti a vytvoriť fikciu o tom, že poskytovanie právnych služieb pre Ústav pamäti národa externou advokátskou kanceláriou bolo nehospodárne. Ohradzujeme sa voči praktikám zavádzania a cieleného obviňovania a považujeme za dôležité vniesť do týchto vyjadrení objektivitu a najmä fakty.

Ústav pamäti národa využíval služby advokátskej kancelárie SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o. od 28.6.2013. Ku dňu 1.11.2016 došlo k rozdeleniu advokátskej kancelárie a právne zastupovanie Ústavu pamäti národa prešlo na advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. ako právneho nástupcu. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné uzatvárať novú zmluvu o poskytovaní právnych služieb.

Odmeňovanie externej advokátskej kancelárie je transparentné. Všetky zmluvy a faktúry sú priebežne zverejňované na stránke Ústavu pamäti národa. S advokátskou kanceláriou je dohodnutý mesačný paušál vo výške 1 000 EUR bez DPH, ktorý v sebe zahŕňa 25 hodín právnej práce. Každá ďalšia hodina sa účtuje sumou 50 EUR bez DPH.

Osobitný spôsob odmeňovania je dohnutý v troch obzvlášť závažných súdnych sporoch. Ide o 2 súdne spory s advokátom René Hudzovičom, ktorý sa od Ústavu pamäti národa domáha finančnej kompenzácie presahujúcej 1 200 000 EUR a o spor s Andrejom Babišom, ktorý je pod drobnohľadom verejnosti a médií.

Za obdobie do od júla 2013 do januára 2017, teda za 43 mesiacov, Ústav pamäti národa advokátskej kancelárii uhradil celkovú odmenu vo výške 146 372,52 EUR bez DPH. Priemerná mesačná odmena tak predstavuje sumu vo výške 3 404 EUR bez DPH.

VYŤAŽENOSŤ ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

Advokátska kancelária zastupovala Ústav pamäti národa vo viac ako 20 súdnych sporoch. Dovedna sa jej právnici zúčastnili na 50 pojednávaniach a pripravili viac ako 100 vyjadrení, žalôb a odvolaní. K tejto celej sporovej agende je potrebné pripočítať aj riešenie ďalších právnych záležitostí, zahŕňajúcich pracovnoprávnu agendu, prípravu právnych analýz k aktuálnym právnym otázkam a problémom, tvorbu interných právnych predpisov a podobne.

V minulosti bola právna agenda v Ústave pamäti národa dlhodobo zanedbávaná. Pred nástupom Ondreja Krajňáka do funkcie predsedu, v období od roku 2010-2013, Ústav pamäti národa prehral 19 súdnych sporov, v ktorých navyše podával len formálne vyjadrenia a odvolania. V mnohých prípadoch sa Ústav pamäti národa voči negatívnym rozhodnutiam vôbec neodvolal.

Výsledkom dlhodobo zanedbávanej právnej agendy bolo množstvo prehratých súdnych sporov o ochranu osobnosti s osobami evidovanými v dokumentoch ŠtB. Na základe toho vznikali nepriaznivé súdne rozhodnutia a úspešní žalobcovia začali žiadať od Ústavu pamäti národa náhradu škody v obrovských sumách, ktoré doslova ohrozujú jeho existenciu.

VÝSLEDKY PRÁCE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE

Po nástupe Ondreja Krajňáka do funkcie a po prevzatí právneho zastúpenia zo strany externej advokátskej kancelárie sa situácia výrazne zmenila a Ústav pamäti národa právoplatne neprehral ani jeden súdny spor. Jedinou výnimkou je spor s Andrejom Babišom.

V sporoch s pánom Hudzovičom, ktorý sa od Ústavu pamäti národa domáha viac ako 1,2 milióna eur finančnej kompenzácie, bola konečne predložená kvalitná právna argumentácia a boli identifikované závažné procesné pochybenia zo strany súdu. Za tieto procesné pochybenia Ústavný súd SR priznal Ústavu pamäti národa finančné zadosťučinenie vo výške takmer 7 000,00 EUR. Ústav pamäti národa v tomto spore aj naďalej pokračuje v aktívnej obrane.

K zvratu došlo aj v spore s pánom Marcinkom, ktorý od Ústavu pamäti národa požadoval finančnú kompenzáciu vo výške 80 000 EUR. V dôsledku aktívnej obrany došlo k späťvzatiu žaloby a konanie bolo voči Ústavu pamäti národa zastavené.

Za povšimnutie stojí aj spor s pánom Kubovčákom, ktorý sa domáha finančnej kompenzácie vo výške 3 320,00 EUR. V tomto spore sa Ústavu pamäti národa podarilo dosiahnuť prelomové rozhodnutie Krajského súdu, ktorý sa stotožnil s argumentáciou advokátskej kancelárie a rozhodnutie okresného súdu zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Toto rozhodnutiu prelamuje doterajšiu rozhodovaciu prax súdov a môže mať zásadný význam aj pre iné konania.

A sú tu aj ďalšie úspechy. V dôsledku aktívnej obrany došlo k späťvzatiu žaloby zo strany pána Osvalda, ktorý napádal oprávnenosť svojej evidencie v zväzkoch ŠtB. K späťvzatiu žaloby pristúpil aj pán Šimúth, ktorý sa tiež domáhal neoprávnenosti svojej evidencie. Ústav pamäti národa rovnako vyhral aj spor s pánom Sinčákom, ktorý sa tiež súdne domáhal svojej neoprávnenej evidencie v registračných protokoloch ŠtB.

Spory ohľadom evidencie v dokumentoch ŠtB sú mimoriadne náročné z odborného a časového hľadiska. V týchto sporoch sú vyjadrenia na desiatky strán nevyhnutnou súčasťou procesnej obrany, pričom im predchádza štúdium stoviek strán evidovaných dokumentov. Časovo veľmi náročné sú aj pojednávania v týchto veciach, kde výsluchy bývalých príslušníkov ŠtB bežne trvajú niekoľko hodín.

Služby externej advokátskej kancelárie majú svoje nesporné výhody - sú kvalitnejšie, efektívnejšie a profesionálnejšie a nepodliehajú tlakom v citlivých kauzách.

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA NEMÁ INTERNÉHO PRÁVNIKA

Ústav pamäti národa nemá žiadneho zamestnanca na pozícii právnika a preto je využívanie služieb externej advokátskej kancelárie potrebné a legitímne. Počas pôsobenia predchádzajúceho predsedu, Ústav pamäti národa zamestnával interného právnika, ktorého cena práce bola vo výške 2 261,00 EUR. V tejto sume nie sú zahrnuté ďalšie náklady na činnosť tohto zamestnanca, ako náklady na kanceláriu, výpočtovú techniku, kancelárske potreby atď. Na pokrytie súčasnej právnej agendy by boli potrební 2 až 3 interní právnici. Využívanie služieb externej advokátskej kancelárie je tak pre Ústav pamäti národa finančne výhodnejšie. Podstatné sú však dosiahnuté výsledky, bez ktorých by bolo ÚPN už finančne paralyzované.

SVEDKOVIA V SPORE S PÁNOM BABIŠOM

Bývalí príslušníci ŠtB, ktorý vypovedali v spore s pánom Babišom, nie sú svedkami Ústavu pamäti národa. Takéto tvrdenie je úplne absurdné, nakoľko Ústav pamäti národa k nim nemá žiaden vzťah. Ústav pamäti národa neustále zdôrazňuje, že svedecké výpovede bývalých príslušníkov ŠtB sú nedôveryhodné a nemali by požívať dôveru slovenských súdov. Ústav pamäti národa sa odmieta stotožniť s logikou súdov, že bývalí príslušníci počas svojho pôsobenia v ŠtB dlhé roky systematicky podvádzali celý systém a viedli fiktívne zväzky, a že teraz už nie je dôvod pochybovať o pravdivosti ich svedeckých výpovedí, lebo nám určite hovoria pravdu.

Je potrebné uviesť, že to boli právne právnici Andreja Babiša, ktorí na pojednávaní ako prví navrhli vypočuť troch bývalých príslušníkov ŠtB viazaných mlčanlivosťou. Ústav pamäti národa súdu predložil ich personálne zväzky, z ktorých jasne vyplývalo, že sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Túto skutočnosť súdu pripomenul aj Ústavom pamäti národa navrhnutý svedok, odborný referent Jerguš Sivoš. Je povinnosťou súdu, aby pri vykonávaní dôkazov postupoval v súlade so zákonom. Jedine súd môže požiadať, aby boli svedkovia zbavení mlčanlivosti a nesie tým aj plnú zodpovednosť za správny priebeh dokazovania. Navyše povinnosť nevypočuť týchto svedkov bez zbavenia mlčanlivosti je napísaná priamo v zákone.

Vytlačiť